14

Tej uas caiv tsis txhob ua

(L.Kc. 11:1-23)

1Nej yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv li tub ki. Nej tsis txhob muab nej tej nqaij suam thiab tsis txhob chais cov plaubhau ntawm hauv pliaj rau thaum uas muaj neeg tuag. 2Rau qhov nej yog haiv neeg uas dawb huv rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, thiab Yawmsaub tau xaiv nej tawm hauv ib tsoom neeg hauv qab ntuj no los ua haiv neeg uas yog nws teej nws tug.

Tej tsiaj uas huv thiab tej uas qias tsis huv

3Koj tsis txhob noj tej yam uas qias vuab tsuab. 4Tej tsiaj uas noj tau yog cov no, yog nyuj, yaj, tshis, 5muas lwj, kauv seb, kauv liab, tshis qus, sai, nyuj qus dawb thiab yaj qus. 6Txhua yam tsiaj uas muaj rau uas rau ntshua ua ntiv thiab yog tsiaj uas zom zaub mas nej noj tau. 7Tej tsiaj uas zom zaub lossis rau ntshua uas nej caiv tsis txhob noj mas yog cov no, yog ntxhuav, luav, ntxim tsua vim cov tsiaj no zom zaub tiamsis rau tsis ntshua ua ntiv thiaj yog tej tsiaj uas qias tsis huv rau nej. 8Npua mas rau ntshua tiamsis tsis zom zaub ces kuj qias tsis huv rau nej. Nej tsis txhob noj tej tsiaj no li nqaij thiab tsis txhob kov lawv lub cev tuag kiag li.
9Tej tsiaj nruab deg uas nej noj tau yog cov no, yog cov uas muaj txoob muaj nplai nej noj tau huvsi, 10tiamsis cov uas tsis muaj txoob tsis muaj nplai nej tsis txhob noj, yog tej tsiaj uas qias tsis huv rau nej.
11Txhua yam noog uas huv mas nej noj tau, 12tiamsis cov noog uas nej caiv tsis txhob noj yog cov no, yog dav dub, dav noj twm, dav txho, 13liaj tw ntev, liaj ntsuab, txhua yam uas yog liaj yog dav, 14txhua yam uab lag, 15plas dawb, plas txaij, plas liab, liaj txho, txhua yam plas no, 16lib nyug loj, lib nyug me, plas tauv lauv, 17plas me, dav dawb, plas noj ntses, 18os dej dub, qaib dej txho thiab txhua yam uas zoo li no, noog pej thiab puav. 19Txhua yam kab muaj tis puavleej qias tsis huv rau nej, nej tsis txhob noj. 20Txhua yam muaj tis uas huv nej noj tau.
21Tej tsiaj uas nws tuag nws nej tsis txhob noj. Nej muab rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob hauv nej tej moos noj kuj tau lossis nej muab muag rau lwm haiv neeg kuj tau, rau qhov nej yog haiv neeg uas dawb huv rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.
 Tsis txhob muab tus maum tshis cov kua mis los hau nws tus menyuam.

Kevcai ib feem kaum

22Tej qoob loo uas koj niaj xyoo tau hauv tej teb mas koj yuav tsum rho ib feem kaum khaws cia. 23Mas tej uas koj rho ib feem kaum ntawm koj tej qoob loo thiab koj tej cawv txiv hmab thiab koj tej roj, thiab koj thawj tug menyuam nyuj menyuam tshis menyuam yaj mas koj yuav tsum noj rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub lub xubntiag rau hauv lub chaw uas nws yuav xaiv cia rau nws lub npe nyob, xwv koj thiaj li kawm paub ntshai thiab hwm Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv ib txhis mus li. 24Yog tias kev deb heev koj tsis muaj peevxwm coj tau ib feem kaum uas koj tus Vajtswv Yawmsaub foom koob hmoov rau koj ntawd mus rau lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub xaiv cia rau nws lub npe nyob vim yog kev deb heev, 25ces koj cia li muab tej ntawd muag ntxeev ua nyiaj qhwv coj mus rau ntawm lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub xaiv cia lawd, 26es muab tej nyiaj ntawd yuav tej uas koj lub siab nyiam, xws li yog nyuj yaj, cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg thiab tej yam uas koj xav noj. Koj yuav noj haus qhov ntawd tab meeg Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv xubntiag, koj thiab koj tsev neeg yuav zoo siab xyiv fab. 27Koj tsis txhob tso cov Levi uas nyob hauv koj lub moos tseg vim yog lawv tsis muaj feem nrog koj tau qub txeeg qub teg.
28Thaum puv txhua peb xyoos koj yuav coj ib feem kaum ntawm txhua yam qoob loo uas koj tau xyoo ntawd huvsi tuaj khaws cia rau hauv koj lub moos. 29Mas cov Levi uas tsis muaj feem nrog koj tau qub txeeg qub teg thiab lwm haiv neeg uas nrog koj nyob thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam uas nyob hauv koj lub moos thiaj tau tuaj noj tsau npo. Mas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv thiaj li foom koob hmoov rau koj tej haujlwm txhua yam uas koj txhais tes ua.