5

Yawmsaub kaum txoj kevcai

(Kh.D. 20:1-17)

1Mauxe txawm hu ib tsoom Yixayee sawvdaws tuaj ua ke thiab hais rau lawv tias,
 Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog tej kab ke thiab tej kevcai uas hnub no kuv hais rau nej mloog, mas nej yuav tsum cim cia thiab ceev faj ua raws li.
2Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tau cog lus rau peb ntawm Haule. 3Tsis yog Yawmsaub cog lus rau peb tej poj koob yawm txwv xwb, kuj yog nws cog lus rau peb thiab ntag, yog peb sawvdaws uas hnub no tseem ciaj sia nyob ntawm no ntag. 4Yawmsaub hais rau nej ntawm lub roob hauv cov nplaim taws tim ntsej tim muag. 5Mas thaum ntawd kuv nyob hauv nej nruab nrab thiab Yawmsaub, kuv thiaj piav Yawmsaub tej lus rau nej, rau qhov nej ntshai cov nplaim taws thiab tsis nce mus rau saum lub roob. Yawmsaub hais tias,
6“Kuv yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv uas coj koj tawm hauv Iyi tebchaws los tawm hauv txojkev ua qhev los.
7“Koj tsis txhob muaj dua lwm tus vajtswv uas tsis yog kuv.
8“Koj tsis txhob ua dab mlom los rau koj pe, tsis hais tej uas muaj yam ntxwv zoo li tej uas nyob saum nruab ntug lossis tej uas nyob hauv ntiajteb lossis tej uas nyob hauv dej hauv nruab tiv txwv. 9Tsis txhob pe thiab tsis txhob ua koom tu tej dab mlom ntawd rau qhov kuv yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, yog tus Vajtswv uas khib xeeb heev, kuv yuav rau txim rau leej txiv uas ntxub kuv thiab poob mus rau nws cov tub ki mus txog peb plaub tiam. 10Tiamsis kuv yuav ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm rau cov uas npuab kuv thiab ua raws li kuv tej lus nkaw ntau txhiab tiam neeg.
11“Koj tsis txhob lam hais saib tsis taus Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lub npe, rau qhov tus uas lam hais saib tsis taus nws lub npe, mas Yawmsaub yuav tsis zam txim.
12“Koj yuav tsum hwm hnub Xanpatau ua hnub uas dawb huv raws li Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv twb hais rau koj lawd. 13Koj yuav tsum khwv thiab ua koj tej haujlwm huvsi rau hnub, 14tiamsis hnub xya yog hnub Xanpatau uas caiv rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. Hnub ntawd tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li, tsis hais koj tus kheej thiab koj tej tub tej ntxhais thiab koj cov tub qhe nkauj qhev thiab koj tej nyuj tej nees luav thiab koj tej tsiaj txhu txhua yam thiab lwm haiv neeg uas tuaj nyob hauv koj lub moos, koj tej tub qhe nkauj qhev thiaj tau so ib yam li koj so. 15Koj yuav tsum nco ntsoov tias koj txeev ua qhev hauv Iyi tebchaws mas nej tus Vajtswv Yawmsaub xuas nws txhais tes uas muaj hwjchim thiab txhais npab uas tsa hlo coj koj tawm qhov ntawd los. Yog li ntawd koj tus Vajtswv Yawmsaub hais kom koj nco ntsoov caiv hnub Xanpatau.
16“Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv raws li Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau hais rau koj lawd kom koj thiaj li muaj txojsia nyob ntev mas koj yuav noj qab nyob zoo rau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau koj.
17“Tsis txhob tua neeg,
18“thiab tsis txhob deev luag poj luag txiv,
19“thiab tsis txhob ua tub sab,
20“thiab tsis txhob ua cuav timkhawv iab hiam luag lwm tus,
21“thiab tsis txhob ua siab hlob xav tau luag tus pojniam, tsis txhob xav tau luag vaj luag tsev luag tej liaj tej teb thiab luag tub qhe nkauj qhev luag tej nyuj tej nees luav lossis ib yam dabtsi uas yog luag li.”
22Tej lus no Yawmsaub twb hais nrov nrov rau nej sawvdaws ntawm lub roob, yog hais hauv cov nplaim taws thiab hauv tauv huab thiab hauv qhov tsaus ntuj tuaj. Mas nws tsis tsav ib lo lus ntxiv li. Nws muab sau rau hauv ob daim txiag zeb thiab muab pub rau kuv.

Cov pejxeem ntshai

23Thaum nej hnov lub suab nrov hauv qhov tsaus ntuj tuaj thiab thaum lub roob tabtom cig plaws, nej txhua xeem tus thawj huvsi thiab cov kev txwj laus tuaj cuag kuv, 24mas nej hais rau kuv tias, “Saib maj, Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv tau ua nws lub hwjchim ci ntsa iab thiab nws tej haujlwm loj tshwm los rau peb pom, thiab peb tau hnov nws lub suab hauv cov nplaim taws. Hnub no peb tau pom Vajtswv nrog neeg hais lus los neeg tseem ciaj sia nyob tau. 25Yog li ntawd nimno peb tseem yuav tuag ua dabtsi? Cov nplaim taws loj no yuav hlawv peb. Yog peb tseem hnov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv lub suab ib zaug ntxiv peb yeej yuav tuag, 26rau qhov ib tsoom neeg puas muaj leejtwg tau hnov Vajtswv uas muaj txojsia nyob lub suab hauv nplaim taws yam li uas peb tau hnov es tseem ciaj sia nyob tau? 27Koj cia li txav mus ze mloog txhua yam uas peb tus Vajtswv Yawmsaub yuav hais. Txhua yam uas peb tus Vajtswv Yawmsaub hais rau koj mas koj qhia rau peb mas peb yuav mloog thiab ua raws li ntawd.”
28Thaum nej hais li ntawd rau kuv Yawmsaub kuj hnov nej tej lus, mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Kuv twb hnov cov neeg no tej lus uas lawv hais rau koj lawm. Txhua yam uas lawv hais ntawd kuj zoo. 29Kuv xav kom lawv muaj lub siab zoo li no mus li, yog qhov uas hwm thiab paub ntshai kuv thiab tuav rawv kuv tej lus nkaw huvsi, mas lawv thiab lawv tej tub ki yuav noj qab nyob zoo ib txhiab ib txhis li. 30Cia li rov mus hais rau lawv tias, ‘Nej cia li rov mus rau hauv nej tej tsev ntaub.’ 31Tiamsis koj cia li sawv ntsug ze kuv ntawm no es kuv yuav qhia tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab tej kevcai huvsi rau koj, mas koj yuav qhia rau lawv kom lawv ua raws li tej kevcai ntawd rau hauv lub tebchaws uas kuv pub rau lawv yuav ua lawv tug.”
32Nej yuav tsum ceev faj zoo ua raws nraim li uas nej tus Vajtswv Yawmsaub hais cia lawd, nej tsis txhob tig mus rau sab xis los sab laug li. 33Nej yuav ua nej lub neej raws nraim li txhua txojkev uas nej tus Vajtswv Yawmsaub tau hais kom nej ua xwv nej thiaj muaj txojsia nyob thiab nej thiaj noj qab nyob zoo thiab muaj txoj siav loj siav ntev nyob rau hauv lub tebchaws uas nej yuav tau ua nej tug ntawd.