41

1Tin-Hungh gorngv,
  “Koiv-nzou aac, oix zuqc yiem yie nyei nza'hmien sekv nzieqc,
   oix zuqc bun maanc fingx duqv siang-qaqv henv jiez daaih.
  Bun ninh mbuo daaih fatv yaac bun ninh mbuo gorngv,
   bun mbuo daaih zunv lomh nzoih zuqc siemv dingc.
  2“Haaix dauh yuoqc dauh mienh yiem dong bung daaih?
   Da'faanh ninh nyei zaux caaiv nyei dorngx ninh duqv hingh nzengc.
  Ziouv zorqv ziex guoqv jiu bun ninh,
   bun ninh gunv ziex dauh hungh diex.
  Ninh longc ninh nyei nzuqc ndaauv daix ninh mbuo, bun ninh mbuo benx nie-mbung,
   yaac longc ninh nyei juang-zinx bun ninh mbuo hnangv zuqc nziaaux buonc nyei mbiauh nqaauv.
  3Ninh zunc ninh mbuo mingh yaac baengh orn nyei jiex ninh mbuo,
   yangh ninh nyei zaux maiv caaiv jiex nyei jauv.
  4Haaix dauh zoux naaiv deix sic yaac zoux duqv cuotv,
   yiem dongh cor heuc doic jiex doic cuotv daaih?
  Yie, Ziouv, yiem gorn,
   taux setv mueiz yie yaac yiem nyei.
   Yie se dongh wuov dauh aqv.”
  5Koiv-nzou nyei mienh duqv buatc ziouc gamh nziex,
   jomc lungh ndiev nyei mienh sin zinx.
  Ninh mbuo bieqc daaih fatv,
   6gorqv-mienh tengx gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh
   yaac gorngv mbuox ninh nyei gorx-youz, “Oix zuqc zungx daamv.”
  7Ndiangx-zaangc kuinx jiem-zaangc.
   Longc zueih daav yuonh nyei mienh ceng hornc nyei mienh.
  Gorngv, “Hornc duqv yaauc haic.”
   Ninh aengx longc ding ding jienv bun miuc-fangx maiv haih king.
  8“Mv baac meih, I^saa^laa^en, se yie nyei bou,
   Yaakopv, dongh yie ginv daaih wuov dauh,
   yie nyei loz-gaeng doic, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun,
  9Yie yiem lungh gorn zorqv meih,
   yaac yiem ndau-beih go jiex nyei dorngx heuc meih daaih.
  Yie gorngv, ‘Meih zoux yie nyei bou.’
   Yie ginv meih daaih yaac maiv guangc meih.
  10Maiv dungx gamh nziex. Yie caux meih yiem.
   Maiv dungx hnyouv namx weic zuqc yie zoux meih nyei Tin-Hungh.
  Yie oix bun meih henv yaac oix tengx meih.
   Yie oix longc yie baengh fim nyei mbiaauc jieqv buoz baav jienv meih.
  11“Da'faanh nouz meih wuov deix mienh
   zungv oix zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien.
  Ngaengc meih wuov deix,
   oix zuqc baaic, zuqc mietc.
  12Maiv gunv meih lorz caux meih doix-dekc nyei mienh,
   meih lorz yaac lorz maiv buatc.
  Caux meih mborqv jaax wuov deix
   oix jiex nzengc, zuqc baaic mi'aqv.
  13Weic zuqc yie, Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   nanv meih nyei mbiaauc jieqv buoz.
  Se dongh yie gorngv mbuox meih, maiv dungx gamh nziex,
   yie oix tengx meih.
  14O Yaakopv aac, meih hnangv gaeng-mau maiv henv,
   maiv dungx gamh nziex.
  O I^saa^laa^en aac, meih faix.
   Yie ganh oix tengx meih.”
  Naaiv se Ziouv gorngv,
   dongh Zuoqc Meih Wuov Dauh,
   se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  15“Mangc maah! Yie oix bun meih benx mborqv mbiauh nyei jaa-sic,
   siang nyei, laic nyei, maaih nyaah nyei.
  Meih oix mborqv mbong mbaang muonc nzengc,
   yaac zoux bun mbong-aiv hnangv mbieqv nor.
  16Meih oix nyomx ninh mbuo.
   Nziaaux ziouc buonc ninh mbuo mingh.
  Nziaaux-zunc oix buonc ninh mbuo faatv nzaanx.
  Mv baac meih oix kaux Ziouv duqv njien-youh.
   Meih oix ceng I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  17“Mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh lorz wuom,
   yaac maiv maaih.
  Ninh mbuo jaang nqaatv,
   mbietc mborngx nqaai,
  mv baac yie, Ziouv, oix dau ninh mbuo.
   Yie, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, maiv guangc ninh mbuo.
  18Yie oix yiem ndau-hlang njang nyei dorngx bun ndaaih cuotv,
   bun yiem horngz gu'nyuoz maaih wuom-zingv.
  Yie oix bun deic-bung-haanz benx wuom-njaangh,
   bun ndau-nqaai benx wuom-zingv.
  19Yie oix yiem deic-bung-huaang
   zuangx si^ndaa zongh ndiangx, da'suqv ndiangx, faan ziqc liouh ndiangx caux ga'lanv ndiangx.
  Yie oix yiem deic-bung-haanz
   zuangx buo kuaaiv normh nyei zongh, aengx caux i nyungc zongh ndiangx,
  20weic bun mienh buatc ziouc hiuv,
   se bun ninh mbuo hnamv longx yaac mengh baeqc,
  se Ziouv nyei buoz hnangv naaiv nor zoux,
   se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh zeix cuotv daaih.”

Jaav Zienh Maiv Lamh Longc

  21Ziouv gorngv,
   “Dorh meih mbuo gox nyei sic daaih gorngv maah!”
  Yaakopv nyei Hungh Diex gorngv,
   “ Meih mbuo oix nzaeng hingh nyei leiz gunv daaih gorngv aqv.
  22Gunv dorh daaih mbuox yie mbuo
   oix maaih haaix nyungc sic cuotv.
  Jiex daaih nyei sic oix zuqc mbuox yie mbuo
   weic bun yie mbuo zaah mangc
   ziouc hiuv duqv naaiv deix sic nyei setv mueiz oix hnangv haaix nor.
  23Gorngv bun yie mbuo muangx weic bun yie mbuo hiuv duqv
   hoz nqaang oix maaih haaix nyungc sic cuotv.
  Yie mbuo ziouc haih hiuv duqv meih mbuo se zienh.
   Zoux kuv sic fai zoux orqv sic
   weic bun yie mbuo nzauh yaac gamh nziex.
  24Mangc maah! Meih mbuo se za'gengh maiv lamh longc.
   Meih mbuo nyei gong yaac zoux maiv cuotv haaix nyungc.
   Ginv meih mbuo wuov dauh se gamh nziev haic.
  25“Yie yiem baqv bung ginv dauh mienh daaih,
   ninh yiem mba'hnoi cuotv bung heuc yie nyei mbuox.
  Ninh oix caaiv jienv gunv nyei mienh
   hnangv ninh mbuo zoux wuom-bamc,
   hnangv nanv nie-mor nyei mienh caaiv ba'naih nie.
  26Haaix dauh yiem gorn gorngv naaiv deix sic, weic bun yie mbuo hiuv,
   fai jaa-ndaangc mbuox, yie mbuo cingx daaih haih gorngv, ‘Gorngv duqv zuqc nyei’?
  Maiv maaih haaix dauh mbuox yie mbuo hiuv duqv naaiv deix sic,
   maiv maaih haaix dauh jaa-ndaangc gorngv.
   Maiv maaih haaix dauh haiz meih mbuo gorngv haaix nyungc.
  27Yie zoux daauh dauh gorngv mbuox ⟨Si^on,⟩ ‘Mangc maah! Ninh mbuo yiem naaiv.’
   Yie paaiv dauh douc kuv fienx nyei mienh mingh Ye^lu^saa^lem.
  28Yie mangc nyei ziangh hoc maiv maaih mienh.
   Yie mangc mv baac yiem ninh mbuo mbu'ndongx maiv maaih caangh laangh nyei mienh.
   Yie naaic yaac maiv maaih haaix dauh dau.
  29Mangc maah! Ninh mbuo yietc zungv maiv lamh longc.
   Ninh mbuo zoux nyei jauv yaac maiv lamh longc.
   Ninh mbuo dox daaih nyei miuc-fangx hnangv kungx-nziaaux nor.”