28

Phù thủy Ên-đô-rơ

1Vào lúc ấy, người Phi-li-tin tập trung lực lượng đi đánh Y-sơ-ra-ên.
2A-kích bảo Đa-vít: "Ngươi dẫn thuộc hạ theo ta ra trận." Đa-vít đáp: "Vâng bệ hạ sẽ thấy khả năng chiến đấu của chúng tôi." A-kích nói: "Được lắm. Rồi ngươi sẽ làm vệ sĩ cho tôi suốt đời."
3Khi Sa-mu-ên qua đời, nhân dân Y-sơ-ra-ên khóc thương và chôn ông trong thành Ra-ma, quê hương ông. Còn Sau-lơ đã diệt trừ những người làm đồng bóng và phù thủy trong nước.
4Quân Phi-li-tin đóng đồn ở Su-nem, còn Sau-lơ và quân Y-sơ-ra-ên tập trung ở Ghinh-bô-a. 5Khi thấy đoàn quân Phi-li-tin, Sau-lơ hoảng sợ. 6Vua cầu hỏi Chúa, nhưng Ngài không đáp dù dưới hình thức báo mộng, dùng bảng U-rim hay qua các tiên tri. 7Sau-lơ bảo tôi tớ: "Tìm cho ta một bà bóng để ta hỏi vài điều." Họ cho vua biết có một bà ở Ên-đô-rơ. 8Sau-lơ cải trang và đang đêm dẫn hai người đi đến nhà bà bóng, nói: "Xin bà cầu hồn một người cho tôi." 9Bà bóng đáp: "Chắc ông biết việc vua giết các người làm đồng bóng và phù thủy trong Y-sơ-ra-ên. Sao ông còn cài bẫy để giết tôi?" 10Sau-lơ chỉ Chúa mà thề sẽ không hại bà. 11Nghe thế, bà bóng hỏi: "Ông muốn cầu hồn ai?" Ông đáp: "Sa-mu-ên."
12Khi thấy Sa-mu-ên hiện lâu, bà bóng la hoảng, nói với Sau-lơ: "Tại sao ông lừa tôi? Ông là Sau-lơ." 13Vua trấn an: "Đừng sợ! Bà thấy gì?"
-"Một vị thần từ dưới đất lên."
14-"Hình dáng vị ấy như thế nào?"
-"Một ông già khoác chiếc áo choàng." Sau-lơ biết đấy là Sa-mu-ên, nên sấp mình dưới đất, vái lạy.
15Sa-mu-ên hỏi Sau-lơ: "Sao vua quấy rầy tôi, gọi tôi lên làm gì?" Sau-lơ thưa: "Tôi ở trong tình cảnh nguy khốn. Quân Phi-li-tin đến đánh, nhưng Thượng Đế bỏ tôi, không đáp lời tôi cầu hỏi dù qua lời tiên tri hay qua giấc mộng, nên túng thế tôi phải cầu ông, mong ông dạy tôi điều phải làm." 16Sa-mu-ên nói: "Vua còn hỏi tôi làm gì nữa một khi Chúa bỏ vua, và chống nghịch vua? 17Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài đã bảo tôi nói trước đây, lấy ngôi nước khỏi tay vua, đem cho Đa-vít, láng giềng của vua. 18Nguyên do vì không tuân lệnh Chúa, không cho người A-ma-léc nếm lửa giận của Ngài. 19Hơn thế nữa, cùng với vua, quân Y-sơ-ra-ên sẽ bị người Phi-li-tin đánh bại; và ngày mai, vua với các con vua sẽ ở một nơi với tôi."
20Nghe thế, Sau-lơ kinh hoàng, ngã nằm dài dưới đất. Phần vì cả ngày hôm ấy vua không ăn gì hết nên kiệt sức. 21Thấy cảnh Sau-lơ bối rối như thế, bà bóng bước tới nói: "Tôi đã liều mạng để làm theo lời bệ hạ. 22Bây giờ xin nghe tôi, cho tôi dọn chút gì bệ hạ ăn để lấy sức đi đường." 23Sau-lơ từ chối: "Ta không ăn." Nhưng hai người theo vua và bà bóng cứ năn nỉ mãi, cuối cùng vua đành đứng dậy và ngồi trên giường. 24Người đàn bà vội vàng bắt con bò con nuôi nấng béo tốt đem làm thịt, và lấy bột làm bánh không men, 25xong dọn lên cho Sau-lơ và đầy tớ vua ăn. Ăn xong, họ ra đi khi trời chưa sáng.