59

Douc Waac Mienh Dingc Baeqc Fingx Nyei Zuiz

  1Mangc maah! Ziouv nyei buoz maiv zeiz nangv,
   maiv haih njoux meih mbuo.
  Ninh nyei m'normh yaac maiv zeiz ndung,
   maiv haih muangx meih mbuo.
  2Mv baac meih mbuo nyei zuiz
   bun meih mbuo caux meih mbuo nyei Tin-Hungh nqaeqv jienv.
  Meih mbuo nyei zuiz torngv ninh nyei hmien, bun ninh maiv mangc meih mbuo
   yaac maiv muangx meih mbuo.
  3Weic zuqc meih mbuo nyei buoz maaih nziaamv guoqv jienv.
   Zuiz yaac guoqv jienv meih mbuo nyei buoz-ndoqv.
  Meih mbuo nyei nzuih gorngv-baeqc,
   meih mbuo nyei mbietc gorngv orqv nyei waac.
  4Maiv maaih yietc dauh baengh fim nyei gox sic,
   maiv maaih yietc dauh hnyouv zingx nyei mingh sic dorngh.
  Ninh mbuo bangc kungx-waac nzaeng yaac gorngv-baeqc.
   Ninh mbuo daav doqc nyei za'eix,
   zoux cuotv benx waaic nyei sic.
  5Ninh mbuo hnangv buoc naang-doqc jaux,
   yaac hnangv ciqv gaeng-nyorc mbiorngz.
  Haaix dauh nyanc naaiv deix jaux ziouc daic.
   Maaih norm jaux zuqc mborqv huv ziouc cuotv naang-doqc.
  6Ninh mbuo nyei gaeng-nyorc mbiorngz maiv haih longc dorngx lui-houx.
   Ninh mbuo zoux daaih nyei ga'naaiv yaac maiv haih buang ganh nyei sin.
  Ninh mbuo zoux nyei kungx benx zuiz hnangv,
   ninh mbuo nyei buoz kungx zoux doqc, zoux ciouv.
  7Ninh mbuo nyei zaux tiux mingh zoux orqv sic,
   ninh mbuo siepv-siepv nyei daix,
   bun maiv zoux dorngc nyei mienh nyei nziaamv liouc cuotv.
  Ninh mbuo hnamv cuotv nyei benx zuiz,
   ninh mbuo nyei jauv kungx maaih baaic waaic baaic huaang nyei sic hnangv.
  8Baengh orn nyei jauv ninh mbuo maiv hiuv,
   zoux nyei sic maiv maaih baengh fim.
  Ninh mbuo bun ganh nyei jauv njuotv.
   Haaix dauh yangh naaiv deix jauv maiv hiuv duqv baengh orn.

Baeqc Fingx Nyiemc Zuiz

  9Weic naaiv baengh fim nyei jauv leih yie mbuo go,
   zoux horpc nyei jauv zunc maiv zaaic yie mbuo.
  Yie mbuo lorz njang mv baac mangc maah! Kungx maaih hmuangx.
   Yie mbuo lorz njang-laangc mv baac kungx yangh hmuangx hnangv.
  10Yie mbuo hluo jienv njongc hnangv m'zing maengh nor,
   yie mbuo hluo jienv mingh hnangv maiv maaih m'zing nyei mienh.
  Lungh aanx zanc yie mbuo ndiqv zuqc ndorpc hnangv benx lungh maanz-hmuangx.
   Yiem henv jiex nyei mienh mbu'ndongx, yie mbuo hnangv janx-daic.
  11Yie mbuo yietc zungv hnangv jiepv nor njunh,
   yaac hnangv baeqc gopv heuc nzauh nyei qiex.
  Yie mbuo lorz baengh fim nyei jauv mv baac maiv maaih yietc deix.
   Yie mbuo lorz njoux en mv baac leih yie mbuo go haic.
  12Weic zuqc yie mbuo nyei zuiz yiem meih nyei nza'hmien hiaangx jienv faaux,
   yie mbuo nyei zuiz zoux zorng-zengx gox yie mbuo.
  Yie mbuo zoux dorngc nyei sic caux yie mbuo yiem,
   yie mbuo zoux nyei zuiz yie mbuo yaac hiuv mi'aqv.
  13Yie mbuo ngaengc jienv, maiv nyiemc Ziouv.
   Yie mbuo huin mingh, maiv gan yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  Yie mbuo gorngv waac zeix mienh yaac ceux lunc,
   aengx yiem hnyouv hnamv cuotv, gorngv cuotv gorngv-baeqc nyei waac.
  14Baengh fim tuix nzuonx nqa'haav,
   zoux horpc nyei jauv yiem go nyei dorngx.
  Yiem domh zuangx zaamc lorz maiv buatc zien leiz,
   zoux zingx nyei jauv yaac maiv duqv bieqc.
  15Yietc deix zien leiz maiv maaih.
   Haaix dauh guangc orqv sic,
   daaux nzuonx zuqc orqv mienh zoux hoic.

Ziouv Liuc Leiz Njoux Ninh Nyei Baeqc Fingx

  Ziouv mangc buatc maiv maaih baengh fim nyei sic,
   ninh ziouc maiv a'hneiv.
  16Ninh buatc maiv maaih yietc dauh,
   gengh! mbuoqc horngh haic maiv maaih haaix dauh tengx ninh mbuo tov.
  Ninh longc ganh nyei buoz bun ninh duqv hingh,
   ninh ganh nyei gong-fim yaac baav jienv ninh.
  17Ninh longc zoux horpc nyei jauv weic ⟨hlieqv-jaapv⟩ zuqv jienv,
   longc njoux en zoux hlieqv-muoc ndongx jienv.
  Ninh longc jaauv win nyei sic zoux lui-houx zuqv,
   yaac zorqv jorm hnyouv nyei sic zoux domh lui-ndaauv buix.
  18Ziux ninh mbuo zoux nyei sic
   ninh oix jaauv win.
  Ninh oix nouz ninh nyei win-wangv,
   jaauv win bun ninh nyei win-jaa.
   Liemh koiv-nzou nyei mienh ninh oix jaauv win.
  19Hnangv naaic yiem fai bung,
   mienh ziouc gamh nziex Ziouv nyei mbuox.
  Yiem mba'hnoi cuotv wuov bung,
   ninh mbuo taaih ninh nyei njang-laangc,
  weic zuqc ninh oix daaih hnangv beqv haic nyei ndoqv,
   maaih Ziouv nyei nziaaux zunc jienv daaih.
  20Ziouv gorngv,
  “Zuoqc Mienh Wuov Dauh zungv oix daaih ⟨Si^on,⟩
   taux Yaakopv nyei nza'hmien,
   dongh goiv hnyouv guangc zuiz nyei mienh.”
21Ziouv gorngv, “Yie ganh aeqv, naaiv se yie caux ninh mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac. Yie nyei Singx Lingh, dongh yiem jienv meih, caux yie bun meih gorngv nyei waac, yiem naaiv mingh maiv leih nqoi meih yaac maiv leih nqoi meih nyei fu'jueiv fai meih nyei hoz doic zeiv-fun taux maanc gouv maanc doic.” Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.