144

Vajntxwv ua Vajtswv tsaug

  1Cia li qhuas tus TSWV uas
   yog tus tiv thaiv kuv!
  Nws yog tus uas qhia kuv sib tua
   thiab npaj kuv mus ntaus nrog.
  2Nws yog tus tiv thaiv kuv thiab tuaj
   kuv tog,
  yog kuv lub chaw cawm siav thiab yog kuv tus cawmseej,
   kuv tso siab plhuav rau nws.
  Nws tsa kuv ua tus kav tagnrho txhua haivneeg.

  3Tus TSWV, neeg yog dabtsi, koj
   thiaj yuav xam txog nws,
  neeg yog leejtwg, koj thiaj li ua zoo
   rau nws ua luaj?
  4Neeg zoo ib yam li ib nthwv cua xwb;
  nws txojsia zoo ib yam li tus duab
   ntxoov ntxoo uas nyob ib vuag xwb.

  5Tus TSWV, thov koj cia li qhib plho
   rooj ntug nqis los,
  koj cia li kov tej hauv roob kom muaj
   pa ncho tawm tuaj.
  6Cia li tso xoblaim ua kom koj cov
   yeebncuab khiav ri sua,
  cia li tua koj cov xub hneevnti kom lawv khiav tas.
  7Koj cev tes saum ntuj tuaj rub kuv tawm
  hauv cov dej uas tob tob thiab cawm kom kuv dim,
  thov koj cawm kom kuv dim ntawm
   cov neeg txawv tebchaws
  8uas hais lus tsis tseeb thiab dag tsis
   ua raws li lawv tau coglus tseg.

  9Vajtswv, kuv yuav hu ib zaj nkauj tshiab qhuas koj,
  kuv yuav ntaus nkauj nogncas thiab hu nkauj qhuas koj.
  10Koj pub cov vajntxwv mus ntaus
   yeej rog,
  thiab koj tau cawm koj tus tubtxib Daviv dim.
  11Thov koj cawm kuv dim ntawd kuv
   cov yeebncuab uas tsivtsaim heev,
  thov koj cawm kom kuv dim ntawm
   cov neeg txawv tebchaws
  uas hais lus tsis tseeb thiab dag tsis
   ua raws li lawv tau coglus tseg.

  12Thov kom peb cov tub hluas loj hlob
   zoo li tej ntsuag ntoo,
  thiab thov kom peb cov ntxhais zoo
   li tej ncej kaum uas txheem lub loog.
  13Thov kom peb tej txhab muaj txhua
   yam qoobloo puv nkaus,
  thov pub kom peb tej yaj uas nyob tom tiaj nrag
  yug tau menyuam coob txog ntau txhiab ntau vam tus.
  14Thov kom peb tej nyuj huamvam coob ua npoj ntws,
  thiab tsis txhob muaj ib tug tshob lossis ploj li,
  thov kom tsis txhob muaj tej suab
   quaj ntxhov siab rau txhua txojkev.

  15Cov neeg uas tau txais koob hmoov
   yog cov uas muaj kev kaj siab!
  Cov neeg uas muaj Vajtswv ua lawv
   tus TSWV yog cov uas tau koob hmoov.