2

Hanas Thov Vajtswv

1Hanas hu nkauj hais tias:

  “Tus TSWV ua rau kuv zoo siab kawg nkaus li;
  kuv zoo siab kawg uas tus TSWV
   pub rau kuv tau ntsejmuag!
  Kuv khav tau rau kuv tej yeebncuab;
   kuv zoo siab heev rau qhov Vajtswv pab kuv!

  2“Tsis muaj leejtwg dawbhuv li tus TSWV;
  tsis muaj leejtwg siab zoo npaum li nws,
  tsis muaj leejtwg tsomkwm peb li peb tus Vajtswv.
  3Cia li tseg nej tej lus khavtheeb;
   thiab tseg nej tej lus khavtxiv.
  Rau qhov tus TSWV yog tus Vajtswv uas paub,
   thiab tshuaj txhua yam uas neeg ua.
  4Cov tubrog uas muaj zog heev tej hneevnti
  twb lov tas lawm, tiamsis cov neeg uas qaug zog
   rov muaj zog tuaj.
  5Tus neeg uas txeev muaj noj muaj haus,
   nimno nws yuav tau mus ua zog noj,
  tiamsis tus uas ibtxwm tsis muaj noj, muaj noj lawm.
  Tus pojniam uas ibtxwm tsis muaj tub, yug tau xya leej tub;
  tiamsis tus pojniam uas muaj menyuam coob,
   tsis tshuav ib tug li lawm.
  6Tus TSWV ua kom tuag thiab ua kom rov ciaj sia,
  nws xa neeg mus rau hauv tubtuag
   teb thiab coj lawv rov qab los.
  7Nws ua rau ibtxhia pluag thiab ua
   rau ibtxhia npluanuj;
  nws muab ibtxhia txo ua cov yau
   thiab tsa ibtxhia ua cov loj.
  8Nws tsa cov neeg pluag sawv hauv tej hmoov av los
  thiab nws tsa cov neeg txomnyem
   sawv hauv qhov tshauv los;
  nws tsa lawv nrog tej nomtswv nyob
   sib txig thiab pub lawv tau koob meej.
  Tej ncej uas txheem lub ntiajteb yog nws li;
  nws tsim lub ntiajteb rau saum tej hau ncej.

  9“Nws tsomkwm nws haivneeg uas ncaj ncees,
  tiamsis cov neeg siab phem yuav ploj mus rau hauv
   qhov tsaus ntuj nti;
  neeg lub zog yeej pab tsis tau kom neeg dim.
  10Tus TSWV cov yeebncuab yuav raug puastsuaj;
  nws ua rau xob nroo nrov nroo ntws saum ntuj tuaj
   tawmtsam lawv.
  Tus TSWV yuav txiav txim rau txhua haivneeg
   hauv ntiajteb no;
  nws yuav pub hwjchim rau tus vajntxwv uas nws tsa;
  nws yuav pub kom tus vajntxwv uas
   nws tsa kovyeej tej yeebncuab.”

11Ces Ekanas txawm rov qab mus tsev rau nram lub nroog Lamas lawm, tiamsis tseg tus metub Xamuyees nrog tus povthawj Elis nyob pem lub nroog Silaus ua tus TSWV tes haujlwm.

Elis Ob Tug Tub

12Elis ob tug tub tsis xyaum ua neeg tsim txiaj. Nkawd tsis mloog tus TSWV tej lus 13lossis tsis coj raws li tej kevcai uas cov povthawj sawvdaws coj. Thaum cov pejxeem ib tug twg coj tsiaj tuaj tua fij, tus povthawj ib tug tubtxib nqa ib rab hmuv ncau peb ceg tuaj. Thaum tseem hau cov nqaij rau hauv yias, 14nws txawm muab rab hmuv hno cov nqaij hauv yias, yog rab hmuv chob tau npaum li cas, ces cov nqaij ntawd yog tus povthawj tug. Lawv ua li ntawd rau cov Yixalayees txhua tus uas cab tsiaj tuaj tua fij rau hauv lub nroog Silaus. 15Tsis tas li ntawd xwb, thaum tseem tsis tau muab tej roj luas coj mus hlawv fij, tus povthawj tus tubtxib tuaj hais rau tus uas muab tej tsiaj fij hais tias, “Kuv tuaj nqa ib thooj nqaij mus rau tus povthawj ci noj; nws tsis yuav cov nqaij uas koj twb haus siav lawm, nws yuav nqaij nyoos xwb.”
16Yog tus uas muab cov nqaij ntawd mus fij teb hais tias, “Cia peb muab tej roj coj mus hlawv raws li kevcai tas tso, koj mam li nqa tej nqaij uas koj xav yuav mus,” ces tus povthawj tus tubtxib teb hais tias, “Tsis tau, koj cia li muab rau kuv tamsim no! Txawm yog koj tsis kam los kuv yeej yuav nqa mus!”
17Tus TSWV pom hais tias, Elis ob tug tub ua txhaum loj kawg li, rau qhov nkawd ua saib tsis taus tej khoom uas lawv coj tuaj fij rau tus TSWV.

Xamuyees Nyob Hauv Lub Nroog Silaus

18Thaum tus metub Xamuyees ua tus TSWV tes haujlwm, nws hnav lub tsho ntaubmag efaus. 19Txhua xyoo uas nws niam thiab nws txiv coj tsiaj tuaj tua fij rau tus TSWV, nws niam yeej xaws ib lub tsho ntev nqa tuaj rau nws. 20Elis foom koob hmoov rau Ekanas thiab Ekanas tus pojniam hais tias, “Thov tus TSWV pub kom koj tus pojniam no rov muaj dua menyuam los hloov tus tub uas koj twb muab fij rau tus TSWV lawm chaw.”
 Ces lawv txawm rov qab mus tsev lawm.
21Tus TSWV foom koob hmoov rau Hanas muaj peb tug tub thiab ob tug ntxhais ntxiv. Tus metub Xamuyees loj hlob zuj zus thiab ua tus TSWV tes haujlwm.

Elis thiab Nws Ob Tug Tub

22Elis laus heev lawm. Nws hnov tej uas nws ob tug tub ua txhaum rau cov Yixalayees thiab paub tej uas nws ob tug tub mus deev cov pojniam uas ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tej roojvag. 23Yog li ntawd, nws thiaj hais rau nkawd hais tias, “Vim li cas neb ua tej no? Txhua tus qhia tej kev phem uas neb tau ua rau kuv mloog. 24Kuv ob tug tub, neb tseg tsis txhob ua tej kev phem no lawm. Tej kev phem uas neb ua ntawd, tus TSWV haivneeg hais ntshoo nrooj rau luag ntiajtog qaumpes hnov tas lawm. 25Yog neeg ua txhaum rau neeg, ces Vajtswv phua tau plaub ntug rau ob tog; tiamsis yog neeg ua txhaum rau tus TSWV, leej twg yuav ua tus phua plaub ntug?”
 Tiamsis nkawd tsis mloog nkawd txiv tej lus li, rau qhov tus TSWV twb npaj siab lawm hais tias, yuav muab nkawd tua povtseg.
26Tus metub Xamuyees loj hlob ua lub neej haum tus TSWV saib thiab haum tej neeg sawvdaws siab.

Hais Txog Elis Tsevneeg Yuav Puastsuaj

27Muaj ib tug cevlus coj tus TSWV tej lus tuaj hais rau Elis hais tias, “Thaum koj yawgkoob Aloos thiab nws tsevneeg tseem ua Falaus uas kav tebchaws Iziv qhev, kuv tau los tshwm rau Aloos pom. 28Kuv tau xaiv nws tsevneeg ntawm txhua xeem Yixalayees los ua kuv cov povthawj, ua haujlwm ntawm lub thajfij, hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab, thiab hnav lub tsho efaus tuaj cuag kuv. Kuv pub lawv muaj feem yuav tau tej uas luag coj tuaj hlawv fij rau kuv saum lub thaj ibtxhia. 29Yog vim li cas koj ua neeg siab hlob thiab xav tau tej uas kuv kom kuv haivneeg coj tuaj fij? Elis, vim li cas koj muab koj ob tug tub saib hlob dua saib kuv? Koj cia nkawd muab tej nqaij zoo heev uas kuv haivneeg coj tuaj fij rau kuv txav kom koj ob tug tub rog? 30Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, yav tas los kuv coglus hais tias, koj tsevneeg thiab koj cov xeebntxwv yuav tau ua povthawj ua kuv tes haujlwm mus ibtxhis li. Tiamsis nimno kuv hais rau koj hais tias, kuv tsis pub nej ua ntxiv lawm! Tus uas hwm kuv, kuv yuav pub rau nws tau ntsejmuag; tus uas saib tsis tau kuv, kuv yuav cia nws poob ntsejmuag. 31Twb txog lub sijhawm lawm, kuv yuav tua cov tub hluas hauv koj tsevneeg thiab hauv koj cuab kwvtij; yog li ntawd, koj tsevneeg yuav tsis muaj ib tug txivneej nyob laus nkoos li. 32Koj yuav mob siab thiab khib siab rau tej koob hmoov uas kuv foom rau lwm tus hauv haivneeg Yixalayees, tiamsis koj tsevneeg yuav tsis muaj ib tug nyob laus li. 33Kuv yuav cia koj cov xeebntxwv ib tug ua neej nyob, nws yuav ua ib tug povthawj ua kuv tes haujlwm. Tiamsis nws yuav dig muag thiab tas kev cia siab, dua li koj cov xeebntxwv yuav raug luag tua tuag tas. 34Haufenis thiab Finehas uas yog koj ob tug tub los yuav tuag rau tib hnub, thaum ntawd koj yuav paub hais tias tej lus uas kuv hais no muaj tseeb tiag. 35Kuv yuav xaiv ib tus povthawj uas ncaj ncees ua kuv tes haujlwm thiab ua txhua yam raws li kuv kom nws ua. Kuv yuav pub nws muaj xeebntxwv los ua haujlwm ntawm tus vajntxwv uas kuv xaiv lawm lub xubntiag. 36Koj cov xeebntxwv tseem yuav mus thov nyiaj thiab mov noj ntawm tus povthawj ntawd thiab tsa ncauj thov kom nws cia lawv pab cov povthawj ua haujlwm, lawv thiaj tau noj.”