3

Ye^lu^saa^lem Caux Yu^ndaa Zuqc Dingc Zuiz

  1Mangc maah! Ziouv,
   se Nernh Jiex nyei Ziouv,
  oix yiem Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa zorqv cuotv
   mienh kaux nyei caux qiemx longc nyei,
  se zorqv cuotv maaih nyei yietc zungv nyanc hopv ga'naaiv
   caux maaih nyei yietc zungv wuom.
  2Zorqv cuotv henv haic nyei baeng caux mborqv jaax baeng,
   siemv zuiz jien caux douc waac mienh,
   mbouv guaax mienh caux mienh gox,
  3gunv hmz ziepc dauh baeng nyei baeng-bieiv caux zoux hlo nyei mienh,
   caangh laangh mienh caux zoux huaax-nyinz nyei mienh guai mienh
   caux haih zoux faatv nyei mienh.
  4Ziouv gorngv,
   “Yie oix bun houh saeng benx ninh mbuo nyei jien,
   bun fu'jueiv gunv ninh mbuo.
  5Baeqc fingx oix zuqc zeix, laanh oix zeix laanh,
   gorqv-mienh oix zeix gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh.
  Mienh lunx mienh oix mangc piex mienh gox mienh.
   Haac horngh mienh yaac oix mangc piex zaangc horngh nyei mienh.
  6Mienh oix zorqv dauh ganh nyei gorx-youz
   yiem ninh nyei die nyei biauv ziouc gorngv,
  “Meih maaih deix domh lui.
   Meih oix zuqc zoux yie mbuo nyei bieiv zeiv.
  Naaiv ndui baaic waaic nyei dorngx
   ziouc guei meih nyei buoz-ndiev.”
  7Taux wuov hnoi ninh ziouc gorngv cuotv,
   “Yie maiv haih tengx meih mbuo zorc.
  Yie nyei biauv maiv maaih nyanc hopv,
   yaac maiv maaih domh lui,
  meih mbuo maiv dungx orn yie
   zoux baeqc fingx nyei bieiv zeiv.”
  8Ye^lu^saa^lem zuqc baaic,
   Yu^ndaa yaac mbaang mi'aqv,
  weic zuqc ninh mbuo gorngv nyei waac
   caux zoux nyei sic ki Ziouv.
  Ninh mbuo ngaengc njang-laangc nyei Tin-Hungh.
  9Ninh mbuo nyei hmien biux mengh ninh mbuo dorngc.
   Ninh mbuo zunh ninh mbuo ganh nyei zuiz hnangv ⟨So^ndom Zingh⟩ nyei mienh nor.
  Ninh mbuo zuqc kouv aqv.
   Ninh mbuo hoic ninh mbuo ganh zuqc zeqc naanc.
  10Oix zuqc mbuox kuv mienh, ninh mbuo oix duqv longx.
   Weic zuqc ziux ninh mbuo zoux nyei sic duqv winh bun ninh mbuo.
  11Orqv mienh oix zuqc kouv aqv.
   Ninh zungv zuqc zeqc naanc.
  Ziux ninh nyei buoz zoux nyei,
   ninh ganh yaac zuqc hnangv wuov nor.
  12Yie nyei baeqc fingx zuqc fu'jueiv zeix ninh mbuo,
   yaac maaih m'sieqv dorn gunv ninh mbuo.
  O yie nyei baeqc fingx aac,
   meih mbuo nyei bieiv zeiv dorh meih mbuo mingh dorngc jauv,
   yaac zoux bun meih mbuo nyei jauv lunc nzengc.

Ziouv Oix Siemv Ninh Nyei Baeqc Fingx

  13Ziouv bieqc ninh nyei sic-dorngh,
   souv jiez daaih siemv ninh nyei baeqc fingx.
  14Ziouv jiez gorn siemv ninh nyei
   baeqc fingx mbu'ndongx nyei mienh gox caux jien,
  “Se dongh meih mbuo zoux waaic yie nyei a'ngunc huingx.
   Meih mbuo luv mienh jomc mienh nyei ga'naaiv yiem meih mbuo nyei biauv.
  15Meih mbuo weic haaix diuc zeix yie nyei baeqc fingx
   aengx bun mienh jomc mienh zuqc kouv taux ndiev?”
 Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv.

Ye^lu^saa^lem Nyei M'sieqv Dorn Oix Zuqc Siemv

  16Ziouv gorngv,
   “Laaix ⟨Si^on⟩ nyei m'sieqv dorn maux haic,
  yangh jauv ngorngz jienv jaang,
   ninh mbuo nyei m'zing hlungh hlungh hlioux-hlioux,
  yangh jauv fungh fungh fieh fieh,
   zaux nyei jiemh hlaetv hlaetv nyei.
  17Ziouv ziouc bun Si^on nyei m'sieqv dorn nyei m'nqorngv butv faang,
   Ziouv yaac bun ninh mbuo nyei bingx-ciouv cuotv.”
18Taux wuov hnoi Ziouv oix zorqv nqoi ninh mbuo nzueic nyei zaux-jiemh, m'nqorngv-kou, ja'waanh, 19m'normh hiun, jiemh, mbiorngz hmien ndie, 20nzueic nyei ningv, kou buoz-sei-zungx nyei ndie, la'sin, dapv youh ndaang nyei faang, caux bouh, 21buoz-ndoqv-nzaeng, mba'zorng-hiun, 22nzueic nyei lui-houx, domh lui, domh lui-ndaauv, caux ndopv-mbuoqc, 23buoz nanv nyei gingx, la'maah ndie-muonc nyei lui-houx, m'nqorngv-beu caux mbiorngz m'nqorngv ndie.
  24Zueix-huv ziouc div youh ndaang,
   hlaang div la'sin,
  m'nqorngv njang div mba'biei nzueic,
   la'maah ndie-cou div ciouh dunc lui-houx,
   baaic hmien nyei sic div nzueic nyei jauv.
  25Meih mbuo nyei m'jangc dorn oix zuqc nzuqc ndaauv daix.
   Meih mbuo henv haic nyei m'jangc dorn
   yiem mborqv jaax ciangv zuqc daic.
  26Si^on nyei zingh gaengh oix nzauh nyiemv,
   zingh gu'nyuoz yaac oix hnangv
   dauh zuqc betv nqoi lui-houx nyei m'sieqv dorn zueiz jienv ndau.