27

Tại Xiếc-lác

1Đa-vít nghĩ thầm: "Rồi sẽ có ngày Sau-lơ hại được ta. Chi bằng ta trốn sang đất Phi-li-tin, để khi Sau-lơ tìm mãi trong nước không thấy, sẽ chán nản, bỏ cuộc và ta được thoát nạn." 2,3Vậy, Đa-vít cùng sáu trăm thuộc hạ dẫn gia đình đi đến Gát sống với vua A-kích. Hai vợ Đa-vít - A-hi-nô-am người Gít-rê-ên và A-bi-ga-in người Cát-mên, vợ góa của Na-banh - đều theo ông. 4Khi nghe tin Đa-vít chạy đến đất Gát, Sau-lơ thôi không săn đuổi nữa.
5Đa-vít nói với A-kích: "Nếu đức vua thương tình, xin cho chúng tôi đến ở một tỉnh miền quê, chứ chúng tôi không đáng ở giữa đế đô thế này." 6A-kích cho Đa-vít ở Xiếc-lác, (cho đến nay Xiếc-lác vẫn còn thuộc quyền các vua Giu-đa), 7và họ ở đấy với người Phi-li-tin một năm bốn tháng. 8Lúc ấy, Đa-vít thường dẫn thuộc hạ tấn công đột ngột các dân Ghê-sua, Ghiệt-xi và A-ma-léc, là những dân từ lâu đời sống gần Su-rơ và rải rác cho đến biên giới Ai-cập. 9Mỗi lần tấn công nơi nào, họ không để một ai sống sót, nhưng bắt hết cừu, bò, lừa, lạc đà đem về. 10Nếu A-kích hỏi: "Hôm nay ông đi đánh miền nào?" Đa-vít trả lời: "Miền nam Giu-đa" hoặc "Miền nam Giê-ra-mên" hoặc: "Miền Nam đất Kên."
11Nhưng có ai sống sót đâu để đến Gát báo cáo việc Đa-vít làm? Và suốt thời gian ở trong đất Phi-li-tin, ông cứ tiếp tục hành động như thế. 12Phần A-kích, vua vẫn tín nhiệm Đa-vít, vì nghĩ rằng: "Dân tộc nó chắc phải ghê tởm nó lắm rồi, và như thế, nó sẽ ở đây làm đầy tớ cho ta suốt đời."