7

Haiv neeg uas Yawmsaub xaiv

1Thaum Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv coj nej mus rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom mus txeeb ua nej tug thiab ntiab ntau haiv neeg khiav ntawm nej hauv ntej mus, yog cov Hithai, cov Kawkasi, cov Amaulai, cov Khana‑as, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu, yog xya haiv neeg uas loj dua thiab muaj zog dua nej, 2thiab thaum Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv muab lawv rau hauv nej txhais tes thiab nej ntaus yeej lawv, mas nej yuav tsum ua kom lawv puam tsuaj tag nrho huvsi. Tsis txhob nrog lawv sib cog lus dabtsi kiag li, tsis txhob khuvleej lawv. 3Tsis txhob nrog lawv ua tshoob ua kos, tsis txhob muab nej tej ntxhais qua rau lawv tej tub thiab tsis txhob yuav lawv tej ntxhais rau nej tej tub. 4Rau qhov lawv yuav ua rau nej tej tub tso kuv tseg mus ua koom tu luag tej dab. Mas Yawmsaub yuav npau taws rau nej thiab ua kom nej puam tsuaj sai sai. 5Tiamsis nej yuav tsum ua li no rau lawv. Nej yuav tsum rhuav lawv tej thaj teev dab thiab tsoo lawv tej ncej zeb thiab ntov lawv tej ncej dab Asela thiab muab lawv tej dab mlom hlawv pov tseg huvsi. 6Rau qhov nej yog haiv neeg uas dawb huv rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Nej tus Vajtswv Yawmsaub xaiv nej tawm hauv ib tsoom neeg uas nyob hauv ntiajteb los ua haiv neeg uas yog nws teej nws tug.
7Qhov uas Yawmsaub hlub nej thiab xaiv nej ntawd tsis yog vim nej muaj coob dua lwm haiv neeg. Hauv txhua haiv neeg nej yog haiv uas tsawg kawg nkaus. 8Tiamsis twb yog vim Yawmsaub hlub nej thiab nws tuav rawv tej lus uas nws cog tseg ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv, nws thiaj siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj nej tawm los thiab txhiv nej dim hauv txojkev ua qhev, yog dim hauv Iyi tus vajntxwv Falau txhais tes. 9Vim li no cia li paub tseeb tias Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog Vajtswv ntag. Nws yog tus Vajtswv uas tso siab tau thiab tuav rawv nws tej lus cog tseg thiab nws txojkev hlub ruaj khov rau cov uas npuab nws thiab tuav rawv nws tej lus nkaw mus txog ib txhiab tiam, 10thiab tsom ntsoov ua pauj rau cov uas ntxub nws thiab ua kom lawv puam tsuaj. Nws yuav tsis sej qhov uas rau txim rau cov uas ntxub nws, nws yuav tsom ntsoov ua pauj rau lawv. 11Vim li no nej yuav tsum ceev faj ua raws li tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas hnub no kuv hais rau nej.

Mloog lus tau koob hmoov

12Vim yog nej mloog tej kevcai no thiab tuav rawv thiab ua raws li, Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav tuav rawv nws tej lus cog tseg thiab txojkev hlub ruaj khov rau nej raws li nws cog lus tseg ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv. 13Nws yuav hlub nej thiab foom koob hmoov rau nej thiab ua rau nej huaj vam coob tuaj. Nws yuav foom koob hmoov rau nej tej noob uas xeeb menyuam thiab nej tej qoob loo hauv liaj teb, nej tej cawv txiv hmab, nej tej roj, thiab tej noob yaj noob tshis noob nyuj kom huaj vam coob rau hauv lub tebchaws uas nws cog lus ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau nej. 14Nej yuav tau koob hmoov ntau dua txhua haiv neeg. Yuav tsis muaj ib tug txivneej lossis pojniam uas xeeb tsis taus menyuam lossis ib tug tsiaj txhu mooj li. 15Thiab Yawmsaub yuav tshem tej mob nkeeg huvsi tawm ntawm nej. Thiab tej mob phem hauv Iyi tebchaws uas nej paub ntawd, nws yuav tsis tso rau saum nej, tiamsis nws yuav tso rau saum txhua tus uas ntxub nej. 16Nej yuav tsum muab txhua haiv neeg uas nej tus Vajtswv Yawmsaub muab cob rau nej ua kom puam tsuaj. Nej lub qhov muag tsis txhob khuvleej lawv. Nej tsis txhob ua koom tu lawv tej dab, vim qhov uas ua li ntawd yuav ua voj hlua cuab nej.
17Yog nej xav hauv nej lub siab tias, “Tej haiv neeg ntawd loj dua peb, peb yuav txeeb tau lawv lub tebchaws li cas?” 18nej tsis txhob ntshai lawv li, nej cia li nco txog tej uas nej tus Vajtswv Yawmsaub ua rau Falau thiab cov Iyi huvsi lawd. 19Nej qhov muag twb pom qhov uas sim lawv loj kawg, yog qhov uas nej tus Vajtswv Yawmsaub tau siv tej txujci tseem ceeb phimhwj thiab nws txhais tes uas muaj hwjchim thiab nws txhais npab uas tsa hlo coj nej tawm los. Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav ua ib yam li ntawd rau txhua haiv neeg uas nej ntshai ntawd ntag. 20Tsis tag li ntawd nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav tso nkawj tso daiv los rau hauv lawv nruab nrab mus txog thaum cov uas tseem tshuav thiab mus tsiv nraim nej raug puam tsuaj tag huvsi. 21Nej tsis txhob ua siab puas tsus ntshai lawv, rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub nrog nraim nej, nws yog tus Vajtswv uas loj kawg thiab txaus ntshai. 22Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav rhuav tshem tej haiv neeg no ib zaug mentsis ib zaug mentsis ntawm nej hauv ntej mus, tiamsis nws tsis pub nej ua tib zaug rhuav tshem lawv, ntshai tsam tsiaj qus yuav huaj vam coob rau nej. 23Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav muab lawv rau nej thiab ua rau lawv ntxhov hnyo mus txog thaum puam tsuaj tag. 24Thiab nws yuav muab lawv tej vajntxwv cob rau hauv nej txhais tes, thiab nej yuav ua kom lawv tej npe ploj tag hauv lub qab ntuj. Yuav tsis muaj leejtwg tiv tau nej mus txog thaum nej ua rau lawv puam tsuaj tag. 25Nej yuav muab lawv tej dab mlom hlawv pov tseg. Nej tsis txhob ntshaw tej nyiaj tej kub uas luam tej dab mlom ntawd lossis coj mus ua nej tug tsam ces nej mag tej ntawd. Rau qhov tej ntawd yog tej uas qias vuab tsuab rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. 26Nej tsis txhob coj tej uas qias vuab tsuab ntawd mus rau hauv nej lub tsev ntshai tsam nej yuav raug muab cais ua kom puam tsuaj yam li tej ntawd. Nej yuav tsum ntxub tej ntawd kawg nkaus vim yog tej uas muab cais ua kom puam tsuaj.