21

Daviv Khiav Xa-ules

1Daviv mus cuag tus povthawj Ahimelej uas nyob hauv lub nroog Naus. Ahimelej tawm tshee hnyo tuaj ntsib Daviv thiab nug hais tias, “Ua li cas koj tib leeg tuaj xwb, tsis muaj leejtwg nrog koj tuaj li?”
2Daviv teb hais tias, “Vajntxwv kom kuv tuaj ua ib qho haujlwm, thiab nws kom kuv tsis txhob qhia tej uas nws txib kuv tuaj ua no rau leejtwg paub li. Kuv twb teem kuv cov neeg rau ib qho chaw kom lawv tuaj ntsib kuv lawm. 3Koj puas muaj dabtsi noj? Thov muab tsib lub ncuav rau kuv, lossis koj muab dabtsi los tau.”
4Tus povthawj teb hais tias, “Kuv tsis muaj tej ncuav uas noj tau li, tsuas muaj cov ncuav uas muab fij rau tus TSWV lawm xwb; yog koj cov neeg tsis tau nrog pojniam pw, mas kuv thiaj muab rau koj.”
5Daviv teb hais tias, “Qhov tseeb, lawv yeej tsis nrog pojniam pw li, thaum kuv cov neeg tawm mus ua haujlwm lawm, peb yeej caiv kom peb yog neeg huv; hnub no peb tuaj ua haujlwm, mas peb hajyam caiv zoo.”
6Yog li ntawd, tus povthawj thiaj muab cov ncuav uas twb muab fij rau tus TSWV lawm rau Daviv, rau qhov nws tsuas muaj cov ncuav uas twb muab fij rau Vajtswv, thiab tshem tawm saum lub rooj uas yuav muab cov ncuav tshiab hloov lawm xwb.
 (
7Hnub ntawd Dau-es uas yog Xa-ules tus thawj tubtxib yug tsiaj uas yog neeg Edoos tuaj nyob ntawd thiab, rau qhov nws tuaj cuag tus TSWV.)
8Daviv nug Ahimelej hais tias, “Koj puas muaj ib rab hmuv lossis ib rab ntaj rau kuv? Kuv tsis coj hmuv lossis ntaj tuaj li, rau qhov vajntxwv txhib kom kuv cia li tuaj tamsim, kuv thiaj nqa tsis tau tuaj.”
9Ahimelej teb hais tias, “Kuv muaj Nkauli-am uas yog neeg Filitees, tus uas koj tua tuag hauv lub Hav Elas rab ntaj uas muab ntaub qhwv tso rau tom qab lub efaus. Yog koj xav tau rab ntawd los coj rab ntawd mus, rau qhov tsis muaj dua lwm rab lawm.”
 Daviv teb hais tias, “Tsis muaj dua lwm rab ntaj zoo tshaj rab ntawd lawm, thov muab rab ntawd rau kuv!”
10Yog li hnub ntawd Daviv txawm khiav Xa-ules mus cuag Vajntxwv Akhises uas kav lub nroog Nkas lawm. 11Vajntxwv Akhises cov nomtswv hais rau nws hais tias, “Tus no puas yog Daviv uas ua vajntxwv kav nws lub tebchaws? Tus txivneej no yog tus uas cov pojniam hu nkauj thiab seevcev qhua hais tias, ‘Xa-ules tua tuag qas txhiab leej, tiamsis Daviv tua tuag qas vam leej.’ ”
12Daviv khaws tej lus ntawd rau nruab siab thiab ntshai Vajntxwv Akhises uas kav lub nroog Nkas kawg li. 13Daviv ua txuj ua li tus neeg vwm, thaum luag cheem nws, nws lam tau lam kes ntawm tej roojvag nroog, thiab ua qaubncaug nrog zig ntawm nws tej hwjtxwv. 14Yog li ntawd, Akhises hais rau nws cov tubtxib hais tias, “Nej saib, nws vwm lawm! Ua li cas nej tseem coj nws tuaj cuag kuv thiab? 15Kuv tsis muaj neeg vwm los cas? Ua li cas nej tseem coj dua ib tug neeg vwm li no tuaj hauv kuv tsev thiab tabkaum kuv?”