27

Zaj nkauj ntsuag lub nroog Thailab

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, nimno koj cia li tsa suab hu zaj nkauj ntsuag hais txog lub nroog Thailab. 3Cia li hais rau Thailab uas nyob ntawm txojkev mus rau hauv hiavtxwv, thiab ua lag luam rau cov neeg hauv ntau lub tebchaws uas nyob ntawm ntug hiavtxwv hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,
  “ ‘Thailab 'e, koj tau hais tias
   koj zoo nkauj kawg nkaus.
  4Koj ciam teb nyob hauv hiavtxwv.
   Cov uas tsim koj ua rau koj
   zoo nkauj kawg nkaus.
  5Lawv xuas ntoo thuv hauv Xeni
   ua koj tej txiag xov huvsi,
  Lawv muab ntoo ciab hauv Lenpanoo
   ua koj tus ncej hauv plawv nkoj.
  6Lawv muab ntoo qheb hauv Npasas
   ua koj tej duav nquam nkoj,
  Lawv muab ntoo thuv hauv Xaipla
   ua cov txiag pua lub nkoj
   thiab muab kaus ntxhw lo rau hauv.
  7Koj daim ntaub cua ntsawj
   yog muab cov ntaub mag ua paj zoo zoo
   hauv Iyi tebchaws ua, thiab ua koj tus chij.
  Muab ntaub xiav ntaub tsamxem
   ntawm ntug hiavtxwv Elisas vov roos tshav.
  8Cov neeg Xaidoo
   thiab cov neeg hauv lub moos Alava
   yog cov uas nquam nkoj rau koj.
  Thailab 'e, koj cov neeg
   uas txawj ua txhua yam
   yog cov uas ua haujlwm hauv lub nkoj.
  9Cov laus thiab cov uas txawj ua
   txhua yam haujlwm hauv lub moos Kenpas
   nyob hauv koj,
  ua Kws ntoo kho tej kem txiag ntoo
   hauv koj lub nkoj.
  Txhua lub nkoj hauv hiavtxwv
   thiab cov uas ua haujlwm hauv nkoj
   kuj tuaj nyob hauv koj, nrog koj ua lag luam.
  10Cov neeg Pawxia thiab Lus thiab Phuj
   kuj ua koj li tub rog hauv koj pab tub rog,
  lawv muab lawv tej daim hlau
   thiab mom hlau dai rau hauv koj,
   lawv ua rau koj tau koob meej.
  11Cov Alava thiab cov Helem nyob
   saum koj tej ntsa loog thoob plaws,
  cov Kama nyob saum koj tej chaw tsom faj.
   lawv dai daim hlau thaiv cev
   raws koj tej ntsa loog thoob plaws,
  lawv ua rau qhov uas koj zoo nkauj
   zoo nkauj kawg nkaus.
12“ ‘Lub moos Thasi nrog koj ua lag luam vim koj muaj txhua tsav txhua yam ntau kawg, lawv coj nyiaj, hlau, tooj dawb thiab txhuas tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw.
13“ ‘Lub moos Yavas, Thunpas thiab Mese nrog koj ua lag luam. Lawv coj tub qhe thiab twj taig tooj liab tuaj pauv koj li qhov txhia chaw.
14“ ‘Lub moos Npe Thaukama coj nees thiab nees ua rog thiab luj txwv tuaj pauv rau koj.
15“ ‘Cov neeg Dedas nrog koj ua lag luam, ntau lub tebchaws ntawm ntug hiavtxwv kuj nrog koj ua lag luam qas nraim. Lawv coj kaus ntxhw thiab ntoo kub twg tuaj ua nqe them rau koj.
16“ ‘Alas kuj nrog koj ua lag luam vim yog koj muaj qhov txhia chaw ntau nplua mias. Lawv coj qe zeb hlaws ntsuab txho, ntaub tsamxem, ntaub paj, ntaub mag zoo zoo, paj zeb hiavtxwv thiab qe zeb hlaws uas txho taws tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw.
17“ ‘Yuda thiab Yixayee tebchaws kuj nrog koj ua lag luam. Lawv coj mog hauv lub moos Minij thiab thawj phaum txiv cev, thiab zib ntab thiab roj thiab roj ntoo ua tshuaj tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw.
18“ ‘Damaxaka nrog koj ua lag luam yuav koj tej qhov txhia chaw ntau, vim yog koj muaj txhua yam ntau nplua mias. Lawv coj cawv txiv hmab hauv Henpoo thiab plaub yaj dawb, 19thiab cawv txiv hmab hauv Uxas tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw. Lawv coj cov tseem hlau thiab hmoov xyab txob thiab tauj qaib qab zib tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw.
20“ ‘Lub moos Dedas nrog koj ua lag luam. Lawv coj ntaub pua eeb nees tuaj.
21“ ‘Alanpia thiab cov thawj hauv Kheda sawvdaws nrog koj ua lag ua luam qas nraim. Lawv coj menyuam yaj thiab txiv yaj thiab tshis tuaj muag rau koj.
22“ ‘Cov tub luam hauv lub moos Senpa thiab lub moos La‑ama kuj nrog koj ua lag luam. Lawv coj txhua yam txuj lom zoo zoo thiab txhua yam qe zeb hlaws muaj nqes thiab kub tuaj pauv koj tej qhov txhia chaw.
23“ ‘Lub moos Halas thiab Khane thiab Edee, thiab tej tub luam hauv lub moos Senpa thiab Asu thiab Khimaj kuj nrog koj ua lag luam. 24Lawv coj tej tsoos tsho zoo zoo, tej tsoos tsho xiav, ntaub paj thiab tej ntaub txaij pua chaw uas muab xaws ntug ruaj ruaj lawm tuaj nrog koj ua lag luam.
  25“ ‘Tej nkoj txwg hauv lub moos Thasi
   thauj koj tej lag luam.
  Koj thiaj thauj puv nkaus hnyav kawg
   hauv nruab nrab hiavtxwv.
  26Koj cov uas nquam nkoj coj koj mus
   txog hauv hiavtxwv uas tob tob,
  mas cua sab hnub tuaj ua rau koj tog
   rau hauv nruab nrab hiavtxwv.
  27Koj tej nyiaj txiag, koj tej qhov txhia chaw
   thiab koj tej lag luam,
  koj tej tub nquam nkoj
   thiab tej uas ua haujlwm hauv nkoj,
  koj tej Kws ntoo, koj tej tub lag tub luam
   thiab koj tej tub rog huvsi uas nrog koj nyob,
  thiab ib tsoom neeg sawvdaws
   uas nyob hauv koj,
  tog kiag rau hauv qab hiavtxwv
   rau hnub uas koj puam tsuaj thiab.
  28Lub tebchaws kuj ntseeg ua zog kais
   rau thaum uas hnov koj tej neeg
   ua haujlwm hauv nkoj lub suab quaj qw.
  29Txhua tus uas tuav duav nquam nkoj
   nqes ntawm lawv lub nkoj los,
  tej neeg uas ua haujlwm hauv lawv tej nkoj
   sawvdaws los sawv rau ntawm ntug hiavtxwv.
  30Lawv quaj nyiav koj nrov nrov,
   thiab quaj heev kawg li.
  Lawv w hmoov av rau saum lawv taubhau
   thiab da luj luam hauv tej pluav tshauv.
  31Lawv chais plaubhau vim yog koj,
   thiab muab khaub seev tsaj los hnav,
  lawv quaj koj lwj siab kawg,
   thiab quaj ntsuag koj nyuaj siab kawg.
  32Lawv quaj nyiav
   hu zaj nkauj ua ntsuag rau koj,
   thiab quaj ntsuag rau koj hais tias,
  “Txeev muaj leejtwg raug puam tsuaj
   ib yam li lub nroog Thailab
   rau hauv nruab nrab hiavtxwv lov?”
  33Thaum koj tej lag luam hla hiavtxwv tuaj
   kuj ua rau ntau haiv neeg
   coob coob txaus siab.
  Koj tej qhov txhia chaw uas ntau nplua mias
   thiab koj tej lag luam
   ua rau tej vajntxwv hauv ntiajteb nplua nuj.
  34Nimno dej hiavtxwv
   ua rau koj puam tsuaj tag
   rau hauv nruab nrab hiavtxwv tob tob.
  Koj tej lag luam thiab koj tej tub nkoj
   kuj tog nrog koj ua ke rau hauv.
  35Koj ua rau tej neeg uas
   nyob raws ntug hiavtxwv poob siab nthav,
  lawv tej vajntxwv ntshai heev kawg
   plhu thim xem tag.
  36Tej tub luam hauv ib tsoom neeg
   xyu thuam koj.
  Koj txog qhov kawg uas txaus ntshai kawg li
   thiab ploj ntais mus ib txhis.’ ”