10

Txua dua ob daim txiag zeb

1Thaum ntawd Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj cia li txua ob daim txiag zeb zoo ib yam li thawj ob daim thiab nce tuaj cuag kuv saum lub roob, thiab ua ib lub phij xab ntoo. 2Mas kuv yuav sau tej lus uas nyob hauv ob daim txiag zeb uas koj ua tawg lawd thiab koj yuav tsum muab ob daim txiag zeb ntawd khaws cia rau hauv lub phij xab.” 3Kuv thiaj muab ntoo kub twg los ua lub phij xab thiab txua ob daim txiag zeb zoo ib yam li thawj ob daim thiab nqa ob daim txiag zeb hauv kuv txhais tes nce mus saum lub roob. 4Mas Yawmsaub thiaj sau kaum txoj kevcai rau hauv ob daim txiag zeb yam li qub, yog tej lus uas Yawmsaub hais hauv cov nplaim taws saum lub roob rau nej rau hnub uas nej tuaj txoos ua ke. Mas Yawmsaub muab ob daim txiag zeb ntawd pub rau kuv. 5Ces kuv txawm tig kiag nqes saum lub roob los thiab muab ob daim txiag zeb ntawd khaws cia rau hauv lub phij xab uas kuv ua, mas ob daim txiag zeb kuj nyob rau hauv, raws li Yawmsaub hais cia rau kuv.
6(Cov Yixayee taug kev ntawm Npe‑awlauj Npene Ya‑akhas los txog Mauxela, mas Aloo txawm tuag thiab muab log rau qhov ntawd lawm. Ces nws tus tub Ele‑axa thiaj sawv nws chaw ua pov thawj. 7Lawv tshais chaw qhov ntawd los txog Kukauda, thiab tshais ntawm Kukauda los txog Yaunpatha uas yog lub tebchaws muaj hav dej ntau. 8Thaum ntawd Yawmsaub muab xeem Levi cais ua cov uas kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus thiab nyob ntawm Yawmsaub xubntiag ua koom tu nws thiab tuav nws lub npe foom koob hmoov los txog niaj hnub nimno. 9Vim li no cov Levi thiaj tsis muaj feem nrog cov kwvtij tau lub tebchaws ua qub txeeg qub teg. Yawmsaub yog lawv li qub txeeg qub teg, raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub hais rau lawv lawd.)
10Kuv nyob saum lub roob plaub caug hnub plaub caug hmo yam li thawj zaug, mas zaum ntawd Yawmsaub kuj mloog kuv tej lus thov thiab, Yawmsaub thiaj tsis xav ua kom nej puam tsuaj lawm. 11Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cia li sawv tsees, coj cov pejxeem taug kev mus kom lawv thiaj mus txeeb tau lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj cia rau lawv tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau lawv.”

Hwm thiab paub ntshai Yawmsaub

12Cov Yixayee 'e, nimno Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv xav kom nej ua dabtsi? Nws xav kom nej hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, thiab ua lub neej raws nraim nws tej txojkev huvsi, thiab hlub nws thiab ua koom tu Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv kawg nej lub siab lub ntsws, 13thiab tuav rawv Yawmsaub tej lus nkaw thiab tej kab ke uas hnub no kuv hais rau nej xwv nej thiaj noj qab nyob zoo. 14Saib maj, lub ntuj thiab lub ntuj uas siab kawg nkaus thiab lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv puavleej yog nej tus Vajtswv Yawmsaub li. 15Txawm li ntawd los Yawmsaub tsom ntsoov hlub nej tej poj koob yawm txwv thiab xaiv lawv tej caj ces uas yog nej ua haiv neeg tseem ceeb dua ib tsoom neeg sawvdaws, yam li niaj hnub nimno. 16Vim li no nej cia li txiav nrho nej lub siab tsis txhob tawv ncauj dua li lawm. 17Rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog ib tsoom timtswv tus Vajtswv, thiab yog cov uas muaj hwjchim tus tswv, nws yog tus Vajtswv uas loj kawg thiab muaj hwjchim thiab txaus ntshai kawg, nws tsis saib leejtwg ntsej muag, tsis yuav tej nyiaj xiab. 18Nws tu plaub ncaj rau cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam, thiab hlub lwm haiv neeg uas nrog nej nyob, nws pub zaub mov thiab ris tsho rau lawv. 19Vim li no nej yuav tsum hlub lwm haiv neeg rau qhov nej kuj txeev ua lwm haiv neeg rau hauv Iyi tebchaws. 20Nej yuav tsum hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Nej yuav tsum ua koom tu nws thiab nrog nws tsheej xeeb thiab tuav nws tib leeg lub npe twv. 21Nws yog tus uas nej yuav qhuas. Nws yog nej tus Vajtswv uas twb ua tej xwm txheej loj thiab txaus ntshai uas nej lub qhov muag twb pom no. 22Nej tej poj koob yawm txwv mus xya caum leej rau hauv Iyi tebchaws, tiamsis nimno nej tus Vajtswv Yawmsaub twb ua rau nej huaj vam coob yam li tej hnub qub saum ntuj.