28

Mloog lus tau koob hmoov

1Yog nej mloog nej tus Vajtswv Yawmsaub lus thiab ceev faj ua raws nraim nws tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau nej, mas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav tsa nej siab dua txhua haiv neeg hauv qab ntuj. 2Tej koob hmoov no yuav los txog nej thiab nrog nraim nej mus li, tsuav yog nej mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lus. 3Nej yuav tau koob hmoov hauv lub moos thiab tau koob hmoov hauv tej liaj teb. 4Nej tej noob uas xeeb menyuam thiab nej tej qoob loo hauv liaj teb thiab tej noob nyuj noob yaj yuav tau koob hmoov huaj vam coob. 5Nej lub tawb thiab nej tej phaj zuaj ncuav yuav tau hmoov zoo. 6Thaum nej nkag los yuav tau koob hmoov, thaum nej tawm mus nej yuav tau koob hmoov.
7Yawmsaub yuav ua rau tej yeeb ncuab uas tawm tsam nej swb nej. Lawv yuav tawm ib txojkev tuaj tawm tsam nej, tiamsis yuav khiav ntawm nej xubntiag ua xya txojkev rov qab. 8Yawmsaub yuav tso koob hmoov rau hauv nej lub txhab thiab txhua yam haujlwm uas nej ua. Nws yuav foom koob hmoov rau nej hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej. 9Yawmsaub yuav muab nej tsa ua haiv neeg uas dawb huv rau nws, yam li uas nws twb cog lus ruaj khov rau nej lawd, tsuav yog nej tuav rawv nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw thiab ua lub neej raws li nws txojkev. 10Txhua haiv neeg hauv ntiajteb yuav pom tias nej raug hu raws li Yawmsaub lub npe thiab lawv yuav ntshai nej.
11Yawmsaub yuav ua rau nej vam meej nplua mias kom nej muaj menyuam coob, nej tej tsiaj txhu yuav huaj vam coob, nej tej liaj teb yuav ntsu qoob rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj khov rau nej tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau nej. 12Yawmsaub yuav qheb nws lub txhab koob hmoov saum ntuj los rau nej thiab tso nag los raws lub caij lub nyoog thiab foom koob hmoov rau txhua yam haujlwm uas nej txhais tes ua. Nej yuav muab rau ntau lub tebchaws qev txais tiamsis nej yuav tsis qev txais lawv li. 13Yawmsaub yuav ua rau nej ua taubhau tsis yog ua kotw. Nws yuav tsa nej nyob lub rooj siab tsis yog nyob lub rooj qes, tsuav yog nej mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus nkaw uas hnub no kuv cob rau nej thiab ceev faj ua raws nraim, 14thiab tsuav yog nej tsis tso tej lus uas hnub no kuv hais rau nej ib los tseg li, thiab tsis tig rau sab xis lossis sab laug mus raws ncuj nciav luag tej dab thiab ua koom tu.

Saws qhov uas tsis mloog lus

15Tiamsis yog nej tsis mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus thiab tsis ceev faj ua raws li Yawmsaub tej lus nkaw huvsi thiab nws tej kab ke uas hnub no kuv qhia rau nej mas txhua lo lus tsawm foom no yuav los raug nej thiab yuav caum cuag nej. 16Ces nej yuav raug lo lus tsawm foom rau hauv lub moos thiab nej yuav raug lo lus tsawm foom rau hauv tej liaj teb. 17Nej lub tawb thiab lub nej tej phaj zuaj ncuav yuav raug lo lus tsawm foom. 18Nej tej noob uas xeeb menyuam, thiab nej tej qoob loo hauv nej tej teb nej tej noob nyuj noob yaj yuav raug lo lus tsawm foom. 19Nej yuav raug lo lus tsawm foom rau thaum nej nkag los thiab nej yuav raug lo lus tsawm foom rau thaum nej tawm mus.
20Yawmsaub yuav tso tej lus tsawm foom, tej kev kub ntxhov kev poob thab los raug nej thiab txhua yam haujlwm uas nej ua mus txog thaum nej puam tsuaj ploj ntais tag, vim yog tej kev phem uas nej ua, yog qhov uas nej tso kuv tseg. 21Yawmsaub yuav ua rau tej mob phem los kis rau nej mus txog thaum nws muab nej rhuav tshem ploj tag rau hauv lub tebchaws uas nej mus txeeb ua nej tug. 22Yawmsaub yuav nplawm nej kom nej mob yuag zuj zus, muaj mob muaj nkeeg heev, muaj mob muaj paug, raug tshav kub, raug ntuj qhuav teb nkig nkuav, qoob loo tuag ntshav thiab raug kab mob. Tej no yuav raug nej mus txog thaum nej puam tsuaj tag. 23Lub ntuj saum nej taubhau yuav ua tooj liab, lub ntiajteb av uas nej tsuj yuav ua hlau. 24Yawmsaub yuav ua rau tej dej nag hauv nej lub tebchaws ua hmoov av mos mos mas yuav poob saum ntuj los rau nej mus txog thaum nej puam tsuaj tag.
25Yawmsaub yuav ua rau nej swb nej tej yeeb ncuab. Nej yuav tawm ua ib ke mus ntaus lawv, tiamsis nej yuav khiav lawv xya txojkev rov qab. Nej yuav ua lub chaw rau ib tsoom tebchaws hauv qab ntuj no ceeb thiab ntshai. 26Nej tej cev tuag yuav ua zaub mov rau txhua tus noog saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus hauv ntiajteb noj. Thiab tsis muaj leejtwg yuav ntiab tej tsiaj ntawd mus. 27Yawmsaub yuav ua rau nej mob tej rwj Iyi thiab mob kiav txhab qawj thiab mob ua paug viag thiab mob khaus uas kho tsis tau li. 28Yawmsaub yuav nplawm nej kom vwm thiab dig muag thiab ntxhov siab hnyo, 29mas tav su nrig los nej yuav xuas dub yam nkaus li tej dig muag xuas hauv qhov tsaus ntuj. Nej yuav tsis vam meej rau hauv txhua yam uas nej ua. Nej yuav raug luag quab yuam tsim txom thiab raug luag huab lws tsis tu mus li, thiab yuav tsis muaj leejtwg pab nej li. 30Nej yuav qhaib pojniam cia los lwm tus txivneej yuav mus nrog pw. Nej ua tau tsev los yuav tsis tau nyob hauv lub tsev ntawd. Nej yuav cog vaj txiv hmab los nej yuav tsis tau tej txiv ntawd siv. 31Luag yuav tua nej tus nyuj tab meeg nej mas nej yuav tsis tau noj tej nqaij nyuj ntawd. Luag yuav txeeb nej tus nees luav mus tab meeg nej thiab luag yuav tsis xa rov qab rau nej. Nej tej yaj yuav raug coj mus pub rau nej tej yeeb ncuab, mas yuav tsis muaj leejtwg pab tau nej li. 32Nej tej tub tej ntxhais yuav raug coj mus pub rau lwm haiv neeg, mas nej lub qhov muag yuav saib ua tsaus muag ntais thiab nco nco ib hnub dhau ib hnub. Nej txhais tes lub zog yuav tsis muaj peevxwm tiv thaiv tau li. 33Ib haiv neeg uas nej tsis tau txeev paub dua yuav noj nej tej qoob loo hauv nej tej teb thiab noj nej tej dag tej zog. Thiab nej yuav raug luag tsuj thiab quab yuam tsim txom tsis tu mus li. 34Mas tej uas nej qhov muag pom ntawd thiaj yuav ua rau nej vwm qas les mus. 35Yawmsaub yuav nplawm nej kom mob rwj mob faj rau ntawm pob hauv caug thiab txhais ceg uas nej yuav kho tsis tau li, yuav ua rwj kiag hauv xib taws mus nto plaws tiaj taubhau. 36Yawmsaub yuav coj nej thiab nej tus vajntxwv uas nej tsa kav nej mus rau hauv lub tebchaws uas nej thiab nej tej poj koob yawm txwv tsis tau paub kiag li. Qhov ntawd nej yuav ua koom tu luag tej dab uas muab ntoo muab pob zeb ua. 37Nej yuav ua lub chaw rau luag ceeb thiab ntshai, thiab yuav ua paj lug rau luag hais, thiab yuav tiag luag ncauj luag lo rau hauv txhua haiv neeg uas Yawmsaub yuav coj nej mus ntawd.
38Nej yuav coj noob mus cog ntau rau hauv teb los yuav sau tau tsawg rov los, rau qhov kooj txig yuav muab noj tag. 39Nej yuav cog vaj txiv hmab thiab tu tej txiv ntawd los nej yuav tsis tau haus tej cawv txiv hmab thiab tsis tau de tej txiv, rau qhov kab yuav muab noj tag. 40Nej yuav muaj ntoo txiv aulib nyob thoob hauv nej lub tebchaws tiamsis nej yuav tsis tau tej roj txiv ntawd los pleev nej lub cev, rau qhov tej txiv aulib ntawd yuav zeeg tag. 41Nej yuav muaj tub muaj ntxhais tiamsis yuav tsis ua nej li, rau qhov lawv yuav raug luag ntes coj mus. 42Nej tej xyoob ntoo txhua yam thiab nej tej qoob loo hauv nej tej teb yuav ua kooj txig li tug. 43Lwm haiv neeg uas nrog nej nyob yuav vam meej zuj zus tuaj heev dua nej thiab nej yuav poob zuj zus mus. 44Luag yuav muaj qev txais rau nej tiamsis nej yuav tsis muaj qev txais rau luag. Luag yuav ua taubhau, nej yuav ua kotw.
45Txhua lo lus tsawm foom no yuav raug nej thiab yuav caum cuag nej thiab yuav ntes tau nej mus txog thaum uas nej puam tsuaj tag, vim yog nej tsis mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lus, tsis ua raws li nws tej lus nkaw thiab tej kab ke uas nws hais kom nej ua lawd. 46Tej no yuav ua txujci tseem ceeb thiab kev phimhwj rau nej thiab nej caj ces nco mus mus ib txhis.
47Vim thaum nej muaj ib puas tsav yam nplua mias lawm los nej tsis zoo siab xyiv fab ua koom tu Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, 48vim li no nej thiaj yuav tu nej tej yeeb ncuab uas Yawmsaub yuav tso tuaj ntaus nej, nej yuav raug kev tshaib kev nqhis, tsis muaj hnav, thiab yuav tu ncua txhua yam. Yawmsaub yuav muab ib tug quab hlau rau nej kwv saum caj qwb mus txog thaum nws ua rau nej puam tsuaj tag. 49Yawmsaub yuav coj ib haiv neeg uas nyob deb deb tim qab ntuj kawg tuaj ntaus nej, yuav tuaj sai yam nkaus li dav ya tuaj, yog haiv neeg uas nej yeej tsis paub lawv tej lus, 50yog haiv neeg uas ntsej muag nyaum yuav tsis hwm cov laus tsis nyiam cov hluas thiab cov yau. 51Lawv yuav noj nej tej tsiaj txhu li menyuam thiab noj tej qoob loo hauv nej tej teb mus txog thaum nej puam tsuaj tag. Lawv yuav tsis tseg qoob loo, cawv txiv hmab thiab roj, tsis tseg menyuam nyuj menyuam yaj rau nej mus txog thaum lawv ua rau nej puam tsuaj tag. 52Lawv yuav muab nej vij puav cia rau hauv nej txhua lub moos mus txog thaum lawv ua rau tej ntsa loog siab thiab ruaj khov uas nej tso siab rau ntawd pob tag thoob nej lub tebchaws. Lawv yuav muab nej vij puav cia rau hauv nej txhua lub moos thoob lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub twb muab rau nej lawm. 53Nej yuav noj nej tej menyuam uas nej yug, yog noj nej tej tub tej ntxhais uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej tej nqaij rau thaum uas nej tej yeeb ncuab vij puav nej cia thiab tsim txom nej. 54Ib tug txivneej uas siab dawb siab zoo xeeb huv tshaj plaws hauv nej cov los yuav tsis kam pub mov rau nws kwvtij, tsis pub rau nws tus pojniam ntawm nws xubntiag, tsis pub rau tus menyuam uas tseem ciaj nrog nws nyob noj. 55Nws thiaj tsis pub rau leejtwg tau noj nws tej menyuam li nqaij uas nws tabtom noj, vim nws tsis tshuav ib yam dabtsi li lawm rau thaum uas nej tej yeeb ncuab vij puav nej cia thiab tsim txom nej hauv nej txhua lub moos. 56Tus pojniam uas siab dawb siab zoo xeeb huv tshaj plaws hauv nej cov uas yeej tsis kam tsuj av li vim yog ib tug uas siab dawb siab zoo xeeb huv, los yuav tsis kam pub rau nws tus txiv ntawm nws xubntiag thiab tsis pub rau nws tus tub tus ntxhais 57noj lub tsho menyuam uas nws nyuam qhuav yug hauv ob ceg los thiab noj tej menyuam uas nws yug, rau qhov nws yuav muab noj twjywm vim yog tsis muaj ib yam dabtsi noj li rau thaum uas nej tej yeeb ncuab vij puav nej cia thiab tsim txom nej hauv nej tej lub moos.
58Yog nej tsis ceev faj ua raws li txhua lo lus hauv txoj kevcai no uas sau cia rau hauv phau ntawv no, yog nej tsis hwm tsis ntshai lub npe uas muaj koob meej thiab txaus ntshai no, yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lub npe, 59mas Yawmsaub yuav coj tej kev ntxhov siab kev txom nyem uas tsis thooj li txeev muaj los rau nej thiab nej tej tub ki, yog kev ntxhov siab kev txom nyem loj heev muaj ntev heev thiab tej kev mob kev nkeeg phem phem uas muaj ntev heev. 60Thiab nws yuav rov coj dua tej kev mob phem hauv Iyi tebchaws uas nej ntshai huvsi los rau nej thiab tej mob ntawd yuav kis kiag rau nej. 61Txhua yam kev mob thiab txhua yam kev txom nyem uas tsis tau sau rau hauv phau ntawv kevcai no Yawmsaub yuav coj los rau nej mus txog thaum nej puam tsuaj tag. 62Txawm yog nej twb coob npaum li tej hnub qub saum nruab ntug lawm los nej yuav tshuav tsawg tsawg nyob xwb rau qhov nej tsis mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lus.
63Txawm yog Yawmsaub txaus siab ua zoo rau nej thiab ua kom nej huaj vam coob los Yawmsaub kuj yuav txaus siab coj kev puam tsuaj los rau nej thiab ua rau nej liamsim tag ib yam li ntawd. Nej yuav raug muab dob tawm hauv lub tebchaws uas nej tabtom mus txeeb ua nej tug ntawd. 64Mas Yawmsaub yuav ua rau nej tawg ua sab ua sua mus rau hauv txhua haiv neeg tag nrho sab ntuj no mus txog sab ntuj tim ub, mas hauv tej tebchaws ntawd nej yuav ua koom tu luag tej dab uas muab ntoo muab pob zeb ua, yog tej dab uas nej thiab nej tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua li.
65Thaum nej nrog cov neeg ntawd nyob nej yuav tsis tau nyob kaj siab lug, nej xib taws yuav tsis tau ib qho chaw so li. Yawmsaub yuav ua rau nej lub siab ntshai thiab tshee, nej yuav tsaus muag zuj zus mus thiab siab ntsws yaj tag. 66Nej lub neej yuav dai siav dhuam, nej yuav ntshai nruab hnub hmo ntuj tsis tso siab tias yuav muaj txojsia nyob. 67Thaum kaj ntug los nej yuav hais tias, “Kheev yog tsaus ntuj zoo dua,” thiab thaum tsaus ntuj los nej yuav hais tias, “Kheev yog kaj ntug zoo dua,” vim yog tej kev txhawj kev ntshai uas nej siab puas tsus, thiab tej uas nej qhov muag yuav pom ntawd. 68Yawmsaub yuav coj nej caij nkoj rov qab mus txog Iyi tebchaws, yog txojkev uas kuv twb cog lus tseg rau nej tias nej yuav tsis rov taug dua ib zaug li. Mus txog qhov ntawd lawm nej yuav yeem muab nej muag ua tub qhe nkauj qhev rau nej cov yeeb ncuab los twb tsis muaj leejtwg yuav nej.