30

Chiến thắng A-ma-léc

1Ba ngày sau, Đa-vít và thuộc hạ về đến Xiếc-lác, thấy thành cháy sạch. Người A-ma-léc đã đến đánh phá miền Nam, kể cả Xiếc-lác, 2bắt tất cả đàn bà và trẻ con lớn bé đem đi, không giết ai cả. 3Trước cảnh nhà bị đốt, vợ con bị bắt, 4Đa-vít và thuộc hạ đều khóc cho đến không còn nước mắt. 5Hai vợ của Đa-vít, A-hi-nô-am và A-bi-ga-in, cũng ở trong số những người bị bắt. 6Nghĩ đến con cái, lòng quá đắng cay, các thuộc hạ bàn cả đến chuyện ném đá Đa-vít. Tuy ở trong cảnh cùng cực như vậy, nhưng nhờ Chúa, Đa-vít được thêm nghị lực. 7Ông xin thầy tế lễ A-bia-tha đem ê phót đến, 8và cầu hỏi Chúa: "Con nên đuổi theo họ không? Con sẽ đuổi kịp không?" Chúa đáp: "Nên, con sẽ đuổi kịp và cứu những người bị bắt." 9Vậy Đa-vít dẫn sáu trăm thuộc hạ đuổi theo người A-ma-léc. Đến suối Bê-sô, 10hai trăm người dừng lại vì quá mỏi mệt. Bốn trăm người kia vẫn tiếp tục theo Đa-vít. 11,12Các thuộc hạ bắt gặp một người Ai-cập ngoài đồng, liền dẫn đến cho Đa-vít. Họ cho người ấy một miếng bánh trái vả và hai chùm nho. Ăn xong, tinh thần người ấy tỉnh táo vì đã nhịn ăn uống ba ngày ba đêm. 13Đa-vít hỏi: "Anh là ai, dân tộc nào và từ đâu đến?" Người ấy đáp: "Tôi là người Ai-cập, làm đầy tớ cho một người A-ma-léc. Chủ bỏ tôi lại đây ba ngày rồi vì tôi có bệnh. 14Chúng tôi có đánh phá miền Nam đất Kê-rê, xứ Giu-đa, miền Nam đất Khanh-lý và đất Xiếc-lác." 15-Anh dẫn tôi đi tìm những người A-ma-léc kia được không? "Được, với điều kiện ông phải thề trước Thượng Đế sẽ không giết tôi hoặc trả tôi lại cho chủ cũ."
16Người Ai-cập dẫn Đa-vít đi, chẳng bao lâu, ông thấy người A-ma-léc tràn lan khắp nơi, ăn uống, nhảy múa, hân hoan vì chiến lợi phẩm thu được trong đất Phi-li-tin và đất Giu-đa. 17Đa-vít và thuộc hạ xông vào chém giết, từ sáng sớm hôm ấy cho đến tối hôm sau. Trừ bốn trăm thanh niên cưỡi lạc đà trốn thoát, tất cả những người khác đều bị giết. 18,19Đa-vít thu hồi mọi thứ đã mất, người và của cải, không thiếu gì cả, kể cả hai vợ mình. 20Ngoài ra, Đa-vít còn bắt được vô số cừu và bò. Các thuộc hạ cùng nhau lùa đàn súc vật là chiến lợi phẩm của Đa-vít đem về.
21Về đến suối Bê-sô, hai trăm thuộc hạ bị bỏ lại vì quá mỏi mệt, ra đón Đa-vít và bốn trăm người kia. Đa-vít chào hỏi họ. 22Nhưng có mấy người hung dữ trong số thuộc hạ Đa-vít, lên tiếng: "Vì họ không đi với chúng ta nên không được chia chiến lợi phẩm. Ta chỉ trả vợ con cho họ rồi đuổi họ đi." 23Đa-vít nói: "Làm vậy không được đâu, anh em! Trong khi Chúa mới cho chúng ta thắng kẻ thù, bình an vô sự trở về, 24anh em lại nói như thế nghe sao được? Chúng ta phải chia đồng đều mọi thứ cho mọi người, dù là người đi đánh giặc hay là người ở lại giữ của cải đồ đạc." 25Từ đấy về sau Đa-vít biến nguyên tắc này thành luật áp dụng trong Y-sơ-ra-ên; và cho đến nay, luật này vẫn hiện hành.
26Về đến Xiếc-lác, Đa-vít lấy một phần chiến lợi phẩm gửi biếu các trưởng lão Giu- đa và các bạn ông, kèm theo dòng chữ sau: 'Chiến lợi phẩm lấy được từ kẻ thù Chúa. Kính biếu.' 27Quà được gửi cho các trưởng lão tại Bê-tên, ở nam Ra-mốt, Giạt-thia, 28A-rô-e, Síp-mốt, Ê-thê-mô-a, 29Ra-canh, thành của người Giê-ra-mên và Kên, 30ởHọt-ma, Bô-ra-san, A-thạch, 31Hếp-rôn và tất cả nơi nào Đa-vít và thuộc hạ đã ghé qua.