14

I^saa^laa^en Mienh Duqv Nzuonx Daaih

  1Ziouv oix korv-lienh Yaakopv,
   aengx ginv I^saa^laa^en Mienh,
  bun ninh mbuo yiem njiec
   ninh mbuo ganh nyei deic-bung.
  Ganh fingx mienh yaac oix daaih caux jienv ninh mbuo yiem,
   aengx zorpc jienv Yaakopv nyei zeiv-fun.
  2Ganh fingx mienh oix dorh ninh mbuo
   nzuonx taux ninh mbuo ganh nyei dorngx.
  I^saa^laa^en nyei zeiv-fun ziouc yiem Ziouv nyei deic-bung
   duqv ganh fingx mienh zoux ninh mbuo nyei nouh gauv nouh beiz.
  Ninh mbuo duqv guaatv daaih dongh zinh ndaangc guaatv ninh mbuo mingh wuov deix,
   yaac duqv gunv dongh zinh ndaangc zeix ninh mbuo wuov deix mienh.
3Ziouv bun meih mbuo biaux ndutv zuqc mun, zuqc faanv lunc, zuqc aapv zoux gong kouv nyei sic ziouc duqv hitv wuov hnoi, 4meih mbuo ziouc longc naaiv deix waac gorngv huotv Mbaa^mbi^lon nyei hungh diex.
  Zeix mienh nyei mienh wuov dauh sekv nzengc mi'aqv.
   Ninh doqc haic, ciouv haic nyei qaqv dingh mi'aqv.
  5Ziouv wuotv nauv orqv mienh nyei biaav,
   se zoux hlo wuov deix gunv mienh nyei lingc.
  6Ninh mbuo qiex jiez,
   maiv dingh liouh nyei mborqv ziex fingx mienh.
  Ninh mbuo nouz jienv gunv ziex norm guoqv,
   zoux doqc hoic mienh yaac maiv dingh.
  7Ziangh norm lungh ndiev duqv hitv kuonx, taaix-baengh mi'aqv.
   Mienh cuotv qiex baaux nzung.
  8Liemh saibatc zongh caux Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx,
   laaix meih njien-youh ziouc gorngv,
  “Yiem meih zuqc ndortv njiec mingh,
   maiv maaih goix ndiangx nyei mienh daaih goix yie mbuo.”
  9Yiemh gen a'hneiv nyei liuc leiz
   weic zipv meih njiec.
  Daic mingh wuov deix,
   se zinh ndaangc zoux lungh ndiev nyei bieiv zeiv wuov deix yietc zungv,
   jiez daaih zipv meih.
  Zoux jiex ziex guoqv nyei hungh wuov deix yietc zungv
   yiem ninh mbuo nyei weic jiez sin daaih.
  10Ninh mbuo yietc zungv oix gorngv
   yaac gorngv mbuox meih,
  “Meih ih zanc mau hnangv yie mbuo nor,
   meih se hnangv yie mbuo aqv.”
  11Meih nyei njang-laangc caux
   meih nyei daanh baah nyei qiex
   zuqc njiec taux yiemh gen.
  Dimc meih ga'ndiev se gaeng-mau,
   meih homc nyei se gaeng-junv.
  12O lungh ndorm nyei hleix, lungh ndorm nziouv nyei dorn aah!
   Meih yiem wuov lungh zuqc ndortv njiec.
  Meih zoux bun ziex norm guoqv zuqc baaic,
   ih zanc meih zuqc pai njiec taux ndau.
  13Meih yiem hnyouv gorngv,
   “Yie oix faaux gu'nguaaic lungh,
   gauh hlang jiex Tin-Hungh nyei zuangx hleix.
  Yie oix liepc yie nyei weic yiem wuov norm hlang nyei dorngx.
   Yie oix zueiz jienv gapv zunv nyei wuic nyei mbong,
   se yiem baqv bung go jiex nyei dorngx.
  14Yie oix faaux taux mbuonx gu'nguaaic.
   Yie oix bun yie ganh caux Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh fih ndongc.”
  15Daaux nzuonx meih zuqc njiec yiemh gen,
   se taux kuotv ndo jiex nyei dorngx.
  16Buatc meih wuov deix oix qaqv mangc meih
   yaac yiem hnyouv hnamv taux meih,
  “Se dongh naaiv laanh mienh bun baamh gen zuqc ndanc dongz,
   yaac nqamv dongz ziex norm guoqv fai?
  17Bun lungh ndiev benx ndau-huaang,
   bun zingh mbienv nzengc,
  yaac maiv bungx guaatv daaih nyei mienh nzuonx biauv
   se dongh naaiv dauh fai?”
  18Zuangx guoqv nyei yietc zungv hungh diex zangx duqv maaih mengh dauh,
   gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei zouv.
  19Mv baac meih zuqc zoi guangc,
   maiv duqv zangx ganh nyei zouv,
   hnangv gamh nziev nyei ga'naaiv-daic nor.
  Meih nyei lui se daic mingh nyei mienh,
   dongh zuqc nzuqc ndaauv nzopv nyei mienh.
  Se zuqc ndortv njiec ndo haic, maaih la'bieiv nyei kuotv,
   benx zuqc mienh caaiv nyei sei.
  20Meih maiv duqv caux hungh zangx,
   weic zuqc meih baaic waaic meih nyei guoqv,
   yaac daix meih nyei baeqc fingx.
  Orqv mienh nyei zeiv-fun aah!
   Mienh yietc liuz maiv nzamc taux.
  21Oix zuqc liuc leiz daix ninh nyei fun-faqv
   laaix ninh mbuo nyei ong-taaix zoux nyei zuiz.
  Gamh nziex ninh mbuo jiez daaih duqv nzengc baamh gen,
   aengx liepc zingh buangv lungh ndiev.

Tin-Hungh Oix Mietc Mbaa^mbi^lon

  22Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv,
   “Yie oix jiez daaih mborqv ninh mbuo.
  Yie yaac oix pai guangc Mbaa^mbi^lon nyei mengh
   caux duqv maengc cuotv, zengc njiec nyei mienh,
   yaac pai guangc ninh nyei dorn-jueiv zeiv-fun.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  23“Yie oix bun Mbaa^mbi^lon benx njaangh,
   benx norqc guv long yiem nyei dorngx.
  Yie oix bun zuqc mietc hnangv longc gaanv puotv njang nzengc.”
   Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.

Tin-Hungh Oix Mietc Atc^si^lie

24Nernh Jiex nyei Ziouv houv jienv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Yie daav nyei za'eix za'gengh oix hnangv wuov nor zoux cuotv.
   Yie hnangv haaix nor dingc, za'gengh oix hnangv wuov nor cuotv daaih.
  25Yie oix mborqv baaic yiem yie nyei deic-bung nyei Atc^si^lie Mienh.
   Yiem yie nyei norm-norm mbong yie oix caaiv ninh mbuo njiec.
  Atc^si^lie Mienh bun yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh,
   gaaz nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ yie oix zorqv nqoi,
  ninh mbuo zuqc ndaam nyei ndaamx
   yie yaac bouh njiec mba'dauh.”
  26Naaiv se yie weic ziangh norm lungh ndiev dingc daaih nyei za'eix,
   naaiv se sung cuotv yiem maanc guoqv gu'nguaaic nyei buoz.
  27Nernh Jiex nyei Ziouv dingc hnangv naaiv zoux,
   haaix dauh haih dangv jienv maiv bun zoux?
  Ninh nyei buoz sung cuotv daaih,
   maaih haaix dauh haih bun ninh hluotv nzuonx?

Tin-Hungh Oix Mietc Fi^li^saa^die Mienh

28Aa^hatc Hungh guei seix wuov hnyangx, naaiv se yiem Tin-Hungh daaih nyei waac.
  29Meih mbuo Fi^li^saa^die Mienh aah! Meih mbuo yietc zungv maiv dungx a'hneiv
   weic mborqv meih mbuo wuov diuh biaav nauv.
  Weic zuqc yietc diuh naang oix cuotv diuh naang-doqc.
   Nqa'haav aengx cuotv diuh jung-hungh ndaix.
  30Gauh jomc jiex nyei mienh oix duqv nyanc,
   dangx-donx mienh duqv baengh orn nyei bueix,
  mv baac yie oix bun meih mbuo Fi^li^saa^die Mienh, ngorc hnaangx daic.
   Duqv maengc cuotv nyei mienh yie oix daix daic.
  31O Fi^li^saa^die nyei zuangx mienh aah! Yiem meih mbuo nyei zingh gaengh qaqv nyiemv mbui nyei.
   Oix zuqc gamh nziex, mba'nziu yuqc nzengc,
  weic zuqc yiem baqv bung maaih douz-sioux cuotv daaih,
   ninh mbuo nyei guanh yaac maiv maaih yietc dauh lorqc nqaang.
  32Oix zuqc hnangv haaix nor dau
   wuov norm guoqv fungx daaih nyei douc fienx mienh?
  Oix zuqc mbuox ninh mbuo, “Ziouv liepc ⟨Si^on.⟩
   Yiem ninh nyei baeqc fingx mbu'ndongx kouv nyei mienh,
   haih duqv yiem naaic maaih ndaauh kaux nyei dorngx.”