6

Nqe kevcai uas loj

1Ntawm no mus yog tej lus nkaw thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv hais kom kuv qhia nej, xwv nej thiaj tau ua raws li ntawd rau hauv lub tebchaws uas nej yuav hla mus txeeb ua nej tug, 2mas nej thiab nej tej menyuam xeeb ntxwv thiaj yuav hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv mus tag nej sim neej, yog qhov uas tuav rawv nws tej kab ke thiab tej lus nkaw uas kuv muab cob rau nej, kom nej thiaj muaj txojsia nyob ntev dhawv.
3Yixayee 'e, vim li no nej cia li tig ntsej mloog thiab ceev faj ua raws li ntawd, kom nej thiaj tau noj qab nyob zoo thiab huaj vam coob coob rau hauv lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto, raws li Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tau cog lus rau nej.
4Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog. Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv yog tib tug Yawmsaub xwb. 5Koj yuav tsum hlub Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg dag kawg zog. 6Koj yuav khaws tej lus uas hnub no kuv qhia koj rau hauv koj lub siab, 7thiab koj yuav ua tib zoo qhia tej lus no rau koj tej menyuam, thiab hais txog tej lus no rau thaum koj nyob hauv tsev, thaum koj taug kev, thaum koj pw thiab thaum koj sawv. 8Muab tej lus no khi rau ntawm koj txhais tes ua lub chaw nco, thiab muab pav rau ntawm koj hauv pliaj, 9thiab muab sau rau ntawm tej npuab rooj hauv tsev thiab ntawm rooj loog.

Ntuas kom mloog lus

10Thaum Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv coj koj mus txog lub tebchaws uas nws cog lus tseg ruaj khov rau koj tej poj koob yawm txwv, uas yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj, tias yuav pub rau koj, muaj tej moos loj thiab zoo uas koj tsis tau tsim li, 11muaj vaj tse muaj cuab txhiaj cuab tam zoo puv nkaus uas koj tsis tau npaj cia, thiab muaj tej pas dej uas koj tsis tau khawb, thiab muaj tej vaj txiv hmab thiab tej vaj txiv ntoo aulib uas koj tsis tau cog, mas thaum koj tau noj tsau npo, 12koj yuav tsum ceev faj pheej nco ntsoov Yawmsaub uas coj koj tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los. 13Koj yuav tsum hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. Koj yuav ua koom tu nws thiab tsuas tuav nws lub npe twv xwb.
14Nej tsis txhob raws ncuj nciav luag tej dab, yog lwm haiv neeg uas nyob ib ncig nej tej dab. 15Rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv nrog nraim nej nyob yog tus Vajtswv uas khib xeeb, ntshai tsam nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav npau taws rau nej thiab muab nej ua puam tsuaj ploj tag hauv ntiajteb. 16Nej tsis txhob sim Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, ib yam li nej sim nws ntawm Maxa. 17Nej yuav tsum ua tib zoo tuav rawv nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus los nkaw thiab nws tej lus qhia thiab nws tej kab ke uas nws hais rau nej lawm.
18Koj yuav tsum ua tej uas Yawmsaub pom tias raug cai thiab zoo kom koj thiaj noj qab nyob zoo thiab txeem mus tau lub tebchaws zoo uas Yawmsaub cog lus ruaj khov yuav muab pub rau koj tej poj koob yawm txwv, 19thiab ntiab koj tej yeeb ncuab huvsi khiav ntawm koj xubntiag mus, raws li Yawmsaub tau cog lus cia lawd.
20Yav tom hauv ntej thaum koj tus tub nug tias, “Tej lus thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas peb tus Vajtswv Yawmsaub hais rau koj lub ntsiab yog li cas?” 21mas koj yuav teb koj tus tub tias, “Peb ua Falau qhev hauv Iyi tebchaws, mas Yawmsaub siv nws txhais tes uas muaj hwjchim coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los. 22Yawmsaub ua txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj uas loj thiab ntshai kawg tshwm los raug Iyi tebchaws thiab Falau thiab nws tsev neeg sawvdaws tab meeg peb. 23Mas Yawmsaub coj peb tawm qhov ntawd los, xwv nws thiaj coj peb los rau hauv lub tebchaws no thiab muab pub rau peb raws li nws twb cog lus ruaj khov tias yuav pub rau peb tej poj koob yawm txwv. 24Yawmsaub hais kom peb ua raws li tej kab ke no huvsi, yog hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv kom peb thiaj noj qab nyob zoo mus ib txhis thiab nws thiaj tsom kwm peb txojsia nyob yam li niaj hnub nimno. 25Yog peb ceev faj ua raws li tej lus nkaw no huvsi rau ntawm peb tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag raws li nws twb muab cob rau peb, kuj yog txojkev ncaj ncees rau peb.”