65

Ziouv Dingc Ngaengc Ninh Wuov Deix Mienh Nyei Zuiz

  1Ziouv, gorngv, “Yie liuc leiz ziangx
   bun maiv naaic taux yie wuov deix, hiuv duqv yie,
   yaac liuc leiz ziangx bun maiv lorz yie wuov deix, duqv lorz buatc yie.
  Yie gorngv, ‘Yie yiem naaiv. Yie yiem naaiv,’
   mbuox maiv daux gaux jouh yie nyei mengh nyei yietc guoqv mienh.’
  2Yie ziangh hnoi sung jienv yie nyei buoz
   bun yietc fingx hnyouv ngaengc nyei mienh.
  Ninh mbuo sueih ninh mbuo ganh nyei hnyouv hnamv cuotv nyei sic,
   yangh maiv horpc nyei jauv.
  3Naaiv deix baeqc fingx dorng jienv yie
   zanc-zanc cuoqv yie.
  Ninh mbuo yiem huingx zorqv ga'naaiv fongc horc ziec,
   yaac yiem hui-zun ndui gu'nguaaic buov hung.
  4Ninh mbuo mingh zueiz jienv zouv mbu'ndongx,
   yiem wuov zouv gu'nyuoz jiex muonz.
  Ninh mbuo nyanc dungz-orv.
   Ninh mbuo nyei caeng-yienv gu'nyuoz maaih gamh nziev haic nyei orv-torng.
  5Ninh mbuo gorngv, ‘Simv nqoi, maiv dungx daaih fatv aqv,
   weic zuqc yie gauh cing-nzengc meih.’
  Naaiv deix mienh benx
   yiem yie nyei mba'zorng nyei sioux,
   benx ziangh hnoi zieqc jienv nyei douz.
  6“Mangc maah! Maaih waac fiev jienv yie nyei nza'hmien gorngv,
   yie maiv sekv. Yie oix winh nzengc bun ninh mbuo,
   yie zungv oix winh nzuonx bun ninh mbuo,
  7liemh ninh mbuo nyei zuiz caux ninh mbuo nyei ong-taaix nyei zuiz.
   Weic zuqc ninh mbuo yiem mbong gu'nguaaic buov hung,
   yaac yiem mbong-aiv gorngv doqc ki yie.
  Yie ziouc ziux ninh mbuo zoux jiex daaih nyei sic
   hlaau nzuonx bun ninh mbuo.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
8Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “A'ngunc diuv yiem a'ngunc biouv-joih cuotv
   yaac maaih mienh gorngv, ‘Maiv dungx zoux waaic.
   Corc maaih lamh longc nyei.’
  Yie ziouc weic yie nyei bou hnangv naaiv nor zoux.
   Yie maiv mietc ninh mbuo yietc zungv.
  9Yie oix bun Yaakopv maaih hoz doic zeiv-fun,
   yaac bun yiem Yu^ndaa cuotv nyei mienh duqv nzipc yie nyei zuangx mbong.
  Yie ginv daaih nyei mienh yaac duqv nzipc.
   Yie nyei zuangx bou yaac duqv yiem naaic.
  10Saalon Ndau-Baengh oix benx ba'gi yungh caux yungh guanh nyei miev-ciangv,
   Aako Horngz oix benx ngongh guanh bueix nyei dorngx
   weic yie nyei baeqc fingx, dongh lorz yie wuov deix.
  11“Mv baac meih mbuo guangc Ziouv nyei mienh,
   se meih mbuo la'kuqv yie nyei cing-nzengc mbong
  yaac mbenc dieh weic Gaatc zienh,
   longc nzormc peux ziex nyungc diuv ciev ziec bun Meni zienh.
  12Yie ziouc dingc bun meih mbuo nyei hoz nqaang zuqc nzuqc ndaauv,
   meih mbuo yietc zungv oix zuqc mbaapv njiec zuqc daix.
  Weic zuqc yie heuc meih mbuo mv baac meih mbuo maiv dau,
   yie gorngv mv baac meih mbuo maiv muangx.
  Daaux nzuonx meih mbuo yiem yie nyei nza'hmien zoux orqv sic,
   yaac ginv dongh yie maiv a'hneiv nyei sic.”
13Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv,
  “Mangc maah! Yie nyei zuangx bou zungv duqv nyanc,
   mv baac meih mbuo oix zuqc hnyouv sie.
  Yie nyei zuangx bou duqv hopv,
   mv baac meih mbuo oix zuqc jaang nqaatv.
  Yie nyei zuangx bou oix duqv njien-youh,
   mv baac meih mbuo oix zuqc nyaiv.
  14Yie nyei zuangx bou oix baaux nzung
   weic hnyouv gu'nyuoz njien-youh,
  mv baac meih mbuo oix heuc cuotv
   weic meih mbuo hnyouv ba'laqc nzauh.
  Meih mbuo oix nyiemv kouv
   weic hnyouv mun duqv siang.
  15Meih mbuo zuqc guangc meih mbuo ganh nyei mbuox,
   bun yie ginv daaih nyei mienh longc benx zioux nyei waac.
  Ziouv Tin-Hungh oix bun meih mbuo zuqc daix,
   mv baac ninh oix zorqv ganh norm mbuox bun ninh nyei bou mbuo.
  16Hnangv naaic, haaix dauh yiem deic-bung weic ganh tov fuqv,
   ziouc longc zien leiz nyei Tin-Hungh nyei mbuox tov.
  Haaix dauh yiem deic-bung houv waac,
   ziouc ziangv jienv zien leiz nyei Tin-Hungh nyei mbuox houv.
  Weic zuqc zinh ndaangc zuqc nyei zeqc naanc zungv la'kuqv mi'aqv,
   yie nyei m'zing yaac maiv buatc mi'aqv.

Siang-Lungh Siang-Ndau

  17“Mangc maah! Yie oix zeix siang-lungh siang-ndau.
  Zinh ndaangc nyei sic zungv maiv jangx,
   liemh maiv hnamv taux.
  18Mv baac oix zuqc a'hneiv, orn-lorqc
   weic yie zeix daaih nyei ga'naaiv.
  Weic zuqc yie oix zeix Ye^lu^saa^lem
   benx mienh a'hneiv nyei dorngx.
  Zingh gu'nyuoz nyei baeqc fingx
   yaac oix orn-lorqc.
  19Yie ziouc weic Ye^lu^saa^lem njien-youh,
   yaac weic yie nyei baeqc fingx orn-lorqc.
  Yiem zingh gu'nyuoz maiv maaih haaix dauh aengx haiz nyiemv nyei qiex
   fai heuc duqv nzauh nyei qiex.
  20“Yiem naaic gu'nyuoz yietc liuz maiv aengx maaih
   gu'nguaaz ziangh i ziex hnoi hnangv,
   fai maaih mienh gox mienh maiv ziangh buangv soux mouc.
  Duqv yietc baeqv hnyangx daic nyei mienh funx benx mienh lunx mienh,
   ziangh maiv taux yietc baeqv hnyangx daic wuov deix, funx benx zuqc zioux nyei mienh.
  21Ninh mbuo oix zoux biauv weic ganh bieqc mingh yiem.
   Ninh mbuo oix zoux huingx zuangx a'ngunc biouv yaac nyanc huingx nyei biouv.
  22Ninh mbuo maiv zoux biauv bun ganh dauh yiem.
   Ninh mbuo maiv zoux huingx zuangx a'ngunc biouv bun ganh dauh nyanc.
  Weic zuqc yie nyei baeqc fingx ziangh nyei hnoi
   zungv hnangv ndiangx ziangh nyei hnoi-nyieqc.
  Yie ginv daaih nyei mienh ziouc a'hneiv
   ninh mbuo nyei buoz zoux nyei gong lauh nyei.
  23Ninh mbuo zoux nyei gong ninh mbuo maiv baeqc baeqc zoux,
   ninh mbuo yungz nyei gu'nguaaz yaac maiv zuqc zeqc naanc,
  weic zuqc ninh mbuo duqv zoux Ziouv ceix fuqv nyei mienh,
   liemh ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei hoz doic zeiv-fun.
  24Ninh mbuo maiv gaengh tov, yie ziouc dau.
   Ninh mbuo corc gorngv jienv waac nyei ziangh hoc yie ziouc haiz.
  25Hieh juv caux ba'gi yungh dorn oix juangc jienv nyanc.
   Sienh oix nyanc mbiauh nqaauv hnangv ngongh.
  Nie-mbung benx naang nyei nyanc hopv.
  Da'faanh yiem yie nyei cing-nzengc mbong nyei dorngx,
   ninh mbuo yietc zungv maiv hoic, maiv zoux mietc.”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.