9

Ua Vajtswv Tsaug rau Txojkev Ncaj Ncees

  1Tus TSWV, kuv yuav ua koj tsaug
   kawg kuv lub siab;
  kuv yuav qhia txog tej txujci tseemceeb
   uas koj ua pab kuv lawm.
  2Kuv yuav hu nkauj zoo siab vim muaj koj,
  kuv yuav hu nkauj qhuas koj uas yog
   Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus.

  3Thaum koj tshwm plaws, kuv cov
   yeebncuab thim loo rov qab,
  lawv ntog pawglug thiab tuag tas lawm.
  4Koj tuaj kuv tog thiab tsa kuv cai,
   koj zaum ntawm koj lub zwmtxwv txiav txim ncaj ncees.

  5Koj rau txim rau cov neeg uas tsis hwm koj
  thiab rhuav tshem cov neeg ua phem ua qias,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg nco txog
   lawv mus ibtxhis li lawm.
  6Peb cov yeebncuab yuav ploj tas mus ibtxhis,
  koj muab lawv tej nroog rhuav puastsuaj tas,
  tsis tshuav ib qho ua chaw nco txog lawv li lawm.

  7Tiamsis tus TSWV ua vajntxwv mus ibtxhis,
  nws twb teeb nws lub zwmtxwv ua
   qhov chaw txiav txim.
  8Nws kav lub ntiajteb ntawm txojkev ncaj ncees;
  nws txiav txim ncaj rau txhua haivneeg
  9Tus TSWV yog lub chaw rau cov neeg
   uas raug luag tsimtxom nkaum,
  thiab yog lub chaw kaj siab thaum raug kev nyuaj siab.
  10Tus TSWV, txhua tus uas paub koj,
   lawv yeej cia siab rau koj;
  koj yeej tsis muab ib tug twg uas los
   cuag koj tso tseg li.

  11Cia li hu nkauj qhuas tus TSWV uas
   kav saum lub roob Xi-oos!
  Cia li qhia tej txujci uas nws ua rau
   txhua haivneeg paub!
  12Vajtswv yeej nco ntsoov txhua tus
   uas tiv kev txomnyem;
  nws nco ntsoov lawv tej suab quaj,
  thiab nws rau txim rau cov neeg uas
   tsimtxom lawv.

  13Tus TSWV, thov hlub kuv lauj!
  Thov tsa muag ntsia tej kev txomnyem uas kuv
   cov yeebncuab ua rau kuv.
  Tus TSWV, thov cawm kom kuv dim
   ntawm txojkev tuag,
  14kuv thiaj muaj peevxwm mus sawv
   tabmeeg ntawm cov neeg hauv
  lub nroog Yeluxalees thiab qhia txhua yam uas kuv
   qhuas koj rau lawv mloog.
  Kuv yuav zoo siab heev vim koj cawm kuv dim.

  15Cov neeg tsis ntseeg Vajtswv poob rau hauv
  lub qhov uas lawv khawb tseg lawm,
  lawv rov mag rooj ntanpuj uas lawv cuab tseg.
  16Tus TSWV qhia nws rau lawv paub
   ntawm txojkev txiav txim ncaj ncees,
  thiab cov neeg ua phem rov mag rooj
   ntanpuj uas lawv cuab.

  17Cov neeg siab phem yuav nkag
   tagnrho mus rau hauv tubtuag teb,
  cov ntawd yog cov uas tsis lees txais
   yuav Vajtswv.
  18Cov neeg txomnyem yuav tsis raug
   luag saib tsis taus mus ntxiv lawm;
  cov neeg pluag uas tas kev cia siab
   yuav tsis raug kev tsimtxom mus ntxiv lawm.

  19Tus TSWV, thov koj cia li los!
  Tsis txhob pub neeg kov yeej koj!
  Coj cov neeg uas tsis ntseeg los sawv
   tabmeeg koj thiab koj txiav txim rau lawv.
  20Tus TSWV, thov koj cia li ua kom
   lawv ntshai,
  thiab ua kom lawv paub hais tias
   lawv yog noobneej xwb.