14

Yaunathas Tua Cov Filitees

1Muaj ib hnub Yaunathas hais rau tus tub hluas uas nqa nws rab ntaj thiab rab hmuv hais tias, “Wb mus hauv cov Filitees lub yeej.” Tiamsis Yaunathas tsis qhia rau Xa-ules tus uas yog nws txiv paub 2ntawm tsob qab ntoo txiv ntsiavkws ntawm lub nroog Minkeloos uas nyob tsis deb ntawm lub nroog Nkinpe-as; Xa-ules cov tubrog muaj kwvlam li rau pua leej. ( 3Tus povthawj uas hnav lub tsho efaus yog Ahiyas uas yog Ahitus tus tijlaug Ikhanpaus tus tub, Ikhanpaus thiab Ahitus yog Finehas tub thiab yog Elis xeebntxwv, Elis yog tus povthawj uas ua tus TSWV tes haujlwm nyob hauv lub nroog Silaus.) Cov tubrog tsis paub hais tias, Yaunathas twb mus lawm.
4Ntawm lub Dawm Mikemas uas Yaunathas nkawd hla mus rau ntawm cov Filitees lub yeej muaj ob tug ncej zeb loj ntse zuag plias, ib tug nyob ib sab kev: ib tug hu ua Npauxes thiab ib tug hu ua Xenes. 5Tus uas nyob sab ped tig mus rau lub nroog Mikemas thiab tus uas nyob sab nrad tig mus rau nram lub nroog Nkenpas.
6Yaunathas hais rau tus tub hluas hais tias, “Wb cia li hla mus rau tom cov Filitees uas tsis ua kevcai txiav lub yeej. Tej zaum tus TSWV yuav pab wb; yog nws pab wb, yeej tsis muaj dabtsi yuav txwv tau nws kom tsis pub wb yeej li. Txawm yog wb ob leeg xwb los wb yuav kovyeej.”
7Tus tub hluas teb hais tias, “Koj ua dabtsi kuv nrog koj ua, koj mus qhov twg kuv nrog koj mus.”
8Yaunathas teb hais tias, “Zoo heev, wb cia li mus kom cov Filitees pom wb. 9Yog lawv hu kom wb tos lawv tuaj cuag wb, wb cia li nyob twjywm tos. 10Tiamsis yog lawv kom wb mus cuag lawv, wb cia li mus, rau qhov tej ntawd yuav yog lub cim qhia rau wb paub hais tias, tus TSWV twb muab lawv cob rau wb tes lawm.”
11Yog li ntawd, Yaunathas thiab tus hluas txawm tawm mus rau cov Filitees pom, thiab cov Filitees hais tias, “Nej ntsia tid saib! Cov Henplais muaj qee leej tawm hauv tej qhov av uas lawv nkaum los lawm tiag!” 12Cov Filitees txawm hu Yaunathas thiab tus tub hluas hais tias, “Neb cia li los ntawm no! Peb yuav qhia dabtsi rau neb!”
 Yaunathas hais rau tus tub hluas tias, “Koj cia li raws kuv qab. Tus TSWV twb pub peb cov Yixalayees kovyeej lawv lawm.”
13Yaunathas txawm nkag ua ntej thiab tus tub hluas nkag raws nws qab. Yaunathas ntaus cov Filitees ntog rau hauv av, ces tus tub hluas cia li khaws tua xwb. 14Thawj zaug no Yaunathas thiab tus tub hluas tua cov Filitees tuag kwvlam li nees nkaum leej. Thaj chaw uas lawv sib ntaus sib tua lwj ntsuav ntawd dav li ob zeg liaj, 15Cov Filitees, tsis hais cov uas nyob hauv tiaj, cov tubrog uas nyob hauv yeej, thiab cov tubrog uas pheej nyas tuaj tua cov Yixalayees, puavleej ntshai kawg li; av txawm qeeg ua zog koog ua rau cov Filitees ntshai thiab yoob tas.

Cov Filitees Swb

16Xa-ules cov tubrog uas zov lub nroog Nkinpe-as hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av pom cov Filitees khiav zom zaws rau txhua qhov. 17Yog li ntawd, Xa-ules hais rau nws cov tubrog hais tias, “Nej cia li txheeb peb cov tubrog saib leejtwg tsis nyob hauv yeej lawm.” Thaum lawv txheeb, lawv tsis pom Yaunathas thiab tus tub hluas uas nqa Yaunathas rab ntaj thiab rab hmuv lawm. 18Xa-ules hais rau tus povthawj Ahiyas hais tias, “Koj cia li nqa lub efaus los ntawm no.” (Hnub ntawd Ahiyas yog tus nqa lub efaus ua cov Yixalayees ntej.) 19Thaum Xa-ules tseem hais rau tus povthawj, cov tubrog Filitees uas nyob hauv yeej yimhuab ua ntxhov quav niab. Yog li ntawd, Xa-ules thiaj hais rau tus povthawj Ahiyas hais tias, “Tsis muaj sijhawm nug tus TSWV lawm!” 20Xa-ules thiab nws cov tubrog thiaj dhia mus tua cov Filitees uas lawv tabtom rov sib ntaus sib tua ntxhov hnyo ntawd. 21Cov Henplais qee leej uas tuaj cov Filitees tog thiab nrog cov Filitees nyob hauv lub yeej ntawd, lawv txawm hloov siab rov los tuaj Xa-ules thiab Yaunathas tog tua cov Filitees. 22Cov Henplais uas khiav mus nkaum pem tej roob hauv tebchaws Efalayees hnov hais tias cov Filitees tabtom swb thiab khiav zom zaws lawm, lawv txawm sau nthwv tuaj pab Xa-ules tua cov Filitees 23mus dhau plaws lub nroog Npethavees. Hnub ntawd tus TSWV pab cov Yixalayees dim.

Yaunathas Noj Zib Ntab

24Hnub ntawd, cov Yixalayees tshaib plab thiab qaug zog heev, rau qhov Xa-ules coglus hais tias, “Hnub no, yog leejtwg noj mov ua ntej uas kuv ua pauj rau kuv cov yeebncuab, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.” Yog li ntawd, hnub ntawd ib hnub thiaj tsis muaj leej twg noj mov li. 25Tagnrho cov tubrog los txog rau hauv ib thaj havzoov uas muaj zib ntab ntau heev. 26Zib ntab nyob puv nrees txhua qhov, tiamsis tsis muaj leejtwg muaj cuabkav muab noj li, rau qhov lawv ntshai Xa-ules tej lus foom tsis zoo. 27Tiamsis Yaunathas tsis hnov qhov uas nws txiv yuav foom tsis zoo rau tus uas tsis mloog lus; nws thiaj muab nws tus pa nrig tshum lub qia nas ntab los noj. Thaum Yaunathas noj tas, nws thiaj muaj zog mentsis tuaj. 28Tiamsis muaj ib tug tubrog hais rau Yaunathas hais tias, “Peb sawvdaws tshaib plab thiab qaug zog heev, tiamsis koj txiv yuam kom peb coglus hais tias, ‘Tus uas noj mov hnub no, tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.’ ”
29Yaunathas teb hais tias, “Ua li cas kuv txiv yuav ua nruj ua luaj rau peb cov neeg! Nej saib kuv muaj zog mentsis tuaj, rau qhov kuv noj cov zib ntab ntawd! 30Yog hnub no cov tubrog tseem tau noj tej mov uas txeeb tau ntawm cov yeebncuab los, mas sawvdaws hajyam muaj zog tua cov Filitees tuag coob dua thiab.”
31Hnub ntawd, cov Yixalayees tua yeej cov Filitees ntawm lub nroog Mikemas mus ti nkaus lub nroog Aiyaloos. Thaum ntawd cov Yixalayees tshaib plab thiab qaug zog heev, 32lawv thiaj dhia mus muab tej yaj thiab tej nyuj uas lawv txeeb tau ntawm cov yeebncuab los tua thiab muab hlais noj nyoos ua ntshav liab vog. 33Muaj neeg mus qhia rau Xa-ules hais tias, “Koj saib, muaj neeg noj tej nqaij nyoos uas tseem muaj ntshav. Lawv ua li ntawd, yog lawv ua txhaum rau tus TSWV lawm.”
 Xa-ules nthe tawg ntho hais tias, “Cov nyuag neeg ntxeev siab ko, cia li mus dov ib lub pobzeb loj los rau kuv ntawm no.”
34Tom qab ntawd, Xa-ules hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus hais kom lawv cab lawv tej nyuj thiab tej yaj tuaj tua noj rau ntawm no. Lawv tsis txhob noj tej nqaij nyoos uas muaj ntshav, yuav ua txhaum rau tus TXWV.” Yog li hmo ntawd, lawv thiaj cab lawv tej nyuj los tua qhov ntawd. 35Xa-ules teeb tau ib lub thaj fij khoom rau tus TSWV, lub thaj ntawd yog thawj lub uas Xa-ules teeb.
36Xa-ules hais rau nws cov tubrog hais tias, “Hmo no peb yuav mus tua cov Filitees ib hmo kaj ntug kom lawv tuag tas thiab huab lawv tej khoom huv tibsi.”
 Cov tubrog teb hais tias, “Cia li ua raws li koj pom zoo.” Tiamsis tus povthawj teb hais tias, “Cia peb nug Vajtswv tso.”
37Yog li ntawd, Xa-ules nug Vajtswv hais tias, “Kuv yuav mus tua cov Filitees los tsis mus?” Koj puas pub kom peb tua yeej lawv? Tiamsis hnub ntawd Vajtswv tsis teb li. 38Xa-ules hais rau cov Yixalayees cov thawjcoj hais tias, “Nej los ntawm no, peb ua tib zoo xav saib hnub no peb tau ua txhaum dabtsi lawm. 39Kuv cog lus rau tus TSWV uas muaj sia nyob thiab yog tus uas pub rau cov Yixalayees muaj yeej hais tias, txawm yog kuv tus tub Yaunathas ua txhaum los yuav tsum muab nws tua povtseg.” Tiamsis tsis muaj leejtwg hais ib los li. 40Ces Xa-ules hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus sawv lawm tod, kuv thiab Yaunathas yuav sawv ntawm no.” Lawv teb hais tias, “Ua raws li koj pom zoo.”
41Xa-ules thov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, ua li cas hnub no koj tsis teb kuv? Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, yog kuv tus tub Yaunathas lossis kuv ua txhaum, thov koj qhia rau kuv ntawm lub Ulees; tiamsis yog koj haivneeg Yixalayees ua txhaum, thov koj qhia rau kuv ntawm lub Thumees.” Thaum nws saib, ua ciav yog Yaunathas thiab Xa-ules ua txhaum; tsis yog cov pejxeem ua txhaum. 42Xa-ules hais tias, “Tus TSWV thov koj qhia siab, yog kuv tus tub Yaunathas lossis kuv ua txhaum.” Thaum nws saib, ua ciav yog Yaunathas ua txhaum. 43Xa-ules nug Yaunathas hais tias, “Koj ua txhaum dabtsi?”
 Yaunathas teb hais tias, “Kuv noj mentsis zib ntab xwb. Kuv nyob ntawm no, kuv yeej zoo siab tuag.”
44Xa-ules hais tias, “Yog kuv tsis tua koj, thov kom Vajtswv tua kuv povtseg!”
45Tiamsis cov neeg hais rau Xa-ules hais tias, “Koj yuav muab Yaunathas, tus uas pab tau cov Yixalayees kovyeej loj npaum li no tua povtseg los? Yog koj tua nws, peb yeej tsis zoo siab rau koj li! Peb thov coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tias, txawm yog Yaunathas ib txoj nyuag plaubhau los tsis pub kom poob li. Tej uas hnub no nws ua yeej yog Vajtswv pab xwb.” Yog li ntawd, sawvdaws thiaj pab tau Yaunathas dim tsis raug tua tuag.
46Ces Xa-ules txawm tso tseg tsis caum cov Filitees tua, thiab cov Filitees rov qab mus rau lawv lub tebchaws lawm.

Xa-ules Tsevneeg

47Lub sijhawm uas Xa-ules ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees, nws ntaus tsov ntau rog tawmtsam nws cov yeebncuab rau txhua qhov: nws tua cov Mau-am, cov Amoos thiab cov Edoos, cov vajntxwv uas kav tebchaws Xaunpas thiab cov Filitees. Txhua qhov uas nws tua, nws puavleej tua yeej. 48Nws siab tawv thiab tua rog ua tau heev tsis ntshai leejtwg li, txawm yog cov Amalej los nws tua yeej huv tibsi. Txhua zaus uas yeebncuab tuaj tua cov Yixalayees los nws cawm tau lawv dim.
49Xa-ules cov tub yog: Yaunathas, Isevis thiab Makhisuas. Xa-ules tus ntxhais hlob hu ua Melas thiab tus ntxhais yau hu ua Mikhas. 50Xa-ules tus pojniam hu ua Ahinaus uas yog Ahimas tus ntxhais; Xa-ules tus thawj tubrog hu Aneles uas yog Xa-ules txiv hlob Neles tus tub. 51Kises uas yog Xa-ules txiv thiab Neles uas yog Aneles txiv, yog Anpiyees tub.
52Thaum Xa-ules ua neej nyob, nws nrog cov Filitees sib tua hnyav heev. Yog nws pom ib tug txivneej khov kho thiab siab tawv, ces nws txawm coj tus ntawd mus ua nws tubrog.