23

Cov uas tsis muaj feem koom nrog Yawmsaub cov neeg ua ke

1Tus txivneej twg uas noob qes xaum lossis tus noov tu lawm tsis muaj feem koom nrog Yawmsaub cov neeg tuaj txoos ua ke.
2Tej menyuam tsaub tsis muaj feem koom nrog Yawmsaub cov neeg ua ke, tsis kheev lawv tej tub ki koom nrog Yawmsaub cov neeg ua ke mus txog kaum tiam.
3Cov Asmoo thiab cov Mau‑a tsis muaj feem koom nrog Yawmsaub cov neeg ua ke. Tsis kheev lawv caj ces koom nrog Yawmsaub cov neeg ua ke mus txog kaum tiam, 4rau qhov thaum uas nej khiav tawm hauv Iyi tebchaws los cov neeg no tsis nqa dej nqa mov tuaj tos nej ntawm tog kev. Lawv tseem ntiav Npe‑au tus tub Npala‑as tuaj ntawm Pethau hauv Mexauphautamia tebchaws tuaj foom nej. 5Txawm li cas los xij, nej tus Vajtswv Yawmsaub tsis mloog Npala‑as lus tiamsis nej tus Vajtswv Yawmsaub tseem muab tej lus foom ntawd ntxeev ua tej lus koob hmoov rau nej, vim yog nej tus Vajtswv Yawmsaub hlub nej. 6Nej tsis txhob nrog lawv sib raug zoo thiab txhawb lawv vam meej mus ib txhis.
7Nej tsis txhob ntxub cov Edoo rau qhov lawv yog nej li kwvtij. Nej tsis txhob ntxub cov Iyi rau qhov nej twb txeev mus nrog lawv nyob rau hauv lawv lub tebchaws. 8Lawv cov no tej menyuam mas tiam uas peb ces los koom tau nrog Yawmsaub cov neeg ua ke.

Kev dawb huv rau hauv lub yeej

9Thaum nej tawm mus ua rog rau nej tej yeeb ncuab es nej tseem nyob hauv lub yeej, nej yuav tsum nyob deb txhua yam kev phem kev qias. 10Yog nej cov txivneej leejtwg qias tsis huv vim muaj kua chaw xis ntws los thaum hmo ntuj, nws yuav tsum tawm mus nyob sab nraum lub yeej nws tsis txhob los rau hauv lub yeej, 11tiamsis thaum yuav tsaus ntuj, nws yuav tsum da dej ces thaum hnub poob qho lawm nws los tau rau hauv lub yeej.
12Koj yuav tsum muaj ib lub chaw rau sab nraum lub yeej es koj mus plob sab rau ntawd. 13Hauv koj tej cuab yeej koj yuav tsum muaj ib rab taum txhob ntoo mas thaum uas koj zaum sab nraud lawd koj thiaj tau khawb qhov thiab tau faus quav. 14Rau qhov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv nrog koj nyob hauv nruab nrab koj lub yeej kom thiaj tsom kwm tau koj thiab muab koj tej yeeb ncuab cob rau koj. Vim li no koj lub yeej yuav tsum dawb huv kom Vajtswv thiaj tsis pom tej uas tsis zoo saib nyob hauv koj, thiab thiaj tsis fee plhu kiag ntawm koj.

Tej kevcai

15Yog muaj tub qhe khiav ntawm tus lospav los nrog koj nyob mas tsis txhob muab tus qhev ntawd xa rov qab rau tus lospav. 16Koj cia nws nrog koj nyob hauv nej nruab nrab rau hauv lub chaw uas nws xaiv cia rau hauv nej tej moos qhov twg kuj tau raws li nws siab nyiam. Koj tsis txhob quab yuam tsim txom nws.
17Tsis txhob kheev Yixayee tej ntxhais ib tug twg ua poj muag cev xyeem rau dab. Tsis txhob kheev Yixayee cov tub ib tug twg ua txivneej muag cev xyeem rau dab. 18Koj tsis txhob coj tej nqe zog uas pojniam muag cev txivneej muag cev tuaj pub rau hauv koj tus Vajtswv Yawmsaub lub tsev pauj tej uas koj yeem lus tseg yuav pub, rau qhov ob yam no yog tej uas qias vuab tsuab rau koj tus Vajtswv Yawmsaub.
19Koj tsis txhob qev txais ib yam dabtsi rau kwvtij es yuav paj tsis hais nyiaj txiag, qoob loo los ib yam dabtsi uas luag qev es xam yuav paj. 20Koj muab qev txais rau lwm haiv neeg mas yuav paj kuj tau. Yog qev txais rau kwvtij mas tsis txhob yuav paj, xwv koj tus Vajtswv Yawmsaub thiaj li foom koob hmoov rau koj txhua yam uas koj ua rau hauv lub tebchaws uas koj mus txeeb ua koj tug.
21Thaum koj yeem lus yuav pub ib yam dabtsi rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tsis txhob muab sej cia ntev, rau qhov koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav tsob kom tau ntawm koj thiab koj yuav muaj txim. 22Yog koj tsis tau yeem lus koj kuj tsis muaj txim. 23Koj yuav tsum ceev faj ua raws li tej lus uas tawm hauv koj qhov ncauj los rau qhov yog koj zoo siab yeem pub rau koj tus Vajtswv Yawmsaub.
24Thaum koj mus txog hauv koj tej kwvtij zej zog vaj txiv hmab koj noj tau tej txiv hmab ntawd kom tsau npaum li uas koj xav noj, tiamsis tsis txhob muab ntim rau hauv koj lub kawm. 25Thaum koj mus rau hauv koj tej kwvtij zej zog daim teb qeb teb mog koj cev tes de hnab puav kuj tau, tiamsis koj tsis txhob rho liag hlais kwvtij zej zog tej qoob loo.