7

I^saa^yaa Douc Waac Taux Aa^hatc Hungh

1Utc^si^yaa nyei fun, Yotaam nyei dorn, Aa^hatc, zoux Yu^ndaa nyei hungh nyei ziangh hoc, Silie Hungh, Lesin, caux I^saa^laa^en nyei hungh, Le^maa^li^yaa nyei dorn, Begaa, gapv doic daaih mborqv Ye^lu^saa^lem, mv baac ninh mbuo mborqv maiv hingh.
2Maaih mienh mbuox Ndaawitv nyei zeiv-fun, “Silie caux E^faa^im dongh hnyouv gapv qaqv.” Aa^hatc Hungh nyei hnyouv caux baeqc fingx nyei hnyouv ziouc dongz nzengc, hnangv yiem lomc nyei ndiangx zuqc nziaaux buonc dongz nor.
3Ziouv gorngv mbuox I^saa^yaa, “Meih caux meih nyei dorn, Se^aan Yaasupv, mingh buangh Aa^hatc Hungh. Ninh yiem wuov jiex bung nyei wuom-domh nyei zuonx jomc nyei dorngx, nyomc ndie nyei ciangv wuov diuh jauv. 4Oix zuqc mbuox ninh, ‘Meih oix zuqc faix fim, maiv dungx hnyouv huaang yaac maiv dungx gamh nziex. Maiv dungx hnyouv namx laaix naaiv deix i nqanx cuotv sioux nyei zaangh neix, se weic Lesin caux Silie aengx caux Le^maa^li^yaa nyei dorn qiex jiez! haic. 5Weic zuqc Silie caux E^faa^im, aengx caux Le^maa^li^yaa nyei dorn daav orqv nyei za'eix hoic meih. Ninh mbuo gorngv, 6“Mbuo lomh nzoih faaux mingh mborqv Yu^ndaa, haeqv ninh mbuo gamh nziex. Mbuo caangv deic-bung benx mbuo ganh nyei, aengx yiem naaic mbu'ndongx liepc Taa^mbe^en nyei dorn zoux hungh.” 7Mv baac Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Naaiv deix sic zungv maiv cuotv,
   zungv maiv haih hnangv naaic,
  8weic zuqc Silie nyei bieiv se Ndaa^matv^gatc Zingh.
   Ndaa^matv^gatc nyei bieiv se Lesin Hungh.
  Yiem luoqc ziepc hmz hnyangx gu'nyuoz,
   E^faa^im oix zuqc baaic,
   maiv benx yietc fingx aqv.
  9E^faa^im nyei bieiv se Saa^maa^lie Zingh, Saa^maa^lie nyei bieiv se Le^maa^li^yaa nyei dorn.
  Mv baac se gorngv meih mbuo maiv sienx dingc,
   meih mbuo zungv maiv duqv liepc wuonv.’+”

I^maa^nu^en Nyei Jangx-Hoc

10Ziouv aengx gorngv mbuox Aa^hatc, 11“Meih oix zuqc tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, bun norm jangx-hoc, maiv gunv yiem ndo taux yiemh gen fai hlang taux gu'nguaaic lungh.”
12Mv baac Aa^hatc gorngv, “Yie maiv tov aqv. Yie yaac maiv seix Ziouv. ”
13I^saa^yaa gorngv, “Ndaawitv nyei zeiv-fun aah! Muangx maah! Meih zoux bun mienh nyei noic nzengc se maiv gaengh gaux fai? Meih corc oix zoux bun yie nyei Tin-Hungh nyei noic nzengc? 14Weic naaiv Ziouv ganh oix bun norm jangx-hoc. Maaih dauh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv, oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn, aengx tengx ninh cuotv mbuox heuc, I^maa^nu^en. 15Naaiv dauh fu'jueiv hlo daaih, haih dingc haaix nyungc longx haaix nyungc ciouv nyei ziangh hoc, ninh duqv nyanc ngongh nyorx-hmei caux mueiz-dorngh. 16Weic zuqc naaiv dauh fu'jueiv maiv gaengh hiuv duqv ngaengc orqv nyei, ginv longx nyei, dongh meih ih zanc gamh nziex wuov deix i dauh hungh nyei deic-bung zungv zuqc benx ndau-huaang. 17Ziouv oix bun meih caux meih nyei baeqc fingx caux meih nyei die nyei douh zong zuqc zeqc naanc nyei hnoi-nyieqc. Maiv maaih jiex hnoi-nyieqc ndongc naaic kouv yiem E^faa^im leih nqoi Yu^ndaa taux ih zanc. Se Atc^si^lie nyei hungh oix daaih.”
18Wuov hnoi Ziouv oix fiuv mungz yiem I^yipv nyei ndaaih nyuonh nyei dorngx, yaac fiuv mueiz yiem Atc^si^lie Deic-Bung ndaix daaih. 19Ninh mbuo yietc zungv ziouc ndaix daaih yiem horngz-guei horngz-qaamv, yiem la'bieiv-ngaamh gu'nyuoz, yaac biormh jienv zungh zungh njimv caux yietc zungv miev-ciangv. 20Wuov hnoi Ziouv oix longc yiem wuov ngaanc ziqc ndaaih, se yiem Atc^si^lie nyei hungh cingv daaih nyei teix-do pienx, teix meih mbuo nyei m'nqorngv caux zaux nyei biei. Liemh meih mbuo nyei siaam yaac teix nzengc. 21Taux wuov hnoi, yietc dauh mienh oix yungz yietc dauh ngongh nyeiz caux i dauh ba'gi yungh. 22Weic zuqc duqv nyorx camv, ninh duqv nyanc nyorx-hmei. Yiem deic-bung zengc njiec nyei dauh dauh mienh duqv nyanc nyorx-hmei caux mueiz-dorngh. 23Taux wuov hnoi, da'faanh maaih jiex yietc cin zungh a'ngunc hmei, zic duqv siec joih nyaanh nyei ndau, oix cuotv benx njimv-cou njimv-muonc nyei lomc. 24Mienh oix dorh jienv juang-zinx caux forng mingh wuov, weic zuqc kungx maaih njimv-cou njimv-muonc buangv nzengc. 25Zinh ndaangc longc porng wetv nyei norm-norm mbong meih zungv maiv mingh naaic aqv, weic zuqc gamh nziex njimv-cou njimv-muonc. Kungx benx dorngx bungx ngongh yaac bun ba'gi yungh caaiv nyei dorngx.