25

Thov Vajtswv Coj Txoj Haukev thiab Tsomkwm

  1Tus TSWV, kuv tsa ncauj thov koj,
  2kuv tus Vajtswv, kuv cia siab
   ntsoov rau koj.
  Thov cawm kom kuv dim tsis txhob
   pub kuv raug kev txajmuag rau cov neeg uas yeej kuv,
  thov tsis txhob cia kuv cov yeebncuab saib tsis taus kuv.
  3Cov uas cia siab rau koj yeej tsis
   muaj ib tug swb hlo li,
  tiamsis cov uas tawmtsam koj, yog cov yuav swb ntag.

  4Tus TSWV, thov qhia kom kuv paub koj txojkev,
  qhia kom kuv paub tej kev no tseeb.
  5Qhia kom kuv ua neej raws li koj txojkev tseeb,
  rau qhov koj yog kuv tus Vajtswv uas cawm kuv dim.
  Kuv yeej ibtxwm cia siab rau koj.

  6Tus TSWV, thov nco ntsoov koj
   txojkev siab dawb siab zoo
  thiab txojkev hlub ruaj khov uas koj
   tau qhia rau peb thaum ub los lawm.
  7Thov zam txim rau tej kev txhaum
   thiab tej uas kuv ua yuam kev thaum kuv tseem hluas.
  Tus TSWV, koj yog tus muaj kev hlub thiab siab dawb
  uas tsis hloov li, thov koj nco ntsoov kuv.

  8Rau qhov tus neeg ncaj ncees thiaj
   yog tus muaj lub siab zoo,
  nws qhia cov neeg txhaum kom lawv
   taug txojkev uas tsimnyog lawv taug.
  9Nws coj cov neeg txo hwjchim taug txojkev tseeb,
  thiab qhia kom lawv ua haum nws siab.
  10Vim tus TSWV txojkev ncaj ncees
  thiab kev hlub nws thiaj coj txhua tus uas ua raws li nws
  txojlus cog tseg thiab mloog nws tej
   lus samhwm.

  11Tus TSWV, thov koj nco ntsoov tej
   lus cog tseg no,
  thiab thov koj zam kuv tej kev txhaum,
   rau qhov tej kev txhaum ntawd ntau kawg li.
  12Cov neeg uas hwm tus TSWV, nws
   yuav qhia kom lawv paub
  taug txojkev tseeb uas tsimnyog lawv taug.
  13Lawv yuav vammeej thiab lawv tej menyuam
  yuav tau lub tebchaws no nyob ua lawv tug mus li.
  14Tus TSWV nrog cov neeg uas hwm nws ua phoojywg,
  thiab nws qhia kom lawv paub nws tej lus cog tseg.

  15Txhua lub sijhawm uas kuv tsa
   qhovmuag saib tus TSWV,
  nws yeej cawm kuv dim ntawm txojkev puastsuaj.
  16Tus TSWV, thov tig los rau ntawm
   kuv thiab hlub kuv,
  rau qhov kuv nyuaj siab thiab qaug zog kawg li.
  17Thov tshem kuv tej kev nyuaj siab
   thiab cawm kom kuv dim ntawm kuv tej kev ntxhov siab.
  18Thov nrog saib kuv tej kev ntxhov
   siab thiab kev txomnyem,
  thiab thov zam kuv tej kev txhaum
   huv tibsi.

  19Thov koj tsa qhovmuag ntsia kuv cov
   yeebncuab saib coob npaum twg,
  thiab saib lawv ntxub kuv npaum li cas.
  20Thov koj tsomkwm kuv thiab cawm
   kom kuv dim,
  thiab pab kom kuv tsis txhob swb
   hlo li.
  Kuv los cuag koj thiab vamkhom
   koj pab.
  21Thov kom kuv tej haujlwm zoo thiab
   tej kev ncaj ncees tsomkwm kuv,
   rau qhov kuv cia siab rau koj xwb.

  22Vajtswv, thov cawm koj haivneeg
  Yixalayees kom dim ntawm tej kev
   txomnyem uas lawv raug!