I^saa^yaa

Biux Mengh Waac

I^saa^yaa Sou cuotv mbuox gan yietc laanh mengh dauh hlo nyei mienh, se douc waac mienh, I^saa^yaa. I^saa^yaa yiem Ye^lu^saa^lem douc waac doix Yesu maiv gaengh cuotv seix 739-701 wuov deix hnyangx mbu'ndongx nyei dorngx. Naaiv buonv sou haih bun nqoi zoux buo ginc.
 1) Da'yietv ginc se da'yietv taux faah ziepc juov zaang, doix zuqc naamh bung guoqv, Yu^ndaa, zuqc henv haic nyei guoqv, Atc^si^lie, haeqv ninh mbuo nyei ziangh hoc. I^saa^yaa hiuv duqv Yu^ndaa maiv zeiz kungx laaix Atc^si^lie henv haic cingx haih zuqc kouv hnangv, se laaix ninh mbuo ganh nyei zuiz. Ninh mbuo maiv muangx Tin-Hungh nyei waac yaac maiv kaux Tin-Hungh. Douc waac mienh, I^saa^yaa, zoux sic yaac longc waac nzaaih nyei, hniev nyei, kuinx baeqc fingx caux ninh mbuo nyei bieiv zeiv goiv hnyouv zoux horpc, zoux baengh fim nyei jauv. I^saa^yaa donv jienv ninh mbuo, bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo ngaengc, maiv muangx Tin-Hungh, ninh mbuo zungv oix zuqc kouv, zuqc mietc nzengc. I^saa^yaa aengx gorngv zinh hoz waac, nqa'haav hingv lungh ndiev oix duqv baengh orn, yaac maaih dauh Ndaawitv nyei zeiv-fun oix cuotv daaih zoux gauh longx jiex nyei hungh.
 2) Da'nyeic ginc se feix ziepc taux hmz ziepc hmz zaang yaac gorngv doix zuqc Yu^ndaa nyei mienh camv zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon, zuqc kouv, maiv lamh hnamv dorngx. Douc waac mienh douc waac gorngv Tin-Hungh oix bungx ninh nyei baeqc fingx yaac dorh ninh mbuo nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh jiez siang-gorn. Yiem sou naaiv deix ziex zaang gorngv mengh Tin-Hungh se gunv I^saa^laa^en Mienh nyei jauv-louc nyei Ziouv. Ninh nyei za'eix weic I^saa^laa^en Mienh se ninh oix lungh ndiev maanc fingx weic ninh mbuo duqv fuqv. Yiem Loz-Ngaengc Waac Sou mienh gauh zuoqc jiex se yiem I^saa^yaa Sou gorngv, “Ziouv nyei bou” wuov deix dorngx.
 3) Da'faam ginc se hmz ziepc luoqc taux luoqc ziepc luoqc zaang. Naaiv ginc gauh camv jiex gorngv taux baeqc fingx nzuonx Ye^lu^saa^lem yaac kuinx mienh sienx dingc Tin-Hungh za'gengh oix ziux ninh caux ninh mbuo laengz nyei waac zoux ziangx. Fiev sou nyei mienh yaac kuinx jangx jienv zoux horpc caux baengh fim nyei jauv, siou longx Dingh Gong Hnoi nyei leiz, fongc horc ziec nyei leiz, caux daux gaux nyei jauv. Yesu jiez gorn zoux gong wuov zanc ninh longc I^saa^yaa Sou 61:1-2 weic gorngv mengh ninh nyei gong hnangv haaix nor.

Sou Gorngv

1:1-12:6 Donv nyei caux laengz nyei waac
13:1-23:18 Fingx-fingx mienh zuqc dingc zuiz
24:1-27:13 Tin-Hungh siemv lungh ndiev
28:1-35:10 Aengx maaih yietc kang donv nyei caux laengz nyei waac
36:1-39:8 Yu^ndaa nyei He^se^ki^yaa Hungh caux Atc^si^lie Mienh
40:1-55:13 Laengz nyei caux maaih lamh hnamv nyei waac
56:1-66:24 Donv nyei caux laengz nyei waac