19

Xa-ules Nrhiav Kev Tua Daviv

1Xa-ules qhia qhov uas nws yuav tua Daviv rau nws tus tub Yaunathas thiab nws cov nomtswv. Tiamsis Yaunathas hlub Daviv heev, 2Yaunathas thiaj mus qhia rau Daviv hais tias, “Kuv txiv nrhiav kev yuav muab koj tua povtseg. Tagkis sawv ntxov koj yuav tsum ceevfaj; thiab koj khiav mus nkaum tsis txhob tawm mus qhov twg li. 3Kuv yuav mus sawv ntawm kuv txiv ib sab ntawm qhov chaw uas koj nkaum nram liaj, kuv yuav nug kuv txiv txog koj. Yog kuv paub li cas kuv mam li qhia rau koj.”
4Yaunathas qhuas Daviv rau Xa-ules mloog hais tias, “Txiv koj tsis txhob ua phem rau Daviv uas yog koj tus tubtxib. Nws tsis tau ua txhaum rau koj dabtsi li; tej uas nws tau ua lawm, puavleej yog tej uas muaj nqi rau koj xwb. 5Nws phav siav mus tua Nkauli-am, thiab tus TSWV pub cov Yixalayees muaj yeej loj kawg li. Thaum koj pom tej no, koj twb zoo siab heev. Nws tsis tau ua txhaum dabtsi, vim li cas koj pheej xav muab nws tua povtseg? Tsis muaj qabhau uas koj yuav muab nws tua povtseg.”
6Xa-ules mloog Yaunathas hais, thiab Xa-ules coglus rau tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tsis tua Daviv povtseg.” 7Yog li ntawd, Yaunathas thiaj hu Daviv tawm los, nws piav txhua yam rau Daviv mloog thiab coj Daviv mus cuag Xa-ules, Daviv thiaj rov mus ua haujlwm rau vajntxwv li qub.
8Tom qab no, cov Filitees rov tuaj ua rog rau cov Yixalayees dua. Daviv thiaj coj tubrog mus tua cov Filitees swb thiab khiav rov mus tas lawm.
9Muaj ib hnub tus TSWV cia tus ntsujplig phem rov los tshoov Xa-ules siab dua. Xa-ules nyob hauv tsev, nws tuav rawv nws rab hmuv, thiab Daviv tabtom ntaus nkauj nogncas rau Xa-ules mloog. 10Xa-ules txawm muab hmuv nkaug Daviv kom teem nkaus rau tim phab ntsa, tiamsis Daviv maim dhau, thiab rab hmuv ntsia nkaus rau tim phab ntsa. Daviv tawm plaws khiav lawm.
11Hmo ntawd Xa-ules tso neeg mus soj Daviv hauv Daviv tsev, thiab tagkis kaj ntug yuav muab Daviv tua povtseg. Mikhas uas yog Daviv tus pojniam hais rau Daviv hais tias, “Yog hmo no koj tsis khiav, tagkis kaj ntug luag yuav muab koj tua povtseg.” 12Yog li ntawd, Mikhas muab hlua khi Daviv tso dauv ntawm qhovrai rau sab nraud thiab Daviv khiav mus lawm. 13Mikhas muab ib tug mlom los tso pw saum txaj, muab lub tog hauv ncoo plaub tshis los rau tus mlom ncoo thiab muab pam los vov rau. 14Thaum Xa-ules cov tubrog tuaj ntes Daviv, Mikhas hais rau lawv hais tias, “Daviv mob lawm.” 15Tiamsis Xa-ules kom lawv rov mus xyuas Daviv. Nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li kwv nws thiab nws lub txaj tuaj rau kuv, kuv yuav muab nws tua povtseg.” 16Lawv thiaj mus hauv tsev, thiab pom tus mlom pw saum txaj, thiab lub tog rau ncoo plaub tshis tiag rawv tus mlom taubhau. 17Xa-ules nug Mikhas hais tias, “Ua li cas koj thiaj dag kuv li no, thiab tso kuv tus yeebncuab dim lawm?”
 Mikhas teb hais tias, “Nws hais rau kuv hais tias, yog kuv tsis pab kom nws dim, nws yuav muab kuv tua povtseg.”
18Daviv khiav mus cuag Xamuyees pem lub nroog Lamas thiab Daviv piav txhua yam uas Xa-ules ua phem rau nws huv tibsi rau Xamuyees mloog. Ces Daviv thiab Xamuyees txawm mus nyob rau hauv lub zos Nayaus lawm. 19Muaj neeg mus qhia rau Xa-ules hais tias, Daviv nyob hauv lub zos Nayaus hauv lub nroog Lamas, 20yog li ntawd, Xa-ules thiaj txib neeg mus ntes Daviv. Lawv tuaj pom Xamuyees coj ib pab cevlus tabtom seevcev thiab cevlus. Ces Vajtswv tus ntsujplig txawm los kav hlo Xa-ules cov neeg siab, lawv txawm cia li nrog cov cevlus ntawd seevcev thiab cevlus. 21Thaum Xa-ules hnov li ntawd, nws tso ib pab neeg coob dua qub mus los lawv cia li mus seevcev thiab cevlus ib yam li ntawd lawm. Xa-ules tso dua pab peb mus los lawv cia li mus ua ib yam nkaus li ntawd thiab. 22Xa-ules thiaj mus rau pem lub nroog Lamas. Thaum nws mus txog ntawm lub qhovtshij loj hauv Xekus, Xa-ules nug hais tias, “Xamuyees thiab Daviv nyob qhov twg?” Lawv qhia hais tias, “Nkawd nyob hauv lub zos Nayaus.” 23Thaum Xa-ules tabtom mus rau hauv, Vajtswv tus ntsujplig txawm los kav hlo Xa-ules siab, nws thiaj seevcev thiab cevlus taug kev mus txog ntua hauv lub zos Nayaus. 24Xa-ules muab nws cev ris tsho hle, seevcev thiab cevlus tabmeeg Xamuyees, thiab pw liabqab ib hnub ib hmo. (Vim qhov no thiaj muaj lus hais tias, “Xa-ules yog ib tug cevlus lawm thiab los?”)