7

1Người Ki-ri-át Giê-a-rim đến thỉnh Rương giao ước của Chúa về nhà A-bi-na-đáp ở trên đồi. Người ta cử Ê-lê-a-sa, con A-bi-na-đáp coi giữ Rương. 2Rương ở lại Ki-ri-át Giê-a-rim suốt hai mươi năm. Trong khi đó, người Y-sơ-ra-ên than van tưởng nhớ Chúa.
3Bấy giờ, Sa-mu-ên kêu gọi nhân dân: "Nếu đồng bào thực lòng quay về với Chúa Hằng Hữu, đồng bào phải phế bỏ các thần lạ và tượng Át-tạt-tê, hết lòng hướng về Chúa, phụng sự Ngài mà thôi; như vậy Ngài sẽ cứu đồng bào khỏi tay người Phi-li-tin." 4Người Y-sơ-ra-ên vâng lời phá hủy tượng Ba-anh và Át-tạt-tê, phụng sự Chúa Hằng Hữu mà thôi.

Đại hội và chiến tranh

5Sa-mu-ên bảo họ: "Triệu tập đại hội toàn dân tại Mích-ba. Tôi sẽ cầu Chúa cho đồng bào." 6Trong đại hội Mích-ba, họ múc nước đổ tràn ra trước Chúa, kiêng ăn trọn ngày, rồi xưng tội: "Chúng tôi có tội với Chúa." Và tại đấy Sa-mu-ên xét xử nhân dân. 7Nghe tin người Y-sơ-ra-ên họp tại thành Mích-ba, các nhà lãnh đạo Phi-li-tin kéo quân đến đánh. Người Y-sơ-ra-ên run sợ khi được tin này. 8Họ khẩn khoản với Sa-mu-ên: "Xin ông tiếp tục cầu nguyện Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, để Ngài cứu chúng ta khỏi tay người Phi-li-tin." 9Sa-mu-ên bắt một con cừu non còn bú, dâng cả con làm lễ thiêu cho Chúa Hằng Hữu và kêu cầu Ngài cứu giúp Y-sơ-ra-ên. Chúa đáp lời ông cầu nguyện.
10Khi Sa-mu-ên còn đang dâng lễ thiêu, quân Phi-li-tin đã kéo đến nơi. Nhưng Chúa phát sấm sét rầm trời, làm quân Phi-li-tin hỗn loạn và bị Y-sơ-ra-ên đánh bại hôm ấy. 11Người Y-sơ-ra-ên đuổi quân Phi-li-tin chạy từ Mích-ba cho đến quá Bết-ca và chém giết vô số.
12Sa-mu-ên lấy một tảng đá dựng quãng giữa Mích-ba và Sen, đặt tên đá là Ê-bên-ê-xe, vì ông nói: "Chúa đã cứu giúp chúng ta."
13Vậy, người Phi-li-tin chịu khuất phục, không còn xâm lấn địa phận Y-sơ-ra-ên nữa. Trọn đời Sa-mu-ên, tay Chúa khống chế người Phi-li-tin. 14Các thành bị người Phi-li-tin chiếm, từ Éc-rôn đến Gát, đều được trả lại cho người người Y-sơ-ra-ên, kể cả các vùng phụ cận của các thành ấy. Giữa Y-sơ-ra-ên và dân Am-môn cũng được hòa bình.
15Sa-mu-ên làm thẩm phán Y-sơ-ra-ên trọn đời. 16Hằng năm ông kinh lý Bê-tên, Ghinh-ganh và Mích-ba để xét xử nhân dân tại các nơi ấy. 17Sau đó, ông trở về Ra-ma, là nơi ông cư ngụ và tiếp tục xét xử các vụ kiện tụng của nhân dân. Tại đấy, ông xây một bàn thờ cho Chúa.