3

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Plei Yerusalaim Laih Anŭn Ƀơi Lŏn Čar Yudah

  1Anai nê, Khua Yang jing Yahweh Dưi Kơtang,
   hlak mă pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng plei Yerusalaim laih anŭn mơ̆ng ƀing Yudah
  abih bang gơnam ƀing ană plei kơnang,
   jing abih bang gơnam ƀơ̆ng hăng ia mơñum ƀing gơñu kơnang.
  2Ñu ăt hlak mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n pô hing ang khĭn kơtang hăng pô tơhan khĭn kơtang,
   pô khua phat kơđi hăng pô pơala,
   pô pơjâo gai hăng pô kŏng tha,
  3pô khua tơhan kơ rơmapluh čô tơhan hăng pô khua djă̱ akŏ,
   pô djru pơmĭn, pô rơgơi mă bruă laih anŭn pô pơjâo pơhưč.

  4Ñu či pơjing hĭ ƀing đah rơkơi tơdăm aka thâo phe pho jing hĭ ƀing khua moa gơñu,
   sĭt anŭn kơnơ̆ng jing ƀing kar hăng čơđai đôč yơh či git gai ƀing gơñu.
  5Ƀing ană plei či kơtư̆ juă tơdruă gơñu pô yơh,
   jing pô anai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô adih,
   pô re̱ng gah anai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah adih yơh.
  Pô hlak ai ăt či pơjăm djik kơ pô tha mơ̆n,
   laih anŭn mơnuih đôč đač pơjăm djik hĭ kơ mơnuih pơpŭ pơyom.

  6Sa čô mơnuih či mă sa čô amăng ƀing adơi ai ñu
   mơ̆ng djuai ama ñu laih anŭn laĭ,
  “Ih hơmâo ao jao, ih jing hĭ bĕ pô djă̱ akŏ ƀing gơmơi!
   Git gai wai lăng bĕ ƀŭl anih răm rai anai!”
  7Samơ̆ amăng hrơi anŭn mơtam yơh, gơ̆ či iâu kraih tui anai,
   “Kâo ƀu hơmâo gơnam pơhla̱o ôh.
  Kâo ƀu hơmâo ôh gơnam ƀơ̆ng ƀôdah sum ao amăng sang kâo.
   Anăm pơjing hĭ kâo jing khua djă̱ akŏ kơ ană plei anai ôh.”

  8Sĭt nik plei Yerusalaim jing kar hăng ƀing mơnuih rơbat sêng grêng,
   lŏn čar Yudah jing kar hăng hlak lê̆ rơbuh yơh.
  Khul boh hiăp laih anŭn bruă mă abih dua gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh,
   pơgao pơang gơñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu.
  9Tơlơi pơrơđah be̱r glông gơñu ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơñu pô.
   Ƀing gơñu yaih pơrơđah tơlơi soh gơñu kar hăng ƀing plei Sedôm hlâo adih,
   sĭt ƀing gơñu ƀu pơdŏp hĭ ôh tơlơi soh anŭn.
  Răm ƀăm yơh kơ ƀing gơñu!
   Ƀing gơñu hơmâo ba rai laih tơlơi răm rai ƀơi gơñu pô.

  10Ruai bĕ kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kơ tơlơi truh ƀơi ƀing gơñu či jing hĭ tơlơi mơyŭn hiam yơh,
   sĭt ƀing gơñu či mơak tŭ boh bơnga hiam mơ̆ng khul bruă mơnuă gơñu yơh.
  11Răm ƀăm yơh kơ mơnuih sat ƀai! Tơlơi răm rai jĕ či truh ƀơi ƀing gơñu!
   Ƀing gơñu či tŭ arăng kla glaĭ yơh kơ tơlơi sat tơngan gơñu hơmâo ngă laih.

  12Bơ kơ ƀing ană plei ta,
   ƀing hlak ai kơtư̆ juă laih anŭn ƀing đah kơmơi git gai wai lăng ƀing ană plei anŭn.
  Ơ ƀing ayŏng adơi kâo hơi, ƀing dui ba gih yơh ba ƀing gih jrôk hĭ jơlan,
   ƀing gơñu yơh pơwĕh hĭ ƀing gih mơ̆ng jơlan djơ̆.

  13Yahweh dŏ amăng anih phŏng kơđi;
   Ñu prap pre laih kiăng kơ phat kơđi mơnuih mơnam.
  14Yahweh čơdơ̆ng phat kơđi
   pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing khua ba akŏ kơ ană plei Ñu hăng laĭ tui anai,
  “Ƀing gih yơh jing ƀing hơmâo pơrai hĭ laih đang boh kơƀâo Kâo jing ƀing lŏn čar Yudah anŭn.
   Laih anŭn gơnam ƀing gih sua mă mơ̆ng ƀing ƀun rin dŏ amăng sang gih.
  15Yua hơget ƀing gih pơphač hĭ ƀing ană plei Kâo?
   Yua hơget ƀing gih pơrăm hĭ ƀô̆ mơta ƀing ƀun rin kar hăng jơlit pơdai lĕ?”
   Khua Yang jing Yahweh Dưi Kơtang yơh pơhiăp pơhaih tơlơi anŭn.

Tơlơi Yahweh Pơhiăp Hăng Ƀing Đah Kơmơi Plei Yerusalaim

  16Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai,
   “Ƀing đah kơmơi Ziôn jing ƀing pơgao pơang,
  rơbat angak đĭ tơkuai gơñu,
   lăng gle̱ng mơta kơhơñĕt kơhơñăt,
  rơbat anet-anot hăng khul yak rơbat,
   rơyŭh jai khul kong pơhrô̱p ƀơi tơkuai tơkai gơñu.
  17Hơnŭn yơh, Kâo, Khua Yang, či ba rai tơlơi ruă brăh yơh ƀơi akŏ ƀing đah kơmơi Ziôn.
   Kâo, Yahweh, či ngă brơi kơ akŏ gơñu jing hĭ klo yơh kiăng kơ pơmlâo hĭ ƀing gơñu.”
18Amăng hrơi anŭn Khua Yang či hơñăk đuaĭ hĭ khul gơnam gơñu pơhrô̱p anŭn. Anŭn jing
    kong tơkai,
    rơjao ƀŭk,
    añŭ plăk tơkuai gơñu,
  19buai,
    kong tơngan,
    khăn pơjao bra,
  20muk troă,
    kong hơpăl tơngan,
    hơdrăng kơiăng,
    ge̱t ƀâo hiam laih anŭn gơnam pơhưč pơgang pô,
  21rơbưn laih anŭn buai adŭng,
  22ao phyung,
    ao phyung,
    ao hơguăt laih anŭn kơdŭng djă̱ anet,
  23mơnĭl ko̱ng,
    sum ao blâo ƀlĭ,
    khăn pŏn jum dar akŏ hơmâo lu ia
    laih anŭn bơnăl pơgang ƀô̆ mơta.
  Sĭt Khua Yang či hơñăk hĭ abih bang gơnam pơgao pơang gơñu.

  24Pơala kơ gơnam ƀâo mơngưi anŭn, jing hĭ gơnam ƀâo brŭ.
   Pơala kơ hơdrăng kơiăng hiam rô̆, jing hĭ hrĕ kuĭ sat.
   Pơala kơ tơlơi pơhrô̱p ƀŭk hiam, jing hĭ akŏ klo.
   Pơala kơ sum ao hiam rô̆, jing hĭ ao tâo.
   Pơala kơ abih bang tơlơi hiam rô̆ anŭn, jing hĭ tơlơi mlâo mlañ.
  25Ƀing đah rơkơi gih či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm ƀing rŏh ayăt yơh,
   sĭt ƀing tơhan khĭn kơtang gih ăt či djai hĭ amăng tơlơi pơblah mơ̆n.
  26Khul amăng ja̱ng anih Ziôn či jing kar hăng arăng čŏk hia rơngot hơning yuakơ sa čô mơnuih djai laih.
   Laih anŭn plei Ziôn anŭn či jing hĭ hiăl măl kar hăng sa čô đah kơmơi dŏ be̱r dŏ mơhlŭn mlâo mlañ yơh.