6

Xya Lub Homthawj

1Ces kuv txawm pom tus menyuam Yaj muab xya lub homthawj ntawd tev, thiab thaum nws tev thawj lub, kuv hnov ib tug ntawm plaub tug qhelunpees hais nrov nrov ib yam li xob nroo hais tias, “Cia li los!” 2Kuv ntsia dheev, kuv pom ib tug txiv nees dawb tawm plaws los. Tus uas caij tus txiv nees dawb ntawd, nws nqa ib rab hneev nti thiab nws ntoo ib lub kausmom kub. Nws caij nees tawm mus ib yam li tus uas kovyeej lawm, nws yuav mus tawmtsam kom yeej.
3Ces tus menyuam Yaj txawm muab lub homthawj ob tev; thaum nws muab tev lawm, kuv hnov tus qhelunpees uas yog tus ob hais tias, “Cia li los!” 4Ces txawm muaj ib tug txiv nees liab tawm plaws los. Luag muab ib rab ntaj loj loj rau tus uas caij tus txiv nees liab ntawd; nws muaj hwjchim ua rau lub ntiajteb ua tsov ua rog thiab sib ntaus sib tua.
5Ces tus menyuam Yaj txawm muab lub homthawj peb tev; thaum nws tev lawm, kuv hnov tus qhelunpees uas yog tus peb hais tias, “Cia li los!” Kuv saib dheev, kuv pom ib tug txiv nees dub tawm plaws los. Tus uas caij tus txiv nees dub ntawd txhais tes tuav rawv ib rab teev. 6Kuv hnov ib lub suab hais li neeg hais ntawm plaub tug qhelunpees ntawd tuaj hais tias, “Cov neeg uas ua luag zog, yog yuav txhuv mas ib hnub twg ib taig txhuv, yog yuav pias ces ib hnub peb taig pias; tiamsis tsis txhob muab cov roj txiv ntoo thiab cov cawv txiv hmab nchuav povtseg!”
7Tus menyuam Yaj txawm muab lub homthawj plaub tev; thaum nws muab tev lawm, kuv hnov tus qhelunpees uas yog tus plaub hais tias, “Cia li los!” 8Kuv saib dheev, kuv pom ib tug txiv nees txheeb tawm plaws los. Tus uas caij tus txiv nees txheeb ntawd lub npe hu ua Txojkev Tuag thiab tubtuag teb raws nws qab los. Nkawd muaj hwjchim tua cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no tuag ib feem plaub, tsis hais tuag rau kev tsov kev rog, tuag rau kev tshaib kev nqhis, tuag rau kev mob kev nkeeg thiab raug tej tsiaj nyaum tom.
9Ces tus menyuam Yaj txawm muab lub homthawj tsib tev; thaum nws muab tev lawm, kuv pom ib cov ntsujplig nyob hauv lub qab rooj uas cia tej khoom fij rau Vajtswv. Cov ntsujplig ntawd yog cov neeg uas luag muab tua tuag tas lawm cov ntsujplig. Lawv raug tua rau qhov lawv qhia Vajtswv Txojlus thiab ua timkhawv ncaj ncees. 10Cov neeg ntawd cov ntsujplig hais nrov nrov hais tias, “Tus Tswv, koj yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog tus dawbhuv thiab yog tus tseeb! Tshuav ntev li cas koj mam li txiav txim rau neeg ntiajteb thiab rau txim rau cov neeg uas muab peb lub cev tua povtseg?” 11Luag muab tsho dawb rau cov neeg uas raug tua ntawd ib leeg ib lub, thiab tus Tswv hais rau lawv hais tias kom lawv cia li so ntev mentsis tso. Thaum lawv tej phoojywg uas ua Vajtswv cov tubtxib thiab cov kwvtij uas yeej yuav raug txojkev tuag raug luag tua tas ib yam li lawv lawm, Vajtswv mam li txiav txim.
12Ces kuv txawm pom tus menyuam Yaj muab lub homthawj rau tev. Thaum nws tev lub ntiajteb ua zog koog. Lub hnub txawm tsaus nti dub nciab ib yam li tej ntaubmag dub, thiab lub hli txawm cia li liab ploog ib yam li ntshav. 13Tej hnubqub txawm poob zom zaws saum ntuj los rau hauv ntiajteb, ib yam li tej txiv ncuavpias uas tsis tau siav uas cua ntsawj poob. 14Lub ntuj txawm ploj zuj zus mus ib yam li luag dov thooj ntawv. Txhua lub roob thiab txhua lub koog povtxwv puavleej txav mus rau lwm qhov lawm. 15Tej vajntxwv uas kav ntiajteb, tej nomtswv, tej thawj tubrog, tej neeg npluanuj, tej neeg tseemceeb thiab cov uas ua qhev thiab cov uas tsis ua qhev, sawvdaws puavleej khiav mus nkaum rau hauv tej qhov tsua thiab hauv tej qab tsuas thiab saum tej roob. 16Lawv hais rau tej roob thiab tej pobzeb pobtsuas hais tias, “Cia li nphau los txhub peb thiab npog peb kom tus uas zaum saum lub zwmtxwv tsis txhob pom peb thiab kom tus menyuam Yaj tsis txhob rau txim tau rau peb! 17Rau qhov twb txog hnub uas tus Tswv thiab tus menyuam Yaj rau txim lawm, yog li ntawd tseem yuav muaj neeg tawv dhau thiab los?”