23

Tại Kê-i-la, Xíp và Ma-ôn

1Đa-vít được tin người Phi-li-tin kéo đến Kê-i-la và cướp phá các sân đạp lúa. 2Ông cầu hỏi Chúa Hằng Hữu: "Con có nên đi đánh những người Phi-li-tin này không?" Chúa đáp: "Nên! Con hãy đi đánh người Phi-li-tin và cứu Kê-i-la." 3Tuy nhiên, các thuộc hạ bàn: "Ở ngay đây, trong đất Giu-đa, chúng ta còn sợ huống hồ gì đi Kê-i-la đánh quân Phi-li-tin." 4Đa-vít cầu hỏi Chúa lần nữa. Chúa đáp: "Đi xuống Kê-i-la đi! Ta sẽ cho con thắng người Phi-li-tin." 5Vậy, Đa-vít cùng thuộc hạ kéo xuống Kê-i-la, đánh tan quân Phi-li-tin, giết vô số địch, bắt hết súc vật của họ và cứu người Kê-i-la.
6(Khi trốn đến với Đa-vít và theo ông đi Kê-i-la, thầy tế lễ A-bia-tha, con A-hi-mê léc có mang theo ê phót để cầu hỏi ý Chúa cho Đa-vít).
7Khi Sau-lơ được tin Đa-vít đến Kê-i-la vua nói: "Thượng Đế giao mạng hắn cho ta đây, vì hắn tự giam mình trong một thành nhỏ có nhiều cổng và chấn song." 8Sau-lơ động viên toàn lực kéo đến Kê-i-la để vây Đa-vít và thuộc hạ. 9Nhưng Đa-vít biết được Sau-lơ tính kế hại mình, nên xin A-bi-tha đem ê phót đến. 10Đa-vít cầu hỏi: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra ên. Con có nghe Sau-lơ định đến Kê-i-la phá thành bắt con. 11Người Kê-i-la sẽ nạp con cho Sau-lơ không?" Sau-lơ sẽ đến như con đã nghe không? Lạy Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên xin cho con biết." Chúa đáp: "Sau-lơ sẽ đến." 12Đa-vít hỏi nữa: 'Người Kê-i-la sẽ nạp con cho Sau-lơ không? Chúa đáp: "Có. Họ sẽ nạp con.' 13Vậy, Đa-vít cùng thuộc hạ chừng sáu trăm người, bỏ Kê-i-la, đi rải ra khắp nơi. Và khi nghe tin Đa-vít bỏ Kê-i-la, Sau-lơ không đi đến đó nữa.
14Sau đó, Đa-vít hoạt động trong vùng đồi núi thuộc sa mạc Xíp. Sau-lơ vẫn tiếp tục săn đuổi Đa-vít hằng ngày, nhưng Thượng Đế không cho vua gặp Đa-vít. 15Lúc đang ở Hô-rết thuộc sa mạc Xíp, Đa-vít được tin Sau-lơ sắp đến để giết mình. 16Nhưng một hôm, Giô-na-than đến kiếm Đa-vít và khích lệ ông vững lòng tin cậy Thượng Đế. 17Giô-na-than nói: "Anh đừng lo, cha tôi sẽ không bắt được anh đâu. Anh sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên và tôi sẽ làm tể tướng; cha tôi biết rõ như thế." 18Hai người lại lập ước trước mặt Chúa, rồi Giô-na-than về nhà, còn Đa-vít ở lại Hô-rết.
19Người Xíp đến Ghi-bê-a báo cáo với Sau-lơ: "Đa-vít đang ẩn trong đất chúng tôi tại Hô-rết, trên đồi Ha-chi-la ở phía nam sa-mạc. 20Nếu bệ hạ xuống đấy, chúng tôi sẽ bắt hắn nạp cho bệ hạ." 21Sau-lơ nói: "Xin Chúa ban phước lành cho các ngươi vì đã có lòng thương ta. 22Bây giờ các ngươi hãy trở về dò lại cho kỹ xem nó đang ở nơi nào và ai đã trông thấy hắn, vì nghe hắn rất mưu mô quỷ quyệt. 23Các ngươi nhớ tìm cho ra tất cả nơi hắn trú ẩn, rồi trở lại báo cáo rõ ràng hơn. Lúc ấy ta sẽ đi với các ngươi. Nếu hắn ở trong vùng ấy, ta sẽ tìm được, dù phải truy tầm khắp mọi nơi trong lãnh thổ Giu-đa." 24,25Họ vâng lời, trở về Xíp. Được tin Sau-lơ sắp đem quân đến lùng bắt mình, Đa-vít đem thuộc hạ xuống phía nam sa mạc Ma-ôn. Sau-lơ hay được nên cũng đi đến đó.
26Sau-lơ đi phía bên này một triền núi, trong lúc Đa-vít cùng các thuộc hạ ở phía bên kia. Mặc dù Đa-vít cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng vẫn không thoát vòng vây của quân Sau-lơ. Ngay lúc họ tiến lên để bắt Đa-vít, 27có một người đem tin chạy đến nói với Sau-lơ: "Xin bệ hạ về ngay. Quân Phi-li-tin đang kéo đến đánh ta." 28Sau-lơ thôi đuổi theo Đa-vít, quay về đánh Phi-li-tin. Từ đấy, nơi này được gọi là Đá thoát thân. 29Rồi, Đa-vít đến ẩn trú trong vùng Ên-ghê-đi.