25

Thov Vajtswv coj txoj hauv kev

Davi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv muab kiag
   kuv lub siab rau koj.
  2Au kuv tus Vajtswv, kuv tso siab rau koj.
   Thov tsis txhob cia kuv raug txaj muag,
  tsis txhob cia kuv cov yeeb ncuab
   hnyos luag kuv.
  3Thov tsis txhob cia ib tug twg uas tos rawv koj
   raug txaj muag kiag li.
  Cia cov uas mom sim fav xeeb rau koj
   poob ntsej muag.

  4Au Yawmsaub, thov ua rau kuv paub koj txojkev,
   thov qhia koj tej kev rau kuv paub taug.
  5Thov koj coj kuv taug koj txojkev tseeb
   thiab qhuab qhia kuv
  vim koj yog tus Vajtswv uas cawm kuv dim.
   Kuv tos rawv koj tas hnub tas hmo.
  6Au Yawmsaub, thov koj nco txog
   koj txojkev khuvleej
   thiab koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  vim yog tej no twb muaj
   thaum ub los lawm.
  7Thov tsis txhob nco txog tej kev txhaum
   thiab tej kev fav xeeb
   uas thaum kuv tseem hluas es kuv ua.
  Au Yawmsaub, vim koj txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab koj txojkev zoo, thov nco txog kuv.

  8Yawmsaub yog tus uas zoo kawg
   thiab ncaj ncees,
  nws thiaj qhuab qhia nws txojkev
   rau cov neeg txhaum.
  9Nws coj tus uas txo hwjchim
   mus qhov uas raug cai,
  thiab qhia nws txojkev
   rau tus txo lub siab qes qes.
  10Yawmsaub tej kev huvsi yog
   txojkev hlub uas ruaj khov thiab tso siab tau,
  rau txhua tus uas tuav rawv
   nws tej lus cog tseg thiab nws tej lus qhia.
  11Au Yawmsaub, thov koj saib rau koj lub npe
   es zam kuv lub txim
   rau qhov lub txim ntawd loj heev.
  12Leejtwg yog tus uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub?
  Yawmsaub yuav qhuab qhia tus ntawd
   rau hauv txojkev uas tsim nyog nws xaiv.
  13Nws yuav tau nyob vam meej heev,
   thiab nws tej tub ki yuav tau lub tebchaws
   ua lawv teej lawv tug.
  14Yawmsaub yuav nrog
   cov uas paub ntshai nws ua phoojywg,
  thiab nws qhia nws tej lus cog tseg
   rau lawv paub.
  15Kuv lub qhov muag
   pheej ntsia ntsoov rau Yawmsaub,
  rau qhov nws rho kuv txhais kotaw
   dim hauv txoj hlua cuab.

  16Thov koj tig hlub kuv,
   rau qhov kuv nyob twm kawv
   thiab raug kev txom nyem nyuaj siab.
  17Thov pab kuv tej kev nyuaj siab kom ploj mus,
   coj kuv tawm hauv txojkev ntxhov siab los.
  18Thov tshuaj saib kuv tej kev txom nyem
   thiab kev ceeblaj,
   thiab daws kuv lub txim huvsi pov tseg.
  19Thov tshuaj saib kuv cov tshawj chim
   muaj coob npaum twg,
   thiab lawv ntxub kuv heev npaum li cas.
  20Thov tsom kwm kuv txojsia thiab cawm kuv,
   tsis txhob cia kuv raug txaj muag
   vim yog kuv cawm siav rau hauv koj.
  21Thov txojkev dawb huv
   thiab txojkev ncaj ncees tuav kuv cia,
   vim kuv tos rawv koj.

  22Au Vajtswv, thov txhiv cov Yixayee
   dim lawv tej kev ceeblaj huvsi.