15

Xyoo uas tso nuj nqes tseg

(L.Kc. 25:1-7)

1Puv txhua xya xyoo koj yuav tsum tso nuj nqes tseg. 2Koj yuav tso li no, tus uas luag tshuav nws nqe no yuav tso tej uas kwvtij zej zog qev txais lawm tseg, tsis txhob tsob kwvtij zej zog them rov rau nws, vim yog twb tshaj tawm lub caij uas Yawmsaub teem kom tso nuj nqes tseg lawm. 3Koj yuav tsob ntawm lwm haiv neeg them rov los kuj tau, tiamsis yog koj qev txais dabtsi rau koj cov kwvtij mas koj cia li tso tseg tsis txhob yuav. 4Mas yuav tsis muaj tej neeg pluag rau hauv nej rau qhov Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau koj rau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab rau koj ua qub txeeg qub teg ua koj tug, 5tsuav yog koj mloog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lus thiab ceev faj ua raws nraim li tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau koj no xwb. 6Vim yog koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau koj raws li nws tau cog lus tseg rau koj, mas koj yuav muaj qev txais rau ntau haiv neeg, tiamsis koj yuav tsis qev txais luag li, koj yuav kav ntau haiv neeg tiamsis luag yuav tsis kav koj.
7Yog hauv nej muaj ib tug pluag uas yog koj li kwvtij tsis hais nyob lub moos twg hauv koj lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj mas koj tsis txhob ua lub siab deb nkaum tes ntawm koj tus kwvtij uas pluag ntawd. 8Koj yuav cev tes rau nws thiab qev txais kom txaus li nws cheem tsum, qev txais dabtsi kuj tau. 9Koj yuav tsum ceev faj tib zoo tsis txhob cia koj lub siab xav phem hais tias, “Twb yuav txog xyoo xya uas yog xyoo tso nuj nqes tseg,” ces koj txawm khib tug kwvtij uas pluag ntawd es tsis kam muab dabtsi rau nws, ces nws yuav thov hais rau Yawmsaub mas lub txim yuav poob rau koj. 10Koj cia li zoo siab hlo muab rau nws thiab thaum muab lawd koj lub siab tsis txhob khuvxim. Yog koj ua li no koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau koj tej haujlwm txhua yam thiab rau txhua yam uas koj ua. 11Rau qhov tej neeg pluag yuav ploj tsis tag hauv lub tebchaws no. Vim li no kuv thiaj hais rau koj tias, Koj yuav tsum cev tes ua siab dav rau koj cov kwvtij thiab rau cov uas raug txom nyem thiab cov pluag hauv koj lub tebchaws.

Hais txog tub qhe

(Kh.D. 21:1-11)

12Yog luag muab koj cov kwvtij Henplais tsis hais pojniam txivneej ib tug muag rov rau koj, mas koj cia nws ua haujlwm rau koj rau xyoo mas xyoo uas xya koj yuav muab nws tso mus. 13Thaum koj tso nws mus ntawd koj tsis txhob tso nws mus tes dawb tes npliag. 14Koj yuav tsum muaj lub siab dav muab koj tej yaj tej tshis muab koj tej qoob loo thiab koj tej cawv txiv hmab rau nws raws li uas koj tus Vajtswv Yawmsaub twb foom koob hmoov rau koj lawd. 15Koj yuav tsum nco ntsoov tias koj txeev ua luag qhev hauv Iyi tebchaws mas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau txhiv koj los. Vim li no hnub no kuv thiaj hais kom koj ua tej no. 16Tiamsis yog tus qhev hais rau koj tias, “Kuv tsis tawm ntawm koj mus,” vim yog nws nyiam koj thiab koj tsev neeg rau qhov nws nrog koj nyob mas tau zoo, 17ces koj cia li xuas koob laum nws taub ntsej tshab plaws teem rau ntawm qhov rooj. Ua li no nws thiaj yuav ua koj qhev mus ib sim neej li. Koj yuav ua ib yam nkaus li no rau koj tus nkauj qhev thiab. 18Thaum koj tso ib tug qhev mus koj tsis txhob nyuaj siab, rau qhov nws ua koj li haujlwm rau xyoo ntawd nws tsuas yog tau ib nrab nqe zog xwb. Ua li no koj tus Vajtswv Yawmsaub thiaj yuav foom koob hmoov rau txhua yam uas koj ua.

Xyeem thawj tug menyuam tsiaj

19Thawj tus menyuam tsiaj uas yog txiv tsis hais menyuam nyuj menyuam tshis menyuam yaj koj yuav muab cais ua dawb huv rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. Koj tsis txhob muab thawj tug menyuam nyuj ntawd siv ua haujlwm thiab tsis txhob txiav thawj tug menyuam yaj cov plaub. 20Koj thiab koj tsev neeg niaj xyoo yuav noj thawj tug menyuam tsiaj ntawd tab meeg Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lub xubntiag rau hauv lub chaw uas Yawmsaub yuav xaiv cia. 21Tiamsis yog tus tsiaj ntawd muaj chaw thuam, yog dig muag ceg tawv lossis muaj ib qho phem heev mas koj tsis txhob tua xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. 22Koj yuav tsum noj tus tsiaj ntawd rau hauv koj lub moos. Tus uas qias tsis huv thiab tus uas huv kuj noj tau ib yam nkaus li noj nqaij kauv seb noj nqaij muas lwj. 23Koj tsuas tseg tsis txhob noj cov ntshav xwb, koj cia li muab hliv pov tseg rau hauv av yam li hliv dej.