13

Tơlơi Pơyơr Ană Kơčoa

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 2“Pơyơr bĕ kơ Kâo rĭm ană kơčoa đah rơkơi. Ƀing ană blung hlâo mơ̆ng rĭm kian amăng ƀing Israel jing lŏm kơ Kâo, wơ̆t hăng mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng mơ̆n.”
3Giŏng anŭn, Môseh laĭ kơ ƀing ană plei tui anai, “Hơdơr pioh bĕ hrơi anai, jing hrơi ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip, tơbiă mơ̆ng anih lŏn hlŭn mơnă, yuakơ Yahweh ba ƀing gih tơbiă mơ̆ng anŭn hăng hơpăl tơngan kơtang. Anăm ƀơ̆ng hơget gơnam ƀơ̆ng hơmâo tơpơi ôh. 4Hrơi anai yơh, amăng blan Abib, ƀing gih či tơbiă yơh. 5Tơdang Yahweh ba ƀing gih nao pơ anih lŏn ƀing Kanaan, ƀing Hit, ƀing Amôr, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus, anih lŏn anŭn yơh Ñu hơmâo ƀuăn laih kơ ơi adon gih kiăng brơi kơ ƀing gih, jing anih lŏn pơdrŏng laih anŭn kơmơ̆k hơmâo bă hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni; ƀing gih khŏm djă̱ pioh tơlơi phet anai amăng blan anai tui anai: 6Ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi amăng tơjuh hrơi laih anŭn ngă bĕ tơlơi phet ƀơi hrơi tal tơjuh kiăng pơpŭ kơ Yahweh. 7Ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi amăng tơjuh hrơi anŭn; anăm hơmâo gơnam ƀơ̆ng pă ôh amăng ƀing gih hơmâo tơpơi ƀơi anŭn, laih anŭn ăt anăm hơmâo tơpơi hơget ôh ƀơi djŏp anih amăng anih lŏn gih. 8Ƀơi hrơi anŭn ră ruai bĕ kơ ană bă gih, ‘Kâo ngă tơlơi anai yuakơ Yahweh hơmâo ngă laih kơ kâo tơdang kâo tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip.’ 9Tơlơi djă̱ pioh kơ ih anai či hrup hăng sa gru kơnăl ƀơi tơngan ih laih anŭn jing sa tơlơi pơhơdơr ƀơi athơi ih, tui anŭn tơlơi juăt Yahweh či dŏ ƀơi tơƀông ih yơh. Yuakơ Yahweh hơmâo ba tơbiă laih ih mơ̆ng lŏn čar Êjip hăng hơpăl tơngan kơtang Ñu. 10Ih khŏm djă̱ hơdơr bĕ tơlơi phet anai ƀơi mông pơkơčah laih amăng rĭm thŭn.

Ană Kơčoa

11“Tơdơi kơ Yahweh ba ƀing gih mŭt laih amăng anih lŏn ƀing Kanaan hăng brơi anih anŭn kơ ƀing gih, kar hăng Ñu hơmâo ƀuăn laih hăng ƀing gih, laih anŭn hăng ƀing ơi adon gih, 12ƀing gih či brơi pơyơr kơ Yahweh ƀing ană blung hlâo mơ̆ng rĭm kian. Abih bang ană kơčoa tơno amăng tơpul hlô mơnơ̆ng rong gih či lŏm kơ Yahweh. 13Song mă bĕ sa drơi ană triu kơ rĭm ană kơčoa aseh glai, samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu song mă ñu ôh, wŏk hĭ tơkuai ñu bĕ. Song mă bĕ rĭm ƀing ană kơčoa đah rơkơi gih.
14“Amăng khul hrơi pơanăp, tơdah ană ih tơña kơ ih tui anai, ‘Hơget tơlơi anŭn kiăng laĭ lĕ?’ Ruai bĕ kơ ñu, ‘Hăng hơpăl tơngan kơtang yơh Yahweh hơmâo ba tơbiă laih ƀing gơmơi mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing tơbiă mơ̆ng anih lŏn hlŭn mơnă. 15Tơdang Pharaoh khăng akŏ ƀu brơi ôh kơ ƀing gơmơi tơbiă nao, tui anŭn Yahweh pơdjai hĭ rĭm ană kơčoa ƀing Êjip, wơ̆t mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng mơ̆n. Anai yơh jing tơhơnal tơlơi kâo pơyơr kơ Yahweh ană hlô mơnơ̆ng blung hlâo mơ̆ng rĭm kian laih anŭn song mă rĭm ƀing ană kơčoa đah rơkơi Kâo.’ 16Laih anŭn tơlơi djă̱ hơdơr anŭn či jing hrup hăng sa gru kơnăl ƀơi tơngan laih anŭn sa gru kơnăl ƀơi athơi ih kiăng pơhơdơr kơ ƀing ta kơ tơlơi Yahweh hơmâo ba laih ƀing ta tơbiă mơ̆ng čar Êjip hăng hơpăl tơngan kơtang Ñu.”

Gơ̆ng Kơthul Laih Anŭn Gơ̆ng Apui

17Tơdang pơtao Pharaoh brơi ƀing ană plei Israel nao, Ơi Adai ƀu dui ba ƀing gơñu ƀơi jơlan găn nao pơ čar Philistia ôh, wơ̆t tơdah anŭn jing jơlan jĕ ƀiă. Yuakơ Ơi Adai laĭ, “Tơdah ƀing gơñu anăp nao pơ tơdron blah, ƀing gơñu či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gơñu hăng đuaĭ glaĭ pơ lŏn čar Êjip yơh.” 18Tui anŭn, Ơi Adai ba ƀing gơñu dar nao jơlan gah tơdron ha̱r anăp nao pơ ia Rơsĭ Mriah. Ƀing Israel tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip ăt djă̱ ba dram gơnam blah mơ̆n.
19Môseh djă̱ ba hơdôm tơlang Yôsêp hrŏm hăng ñu yuakơ Yôsêp hơmâo brơi laih kơ ƀing ană Israel ƀuăn rơ̆ng. Yôsêp hơmâo laĭ laih tui anai, “Sĭt Ơi Adai či rai djru ƀing gih, giŏng anŭn ƀing gih khŏm čơkŭng ba bĕ hơdôm tơlang kâo hrŏm hăng ƀing gih mơ̆ng anih anai.”
20Laih kơ ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng anih Sukkôt, ƀing gơñu dŏ amăng anih Êtham ƀơi guai tơdron ha̱r. 21Tơdang amăng hrơi, Yahweh nao hlâo kơ ƀing gơñu amăng sa ƀĕ gơ̆ng kơthul kiăng dui ba ƀing gơñu nao ƀơi jơlan, samơ̆ amăng mlam Ñu dŏ amăng sa ƀĕ gơ̆ng apui kiăng brơi kơ ƀing gơñu tơlơi bơngač, tui anŭn ƀing gơñu dưi rơbat nao wơ̆t hrơi hăng mlam yơh. 22Gơ̆ng kơthul ƀu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih ñu ôh, gơ̆ng apui kŏn đuaĭ hĭ mơ̆ng anih ñu lơi jing anih ƀơi anăp ƀing gơ̆.