4

Mauxe ntuas cov Yixayee

1Cov Yixayee 'e, nimno nej cia li mloog tej kab ke thiab tej kevcai uas kuv qhia rau nej thiab ua raws nraim, xwv nej thiaj ciaj sia nyob thiab txeem mus tau lub tebchaws uas nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej ua nej tug. 2Nej tsis txhob tsav ntxiv tej lus uas qhia nej thiab tsis txhob muab rho ib qho tseg, tiamsis nej yuav tsum tuav nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw uas kuv muab cob rau nej. 3Nej lub qhov muag twb pom tej uas Yawmsaub ua ntawm Npa‑as Pe‑au lawm. Nej tus Vajtswv Yawmsaub twb ua rau cov uas ua koom tu dab Npa‑as ntawm Pe‑au puam tsuaj tag hauv nej nruab nrab mus, 4tiamsis nej cov uas tuav rawv nej tus Vajtswv Yawmsaub ruaj ruaj txhua tus kuj muaj txojsia nyob txog hnub no.
5Saib maj, kuv twb qhia tej kab ke thiab tej kevcai rau nej raws li Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv tau hais rau kuv lawm, kom nej thiaj ua raws li ntawd rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav txeem mus ua nej tug. 6Nej yuav tsum tuav rawv tej kevcai no thiab ua raws nraim. Qhov uas ua li no yuav qhia nej lub tswvyim thiab nej tej kev txawj ntse rau ib tsoom neeg paub. Thaum luag hnov txog tej kab ke huvsi no, luag yuav hais tias, “Haiv neeg loj no yeej yog haiv neeg uas muaj tswvyim thiab txawj ntse.” 7Puas muaj ib haiv neeg loj twg uas muaj timtswv nyob ze lawv yam li Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv nyob ze peb rau thaum peb thov nws? 8Puas muaj ib haiv neeg loj twg uas muaj tej kab ke thiab tej kevcai ncaj ncees yam li txoj kevcai no uas hnub no kuv muab cob rau nej?
9Nej yuav tsum ceev faj thiab ua tib zoo tswj nej lub siab, ntshai tsam nej tsis nco qab tej uas nej lub qhov muag twb pom ntawd thiab ntshai tsam tej ntawd ploj tag hauv nej lub siab mus ib sim neej. Nej yuav tsum qhia rau nej cov menyuam thiab nej tej xeeb ntxwv paub txog tej no tias, 10hnub uas nej sawv rau ntawm nej tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag ntawm Haule, mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li sau cov pejxeem tuaj ua ke rau ntawm kuv es kuv yuav cia lawv hnov kuv tej lus xwv lawv thiaj tau kawm hwm thiab paub ntshai kuv mus tag lawv sim neej uas lawv muaj txojsia nyob hauv ntiajteb, thiab lawv thiaj tau qhia lawv tej menyuam kom ua li ntawd.” 11Nej twb tuaj ze sawv ntawm taw roob thiab lub roob muaj nplaim taws cig nto ntuj, thiab muaj huab tsaus nti laum nkaus. 12Mas Yawmsaub hais hauv nplaim taws tuaj rau nej. Nej twb hnov nws lub suab hais lus kom tsis pom nws xyeem qhov muag, tsuas yog hnov lub suab xwb. 13Nws piav nws tej lus cog tseg rau nej, yog kaum txoj kevcai uas nws kom nej ua. Thiab nws muab sau rau hauv ob daim txiag zeb. 14Thaum ntawd, Yawmsaub hais kom kuv qhia tej kab ke thiab tej kevcai rau nej, xwv nej thiaj coj mus ua raws li ntawd rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom hla mus txeeb ua nej tug.

Tsis txhob pe dab mlom

15Hnub uas Yawmsaub hais hauv cov nplaim taws tuaj rau nej ntawm Haule, nej tsis pom nws xyeem qhov muag li. Yog li no nej yuav tsum ceev faj zoo, 16tsis txhob yuam kev mus ua dab mlom rau nej, tsis hais tus yam ntxwv zoo li pojniam lossis txivneej, 17lossis zoo li ib yam tsiaj hauv ntiajteb, lossis zoo li ib yam noog muaj tis ya saum nruab ntug, 18lossis zoo li ib yam tsiaj uas nkag hauv av, lossis zoo li ib yam ntses uas nyob hauv dej hauv nruab tiv txwv. 19Thaum nej tsa muag ntsia saum ntuj nej pom lub hnub lub hli thiab cov hnub qub thiab txhua yam saum nruab ntug, tsis txhob cia nej raug ntxias mus pe thiab ua koom tu tej ntawd, yog yam uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv pub rau ib tsoom neeg hauv qab ntuj no huvsi. 20Tiamsis Yawmsaub coj nej tawm hauv cub thee hlawv hlau, yog tawm hauv Iyi tebchaws los ua haiv neeg uas yog nws teej nws tug ib yam li niaj hnub nimno.
21Tsis tag li ntawd, vim yog tim nej Yawmsaub thiaj li chim siab rau kuv thiab cog lus tawv tias kuv yuav tsis tau hla tus dej Yaladee thiab kuv yuav tsis tau nkag mus rau hauv lub tebchaws zoo uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub ua qub txeeg qub teg rau nej. 22Kuv yuav tuag rau hauv lub tebchaws no. Kuv yuav tsis tau hla tus dej Yaladee, tiamsis nej yuav tau hla mus thiab txeeb lub tebchaws zoo ntawd ua nej tug. 23Nej yuav tsum ceev faj, nej yuav tsum pheej nco ntsoov nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus cog tseg uas nws cog rau nej thiab tsis txhob ua dab mlom uas zoo li ib yam dabtsi uas nej tus Vajtswv Yawmsaub txwv tsis pub nej ua. 24Rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog nplaim taws kub ceev, nws yog Vajtswv uas khib xeeb.
25Thaum nej muaj tub ki muaj xeeb ntxwv thiab tau nyob hauv lub tebchaws ntawd ntev, yog nej yuam kev mus ua dab mlom uas muaj yam ntxwv zoo li ib yam dabtsi, thiab ua tej uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pom tias phem thiaj zes ua rau nws chim, 26mas hnub no kuv thov lub ntuj lub teb ua timkhawv rau nej tias nej yuav puam tsuaj ploj tag sai sai hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla dej Yaladee mus txeeb ua nej tug ntawd. Nej yuav tsis tau nyob ntev rau hauv, nej yuav raug puam tsuaj tag huvsi. 27Yawmsaub yuav ua rau nej khiav ri sua mus rau hauv ib tsoom neeg, mas nej yuav tshuav tsawg tsawg rau hauv tej tebchaws uas Yawmsaub ntiab nej mus nyob ntawd. 28Mas nej yuav ua koom tu tej dab mlom uas yog ntoo yog pob zeb qhov ntawd, yog tej uas neeg txhais tes ua uas tsis txawj pom kev tsis txawj hnov lus tsis txawj noj tsis txawj hnia ntxhiab. 29Thaum nyob qhov ntawd nej yuav nrhiav Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, yog nej rau siab nrhiav nws kawg siab kawg ntsws mas nej yuav ntsib nws. 30Thaum nej raug kev txom nyem lwj siab thiab tej xwm txheej no huvsi los raug nej rau yav tom hauv ntej, ces nej yuav rov los cuag Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab yuav mloog nws lus. 31Rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub yog tus Vajtswv uas khuvleej thiab yuav tsis muab nej tso tseg thiab tsis muab nej ua kom puam tsuaj. Nws pheej yuav nco ntsoov tej lus cog tseg uas nws tau cog ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv.
32Cia li nug txog yav thaum ub uas nyob ua ntej nej, txij thaum uas Yawmsaub tsim neeg rau saum lub ntiajteb, thiab nug sab ntuj no mus txog sab ntuj tim ub, saib txeev muaj xwm txheej loj li no tshwm los los tsis muaj thiab txeev hnov dua los tsis hnov. 33Txeev muaj ib haiv neeg twg uas tau hnov timtswv lub suab hais hauv nplaim taws tuaj ib yam li nej tau hnov es tseem muaj txojsia nyob los tsis muaj? 34Txeev muaj tus timtswv twg tau yooj xeeb coj ib haiv neeg tawm hauv lwm haiv neeg los ua nws tug los tsis muaj? Nws sim neeg siab thiab ua tej txujci tseem ceeb thiab tej txujci phimhwj thiab ua rog thiab siv nws txhais tes uas muaj hwjchim thiab nws txhais npab uas tsa hlo, thiab ua kom muaj kev ntshai kawg, ib yam li nej tus Vajtswv Yawmsaub tau ua rau nej hauv Iyi tebchaws tab meeg nej. 35Qhov uas ua tej no tshwm rau nej pom ntawd twb yog ua rau nej paub tias Yawmsaub yog Vajtswv, dhau nws lawm tsis muaj dua lwm tus Vajtswv li.
36Nws pub nej tau hnov nws lub suab saum ntuj tuaj, kom nws thiaj qhuab qhia tau nej. Nws pub nej pom nws cov nplaim taws loj heev hauv lub ntiajteb thiab nej hnov nws tej lus hauv cov nplaim taws tuaj. 37Vim yog nws hlub nej tej poj koob yawm txwv thiab xaiv lawv tej caj ces, nws nrog nraim nej nyob thiab siv nws lub hwjchim loj coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los, 38thiab ntiab tej haiv neeg uas loj dua thiab muaj zog heev dua nej khiav ntawm nej xubntiag mus, thiab coj nej nkag los thiab pub lawv lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rau nej yam li niaj hnub nimno.
39Vim li no hnub no cia li paub thiab khaws cia hauv lub siab tias Yawmsaub yog Vajtswv uas nyob saum ntuj thiab nyob hauv ntiajteb, tsis muaj dua lwm tus li lawm. 40Yog li ntawd nej yuav tsum tuav rawv nws tej kab ke thiab nws tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej xwv thiab nej tej tub ki uas yug los tom qab thiaj noj qab nyob zoo thiab muaj txojsia ntev rau hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej mus ib txhis.

Tej moos cawm siav sab dej Yaladee hnub tuaj

41Mauxe tu peb lub moos cia rau sab dej Yaladee hnub tuaj, 42es yog leejtwg tua neeg thiaj li tau khiav mus rau hauv, yog tus uas tua kwvtij zej zog tiamsis tsis yog txhob txwm tua thiab tsis tau ua tshawj chim dua li. Thaum uas khiav mus nyob rau hauv cov moos no lub twg lawm ces yuav dim txojsia. 43Xeem Lunpee lub moos cawm siav yog lub moos Npexaw uas nyob saum tej nras tiaj toj siab hauv tebchaws moj sab qhua, xeem Kas lub moos cawm siav yog lub moos Lamau hauv Kile‑a, thiab xeem Manaxe lub moos cawm siav yog Kaulas hauv Npasas.

Taw qhia txog tej kevcai

44Ntawm no mus yog txoj kevcai uas Mauxe muab cob rau cov Yixayee coj. 45No yog tej lus cog tseg thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas thaum cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los lawd Mauxe qhia rau lawv 46ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj hauv lub hav uas ncaj lub moos Npepe‑au, yog cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo hauv Hesanpoo lub tebchaws. Xihoo yog tus uas Mauxe thiab cov Yixayee ntaus yeej thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los. 47Cov Yixayee txeeb tau nws lub tebchaws thiab txeeb tau Npasas tus vajntxwv Aus lub tebchaws, yog cov Amaulai ob tug vajntxwv uas nyob sab dej Yaladee hnub tuaj 48txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntug hav Anoo mus txog lub roob Xili‑oo (uas yog Hawmoo), 49thiab tag nrho Alanpa uas nyob ntawm dej Yaladee sab hnub tuaj mus txog ntua Hiavtxwv Alanpa, ntawm taw roob Pixaka.