16

Chúa chọn Đa-vít

1Chúa Hằng Hữu bảo Sa-mu-ên: "Con đau đớn vì Sau-lơ cho đến bao giờ? Ta đã từ bỏ người ấy, không cho làm vua Y-sơ-ra-ên nữa. Bây giờ con đổ đầy một sừng dầu, đi đến Bê-liêm gặp Gie-sê, vì Ta đã chọn một con trai người này làm vua." 2Sa-mu-ên thưa: "Con đi sao được? Nếu Sau-lơ nghe tin sẽ giết con mất." Chúa đáp: "Con dẫn theo một con bò cái tơ và nói rằng con đi dâng lễ vật cho Chúa. 3Con sẽ mời Gie-sê dự cuộc tế lễ, và lúc ấy Ta sẽ bảo con việc phải làm, cho biết phải xức dầu cho người nào."
4Sa-mu-ên vâng lời, đến Bê-liêm. Các trưởng lão thành này ra đón ông, run rẩy hỏi; "Ông đem bình an đến chứ?" 5Sa-mu-ên đáp: "Phải. Tôi đến dâng lễ vật cho Chúa. Xin các ông dọn mình thánh sạch và đến dự cuộc tế lễ." Sa-mu-ên làm lễ tẩy sạch cho cha con Gie-sê rồi mời họ đi dự lễ.
6Khi các con Gie-sê đến, Sa-mu-ên nhìn Ê-li-áp, tự nghĩ: "Chắc đây là người được Chúa chọn." 7Nhưng Chúa bảo ông: "Đừng chú ý diện mạo hoặc tầm vóc cao lớn, Ta không chọn người này. Ta không xem xét bề ngoài như loài người nhưng Ta xem xét tận đáy lòng." 8Gie-sê bảo A-bi-na-đáp đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói: "Chúa cũng không chọn người này."
9Gie-sê bảo Sam-ma đi qua. Sa-mu-ên nói: "Cũng không phải người này nữa."
10Và Gie-sê cứ tuần tự cho bảy con mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên, nhưng Sa-mu-ên nói với Gie-sê: "Chúa không chọn ai trong những người này cả."
11Sau đó, Sa-mu-ên hỏi Gie-sê: "Ông còn người con nào nữa không?" Gie-sê đáp; "Còn đứa con út đang chăn cừu." Sa-mu-ên bảo: "Cho người gọi cậu ấy về. Chúng ta sẽ không ngồi ăn cho đến khi cậu ấy về," 12Vậy Gie-sê cho gọi người con út về. Người này có nước da hồng hào, đôi mắt trong sáng, dung mạo khôi ngô. Chúa bảo Sa-mu-ên: "Đây là người ta chọn. Xức dầu cho nó đi!" 13Sa-mu-ên lấy sừng dầu xức cho Đa-vít, trong khi Đa-vít đang đứng giữa các anh mình. Kể từ hôm đó, Thần Linh của Chúa tác động mạnh mẽ trong Đa-vít. Sau đó Sa-mu-ên trở về Ra-ma.
14Nhưng Thần của Chúa Hằng Hữu rời khỏi Sau-lơ, và Ngài sai một ác thần quấy rối ông. 15,16Mấy người hầu cận đề nghị: "Xin bệ hạ cho phép chúng tôi tìm một người chơi thụ cầm giỏi để mỗi khi ác thần quấy rối bệ hạ, người ấy sẽ gảy đàn cho bệ hạ khuây khỏa." 17Sau-lơ đồng ý: "Tìm một nhạc sĩ thật giỏi đem về đây cho ta." 18Một người hầu cận thưa: "Tôi biết một cậu con của Gie-sê ở Bê-liêm chơi đàn rất hay. Người ấy rất dũng cảm, ăn nói cẩn trọng, hình dung lịch sự, và Chúa ở với cậu."
19Sau-lơ cho người nói với Gie-sê: "Gửi gã chăn cừu Đa-vít, con ngươi đến đây cho ta." 20Gie-sê bắt một con dê con, lấy một bầu rượu, với bánh, chất đầy lưng một con lừa và gửi Đa-vít đem biếu Sau-lơ. 21Từ khi ra mắt Sau-lơ, Đa-vít rất được Sau-lơ thương mến và trở thành người mang khí giới của Sau-lơ. 22Sau-lơ nhắn với Gie-sê: "Để Đa-vít ở lại đây giúp việc ta, vì nó làm ta hài lòng."
23Mỗi khi ác thần quấy phá Sau-lơ, Đa-vít gảy đàn thì ác thần bỏ đi. Nhờ vậy Sau-lơ được khuây khỏa.