10

Tus Timtswv Ceebtsheej thiab Thooj Ntawv Me Me

1Tom qab ntawd kuv pom dua ib tug timtswv ceebtsheej uas muaj hwjchim loj kawg nkaus los saum ntuj los. Muaj ib tauv huab qhwv nws thiab muaj ib tug duab zaj vij nws lub taubhau; nws lub ntsejmuag ci ib yam li lub hnub, thiab nws ob txhais ceg zoo ib yam li tus nplaim taws uas cig ntswj pes yos. 2Nws txhais tes tuav rawv ib thooj ntawv me me uas twb muab nthuav lawm. Nws rhais nws sab taw xis mus tsuj hauv hiavtxwv thiab nws sab taw laug tsuj sau nruab nqhuab. 3Nws hais lus nrov ib yam li tsov ntxhuav nyooj. Thaum nws hais lus tagnrho, ces xob txawm nroo xya zaus teb. 4Thaum xob nroo xya zaus teb tas lawm kuv twb yuav luag sau, tiamsis kuv ho hnov ib lub suab hais saum ntuj tuaj rau kuv hais tias, “Koj cia li muab tej lus uas xob nroo xya zaus ntawd npog cia tsis txhob sau!”
5Kuv pom tus timtswv ceebtsheej uas ib sab taw tsuj hauv hiavtxwv thiab ib sab taw tsuj sau nruab nqhuab tsa nws sab tes xis rau saum ntuj, 6thiab nws tuav Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis, tus uas tsim lub ntuj, lub ntiajteb, hiavtxwv thiab tsim ib puas tsav yam uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb no lub npe coglus hais tias, “Luag yuav tsis ncua sijhawm ntev lawm! 7Tiamsis thaum tus timtswv xya tshuab nws lub xyu, Vajtswv yuav ua Vajtswv tes haujlwm uas Vajtswv muab zais cia lawm kom tiav, raws li tej uas Vajtswv twb xub qhia rau nws cov tubtxib thiab cov uas cev Vajtswv lus lawm.”
8Tom qab ntawd kuv hnov lub suab uas thawj zaug hais rau kuv lawm rov hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus muab thooj ntawv me me uas twb muab nthuav lawm ntawm tus timtswv ceebtsheej uas ib sab taw tsuj hauv hiavtxwv thiab ib sab taw tsuj sau nruab nqhuab txhais tes.”
9Ces kuv txawm mus cuag tus timtswv ntawd thiab thov nws muab thooj ntawv me me ntawd rau kuv. Nws hais rau kuv hais tias, “Koj cia li muab thooj ntawv no noj; thaum koj nqos lawm yuav ua rau koj lub plab iab, tiamsis thaum nyob hauv koj lub qhovncauj mas yuav qab zib ib yam li zib ntab.”
10Kuv thiaj muab thooj ntawv me me ntawm tus timtswv txhais tes los noj, thaum tseem nyob ntawm kuv qhovncauj mas qab zib ib yam li zib ntab. Tiamsis thaum uas kuv nqos rau hauv plab lawm iab li tus timtswv hais tiag. 11Tom qab ntawd luag hais rau kuv hais tias, “Koj yuav tsum rov qab qhia Vajtswv Txojlus uas hais txog txhua haivneeg, txhua lub tebchaws, txhua yam lus thiab txhua tus vajntxwv dua ib zaug.”