30

Daviv ua Rog rau Cov Amalej

1Ua ntej ob hnub uas Daviv thiab nws cov neeg rov los txog hauv lub nroog Xikelas. Cov Amalej twb tuaj tua thiab huab tebchaws Yudas sab qabteb thiab lub nroog Xikelas lawm. Lawv muab hluavtaws hlawv lub nroog, 2thiab ntes tagnrho cov pojniam; lawv tsis tua ib tug li, tiamsis lawv coj txhua tus, tsis hais tus laus tus hluas nrog lawv mus lawm. 3Thaum Daviv thiab nws cov neeg los txog, lawv pom lub nroog Xikelas kub hnyiab tas, thiab luag coj lawv tej pojniam, tej tub thiab tej ntxhais mus tas lawm. 4Daviv thiab nws cov neeg tsa suab hlo quaj tsis ntsiag mus txog thaum lawv zog ntaug tas. 5Txawm yog Daviv ob tug pojniam uas yog Ahinau-as thiab Anpinkayis los luag coj mus huv tibsi lawm.
6Daviv nyuaj siab kawg li, rau qhov nws cov neeg tej tub tej ntxhais raug luag ntes lawm; lawv ntxhov siab heev, lawv hais tias lawv yuav muab pobzeb ntaus Daviv; tiamsis tus TSWV uas yog Daviv tus Vajtswv txhawb Daviv lub zog. 7Daviv hais rau tus povthawj Anpiyathas uas yog Ahimelej tus tub hais tias, “Coj lub efaus los rau kuv,” ces Anpiyathas thiaj coj lub efaus los rau Daviv. 8Daviv nug tus TSWV hais tias, “Puas tsimnyog kuv mus caum cov neeg tubsab ntawd? Thiab kuv puas yuav caum cuag lawv?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Koj cia li mus; koj yeej yuav caum cuag lawv thiab cawm tau cov neeg uas raug luag ntes lawm.”
9Yog li ntawd, Daviv thiab nws cov neeg rau pua leej thiaj sawv kev mus. Thaum lawv mus txog ntawm tus Dej Npexaus, lawv tseg ibtxhia nyob rau ntawd. 10Daviv thiab nws cov neeg plaub puas leej caum mus ntxiv; ob puas leej uas muab tso tseg ntawd qaug zog heev, hla tsis taus dej mus rau sab tid. 11Daviv cov neeg mus ntsib ib tug tub hluas Iziv tom tiaj nrag, thiab lawv coj nws los cuag Daviv. Lawv muab ncuav rau nws noj, muab dej rau nws haus, 12muab ob peb lub txiv ncuavpias qhuav, thiab ob pob txiv hmab qhuav rau nws. Thaum nws noj tas, nws thiaj rov muaj zog tuaj; rau qhov nws tsis muaj dabtsi noj lossis haus tau peb hnub lawm. 13Daviv nug nws hais tias, “Koj tus tswv yog leejtwg, thiab koj tuaj qhov twg tuaj?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yog neeg Iziv, thiab kuv yog ib tug neeg Amalej tus qhev. Kuv tus tswv muab kuv tso tseg tau peb hnub rau ntawm no rau qhov kuv mob.
14Peb mus huab cov Kheletis uas nyob rau cheebtsam hauv tebchaws Yudas sab qabteb, peb huab cheebtsam uas Kalej cuab kwvtij nyob thiab peb muab hluavtaws hlawv lub nroog Xikelas kub hnyiab tas.”
15Daviv nug nws hais tias, “Koj puas kam coj kuv mus caum cov neeg tubsab ntawd?”
 Nws teb hais tias, “Tau kawg, yog koj tuav Vajtswv lub npe coglus hais tias, koj yuav tsis tua kuv povtseg lossis tsis muab kuv cob rau kuv tus tswv.”
16Nws thiaj coj Daviv mus caum lawv.
 Cov tubsab ntawd mus zaum pawglug ntawm ib thaj chaw, lawv noj haus thiab zoo siab, rau qhov lawv mus huab tau khoom ntau heev hauv tebchaws Filitees thiab tebchaws Yudas los.
17Tagkis sawv ntxov Daviv txawm tua cov neeg tubsab ntawd mus txog thaum tsaus ntuj tuag tas. Tsuas tshuav plaub puas leej tub hluas uas caij ntxhuav khiav dim lawm xwb. 18Daviv txeeb tau nws cov neeg txhua tus thiab txhua yam uas cov Amalej huab mus lawm, thiab Daviv ob tug pojniam rov los huv tibsi; 19tsis muaj ib yam dabtsi ploj li. Daviv coj tau nws cov neeg tej tub tej ntxhais thiab txhua yam uas cov Amalej huab mus lawm huv tibsi rov qab los. 20Daviv coj tau tagnrho lawv tej nyuj, tej yaj thiab tej tshis rov qab los; Daviv cov neeg cab tej tsiaj ntawd mus ua lawv ntej thiab hais tias, “Tej tsiaj no yog Daviv tug!”
21Daviv rov los txog ntawm ob puas leej uas qaug zog thiab tsis nrog nws mus uas nws muab tso tseg rau ntawm tus Dej Npexaus. Cov ntawd tuaj tos Daviv thiab cov uas nrog nws mus, Daviv los rau ntawm lawv thiab hais lus noj qab nyob zoo rau lawv. 22Tiamsis cov neeg uas nrog Daviv mus, muaj qee leej uas tsis txawj xav thiab tsis paub qabhau hais tias, “Lawv tsis nrog peb mus, peb yuav tsis faib tej khoom uas peb mus txeeb tau los rau lawv. Lawv tsuas coj tau lawv tej pojniam menyuam mus xwb.”
23Tiamsis Daviv teb hais tias, “Kuv cov kwvtij, nej tsis txhob uas li ntawd, tej khoom no yog tej uas tus TSWV muab pub rau peb! Tus TSWV yog tus tsomkwm thiab pub peb mus tua yeej cov tubsab ntawd. 24Yeej tsis muaj leejtwg pom zoo li tej uas nej hais ko! Yuav tsum faib kom txhua tus tau sib npaug, tsis hais cov uas nyob tom qab saib peb tej khoom thiab cov uas tau mus tua rog.” 25Daviv muab qhov no ua ib txojcai rau haivneeg Yixalayees coj, txij thaum ntawd los txog niaj hnub no.
26Thaum Daviv rov los txog hauv lub nroog Xikelas, nws muab tej khoom uas nws txeeb tau los ntawd ibtxhia xa mus rau nws cov phoojywg uas yog cov Yudas tej thawjcoj thiab hais tias, “Tej no yog tej uas kuv mus txeeb tau ntawm tus TSWV cov yeebncuab los xa tuaj pub rau nej.” 27Daviv xa ib co mus pub rau cov neeg hauv lub nroog Npethees, xa ib co mus rau cov neeg hauv lub nroog Lamas uas nyob hauv tebchaws Yudas sab qabteb, thiab nws tseem xa ib co mus rau cov neeg hauv lub nroog Yatis, 28lub nroog Alu-es, lub nroog Xifemaus, lub nroog Ethemaus, 29thiab lub nroog Lakas; xa ib co mus rau cuab Yelamees, cuab Kenais, 30thiab xa ib co mus rau cov neeg hauv lub nroog Haumas, lub nroog Npaulasas, lub nroog Athas, 31thiab lub nroog Henploos. Daviv xa tej khoom ntawd mus rau txhua qhov uas nws thiab nws cov neeg tau mus ntoj mus thuv luag lawm.