40

UA YOGTOOG POM LUB TUAMTSEV YAV TOM NTEJ

(40.1–48.35)

Coj Exekees Mus Rau Hauv Yeluxalees

1Hnub xiab kaug lub xyoo tshiab uas yog xyoo nees nkaum tsib uas peb raug ntes mus, thiab tom qab kaum plaub xyoos uas luag tuaj txeeb tau lub nroog Yeluxalees. Hnub ntawd tus TSWV lub hwjchim los kav hlo kuv thiab coj kuv mus. 2Hauv zaj yogtoog ntawd Vajtswv coj kuv mus tso rau saum ib lub roob siab siab hauv lub tebchaws Yixalayees. Nyob ntawm kuv hauv ntej kuv pom ib koog tsev zoo li ib lub nroog nyob sab qabteb. 3Thaum nws coj kuv mus ze lub nroog ntawd kuv pom ib tug neeg ci ib yam li tooj dag. Nws tuav rawv ib txoj hlua ntaubmag thiab ib tug pas ntsuas sawv ntawm roojvag.
4Nws hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li tsa qhovmuag saib. Koj ua tib zoo mloog thiab nco tej lus uas kuv hais rau koj. Kuv coj koj tuaj yog xav qhia tej no rau koj; koj cia li mus qhia txhua yam uas koj pom rau cov Yixalayees.”

Lub Roojvag Sab Hnubtuaj

5Kuv pom ib tug ntsayeej uas xov puagncig lub Tuamtsev. Tus txivneej ntawd txawm muab nws tus pas uas ntev rau tshim coj los ntsuas tus ntsayeej qhov tuab muaj rau tshim thiab qhov siab muaj rau tshim. 6Ces nws mus rau ntawm lub roojvag sab hnubtuaj. Nws nce ntaiv mus rau theem saud, nws ntsuas lub roojvag qhov tob muaj rau tshim. 7Nyob ntawm lub roojvag sab tod muaj ib txojkev, txojkev ntawd ib sab twg muaj peb lub chaw fajxwm. Cov chaw ntawd ib chav twg qhov dav muaj rau tshim, qhov ntev muaj rau tshim, thiab tej phabntsa uas quas cov chaw ntawd tuab tsib tshim. Muaj dua ib txojkev nyob sab nraud ntev rau tshim, txojkev ntawd mus rau hauv sab uas tig rau ntawm lub Tuamtsev. 8-9Nws mus ntsuas lub roojvag uas yuav mus rau hauv lub Tuamtsev, qhov tob muaj yim tshim thiab qhov tuab muaj ob tshim. Sab roojvag ntawd tig mus rau lub Tuamtsev. ( 10Txojkev uas mus rau hauv lub Tuamtsev, ib sab twg muaj peb lub chaw fajxwm, cov chaw fajxwm ntawd qhov dav thiab qhov ntev ib yam nkaus, thiab tej sab phabntsa uas quas cov chav ntawd los tuab ib yam nkaus.)
11Tus txivneej ntawd ntsuas lub roojvag qhov dav muaj kaum tshim, thiab qhov ntev muaj kaum peb tshim. 12Sab phabntsa ntawm hauv ntej cov chav fajxwm, qhov siab muaj ib tshim thiab qhov tuab muaj ib tshim. (Cov chaw ntawd txhua chav puavleej dav rau tshim.) 13Nws ntsuas cov chaw ntawm sab phabntsa tom qab ib chav rau ib chav hla txojkev ntawd muaj nees nkaum tsib tshim. 14Nws ntsuas chav uas mus rau ntawm lub tshav puam, qhov dav muaj rau caum tshim. 15Nws ntsuas lub roojvag sab phabntsa nraud mus rau sab phabntsa hauv muaj tsib caug tshim. 16Nyob ntawm tus ntsa loog sab nraud muaj ib co qhovrai qhib thiab sab ntsa loog hauv luag txaug tej duab toovlaj rau.

Lub Tshavpuam Sab Nraud

17Tus txivneej ntawd coj kuv ntawm lub roojvag mus rau hauv lub tshavpuam. Nyob raws tus ntsa loog sab hauv muaj peb caug chav uas tig tuaj rau ntawm lub tshavpuam, thiab sab nraum cov chav ntawd luag muab pobzeb pua 18puagncig lub tshavpuam. Lub tshavpuam sab nraud qis dua lub tshavpuam sab hauv.
19Nws ntsuas lub roojvag theem qis sab hauv mus rau ntawm lub roojvag theem siab sab nraud muaj ib puas tshim.

Lub Roojvag Sab Qaumteb

20Ces tus txivneej ntawd ntsuas ntawm lub roojvag sab qaumteb mus rau ntawm lub tshavpuam uas nyob sab nraud. 21Nws ntsuas cov chaw fajxwm uas peb lub nyob rau ib sab kev, cov phabntsa uas quas cov chav thiab txojkev uas nkag sab nraud los dav thiab tuab ib yam nkaus li cov uas nyob ntawm lub roojvag sab hnubtuaj. Lub roojvag qhov ntev muaj sib caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 22Cov chav, cov qhovrai thiab cov duab toovlaj uas luag txaug rau ntawm cov phabntsa zoo ib yam li cov uas luag txaug rau ntawm cov roojvag uas nyob sab hnubtuaj thiab. Muaj xya theem qib ntai nce mus rau saum lub roojvag uas nkag mus rau hauv lub tshavpuam. 23Ncaj ntawm lub roojvag sab qaumteb los muaj ib lub roojvag mus rau lub tshavpuam sab hauv zoo ib yam li lub roojvag uas nyob sab hnubtuaj. Tus txivneej ntawd ntsuas qhov deb ntu nruab nrab ntawm ob lub roojvag ntawd muaj ib puas tshim.

Lub Roojvag Sab Qabteb

24Tus txivneej ntawd coj kuv mus rau sab qabteb; nyob nrad muaj ib lub roojvag thiab. Nws ntsuas cov phabntsa sab hauv thiab lub roojvag dav thiab tuab ib yam li lub roojvag sab qaumteb thiab lub sab hnubtuaj. 25Lub roojvag ntawd muaj qhovrai ib yam li lwm lub roojvag thiab. Lub roojvag ntawd qhov ntev muaj tsib caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 26Muaj xya theem qib ntai nce mus rau saum lub roojvag uas nkag mus rau hauv lub tshavpuam. Luag txaug tej tsob duab toovlaj rau ntawm ob sab phabntsa hauv raws txojkev. 27Tus txivneej ntawd ntsuas ntawm lub roojvag sab qabteb los rau ntawm lub tshavpuam uas nyob sab hauv muaj ib puas tshim.

Lub Tshavpuam Sab Hauv thiab Lub Roojvag Sab Qabteb

28Tus txivneej ntawd coj kuv ntawm lub roojvag sab qabteb mus rau ntawm lub tshavpuam sab hauv. Nws ntsuas lub roojvag ntawd txhua phab, qhov ntev thiab qhov dav ib yam nkaus li lwm lub roojvag thiab. 29-30Cov chaw fajxwm, cov roojvag, thiab cov phabntsa sab hauv puavleej dav thiab tuab ib yam li lwm lub roojvag thiab. Tej chav ntawm lub roojvag puavleej muaj qhovrai. Lub roojvag qhov ntev muaj tsib caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 31Lub roojvag uas tig rau ntawm lub tshavpuam sab nraud muaj tej duab toovlaj uas luag txaug rau ntawm ob sab phabntsa raws txojkev. Muaj yim theem qib ntai nce mus rau saum lub roojvag.

Lub Tshavpuam sab hauv thiab Lub Roojvag Sab Hnubtuaj

32Tus txivneej ntawd coj kuv ntawm lub roojvag sab hnubtuaj mus rau ntawm lub tshavpuam sab hauv. Nws ntsuas lub roojvag ntawd txhua phab, qhov ntev thiab qhov dav ib yam li lwm lub roojvag thiab. 33Cov chaw fajxwm, cov roojvag thiab cov phabntsa uas nyob sab hauv puavleej dav thiab tuab ib yam li lwm lub roojvag thiab. Tej chav ntawd puavleej muaj qhovrai nyob puagncig. Lub roojvag qhov ntev muaj tsib caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 34Lub roojvag uas tig rau ntawm lub tshavpuam sab nraud. Luag txaug tej duab toovlaj rau ob sab phabntsa raws txojkev. Muaj yim theem qib ntai nce mus rau saum lub roojvag.

Lub Tshavpuam Sab Hauv thiab Lub Roojvag Qaumteb

35Ces tus txivneej ntawd coj kuv mus rau ntawm lub roojloog sab qaumteb. Nws ntsuas lub roojvag ntawd, qhov ntev thiab qhov dav ib yam li lwm lub roojvag thiab. 36Cov chaw fajxwm, tej duab uas txaug rau ntawm tej phabntsa sab hauv, cov roojvag thiab tej qhovrai uas nyob puagncig cov chav ntawd puavleej dav thiab tuab ib yam li lwm lub roojvag thiab. Lub roojvag ntawd qhov ntev muaj tsib caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 37Lub roojvag uas tig rau ntawm lub tshavpuam sab hauv. Muaj tej duab toovlaj uas luag txaug rau ntawm ob sab phabntsa raws txojkev. Muaj yim theem qib ntai nce mus rau saum lub roojvag.

Cov Tsev Nyob Ze Lub Roojvag Sab Qaumteb

38Nyob ntawm lub tshavpuam sab nraud muaj ib chav txuas nkaus lub roojvag sab hauv uas nyob sab qaumteb. Luag siv chav ntawd ntxuav tej tsiaj uas yuav coj mus hlawv ua khoom fij. 39Chav uas nyob ntawm lub roojvag muaj plaub lub rooj, ib sab txawb ob lub. Lawv muab tej tsiaj uas ua khoom fij coj los tua rau saum plaub lub rooj ntawd, tsis hais tej tsiaj uas yuav muab hlawv theej txhoj lossis daws txim. 40Nyob rau hauv chav sab nraud muaj plaub lub rooj zoo ib yam li plaub lub uas nyob sab hauv thiab, ib sab roojvag txawb ob lub rooj rau sab ped. 41Tagnrho yog muaj yim lub rooj uas coj tej tsiaj ua khoom fij tuaj tua rau saud: Plaub lub nyob rau sab hauv thiab plaub lub nyob rau sab nraum lub tshavpuam. 42Plaub lub rooj uas nyob sab hauv yog siv tua cov tsiaj uas hlawv ua khoom fij; cov rooj ntawd muab pobzeb txaug ua. Qhov siab muaj ib tshim, qhov dav thiab qhov ntev puavleej muaj ib tshim thiab ib dos. Tej cuabyeej uas lawv siv tua tej tsiaj ua khoom fij, lawv muab cia rau saum cov rooj ntawd. 43Muaj ib co nqelauj ntev li tus ntivtes ntsia thoob plaws rau ntawm cov phabntsa. Tej nqaij uas tua ua khoom fij lawv muab tso rau saum cov rooj ntawd.
44Nws coj kuv mus rau hauv lub tshavpuam sab hauv. Nyob hauv muaj ob chav, chav uas nyob ntawm lub roojvag sab qaumteb tig rau sab qabteb thiab chav uas nyob ntawm lub roojvag sab qabteb tig rau sab qaumteb. 45Tus txivneej ntawd hais rau kuv hais tias cov povthawj uas ua haujlwm hauv lub tuamtsev nyob hauv chav uas tig rau sab qabteb, 46thiab cov povthawj uas hlawv tsiaj fij rau saum lub thaj nyob hauv chav uas tig mus rau sab qaumteb. Cov povthawj ntawd yog Xadaus cajces; lawv puavleej yog xeem Levis thiab yog cov uas muaj cai mus cuag tau tus TSWV.

Lub Tshavpuam Sab Hauv thiab Lub Tuamtsev

47Tus txivneej ntawd ntsuas lub tshavpuam sab hauv qhov dav thiab qhov ntev muaj ib puas tshim ib yam nkaus. Lub tuamtsev nyob rau sab hnubpoob thiab lub thaj nyob ntawm hauv ntej lub Tuamtsev. 48Nws coj kuv mus rau ntawm lub qhovrooj uas mus rau hauv lub Tuamtsev. Nws ntsuas lub qhovrooj ntawd qhov siab muaj tsib tshim thiab qhov dav muaj kaum plaub tshim, thiab ob tug ncej qhovrooj tuab peb tshim. 49Cov qib ntai uas nce mus rau saum lub qhovrooj, qhov ntev muaj nees nkaum tshim thiab qhov dav muaj kaum ob tshim, thiab muaj ob sab phabntsa nyob ntawm ob sab qhovrooj.