23

Dua Čô Amai Adơi Rĭh Răm

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, hơmâo dua čô đah kơmơi, jing ƀing ană đah kơmơi hrŏm sa amĭ. 3Ƀing gơñu jing hĭ ƀing rĭh răm amăng lŏn čar Êjip, jing čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing gơñu dŏ hlak ai yơh. Amăng anih lŏn anŭn yơh, ƀing gơñu rơngiă hĭ tơlơi hơči̱h gơñu laih anŭn jing hĭ mơnuih rĭh răm. 4Pô amai anăn ñu HʼOholah laih anŭn pô adơi anăn HʼOholibah. Kâo dŏ kơ dua gơñu laih anŭn ƀing gơñu tơkeng rai ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi yơh. HʼOholah jing Samaria laih anŭn HʼOholibah jing Yerusalaim.
5“HʼOholah ngă rĭh răm tơdang ñu ăt jing pô lŏm kơ Kâo laih anŭn ñu kluh amoaih kơ ƀing pô khăp ñu, jing ƀing ling tơhan khĭn kơtang ƀing Assiria yơh. 6Ƀing tơhan anŭn buh hơô ao mik, jing ƀing khua prŏng laih anŭn ƀing khua git gai, abih bang ƀing gơñu jing ƀing hlak ai hiam rơkơi hăng đĭ ƀơi khul aseh. 7Ñu jao ñu pô ngă rĭh răm hăng abih bang ƀing khua moa Assiria laih anŭn pơgrĭ hĭ ñu pô hăng abih bang rup trah rĭm čô ñu kluh amoaih yơh. 8Ñu ƀu đuaĭ ataih hĭ ôh tơlơi rĭh răm ñu čơdơ̆ng ngă amăng lŏn čar Êjip, anŭn jing tơdang ñu dŏ hlak ai ƀing arăng đih hrŏm hăng ñu, pơrơngiă hĭ tơlơi hơči̱h ñu laih anŭn ƀing gơñu kluh amoaih kơ ñu yơh.
9“Hơnŭn yơh, Kâo jao hĭ ñu kơ ƀing pô khăp ñu, jing ƀing Assiria, ñu khăp kơ ƀing anŭn yơh. 10Ƀing gơñu tŏh hĭ sum ao ñu dŏ hlŭn, mă pơđuaĭ hĭ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ñu laih anŭn pơdjai hĭ ñu hăng đao yơh. Ñu jing hĭ tơlơi ră ruai djik amăng ƀing đah kơmơi laih anŭn tơlơi pơkơhma̱l yơh truh ƀơi ñu.
11“Adơi ñu HʼOholibah ƀuh kơ tơlơi anŭn, samơ̆ amăng tơlơi kluh amoaih ñu, ñu ngă rĭh răm hloh kơ amai ñu mơ̆n. 12Ñu ăt kluh amoaih kơ ƀing Assiria, jing ƀing khua prŏng hăng ƀing git gai anŭn, ƀing ling tơhan khĭn kơtang buh hơô hiam, đĭ ƀơi khul aseh wơ̆t hăng abih bang ƀing hlak ai hiam rơkơi anŭn mơ̆n. 13Kâo ƀuh kơ tơlơi ñu ăt pơgrĭ hĭ ñu pô mơ̆n. Abih dua amai adơi gơñu nao jơlan hrup yơh.
14“Samơ̆ ñu ăt ngă rĭh răm kơtang hloh dơ̆ng mơ̆n. Ñu kluh lăng rup đah rơkơi arăng ma̱n ƀơi pơnăng, jing khul rup ƀing mơnuih Khaldea arăng pik hăng ia mriah, 15hăng khul hơdrăng kơiăng jum dar kơiăng gơñu laih anŭn khul muk troă ƀơi akŏ gơñu. Abih bang ƀing gơñu jing ƀing khua moa rơdêh aseh Babilon, jing ƀing mơnuih Khaldea yơh. 16Tơdang ñu ƀuh ƀing mơnuih anŭn, ñu kluh amoaih ƀing gơñu laih anŭn pơkiaŏ ƀing ding kơna nao pơ ƀing mơnuih anŭn pơ anih lŏn ƀing Khaldea. 17Giŏng anŭn, ƀing Babilon rai pơ ñu, jing pơ sưng tơlơi khăp, laih anŭn amăng tơlơi kluh amoaih gơñu yơh ƀing gơñu pơgrĭ hĭ ñu. Tơdơi kơ ƀing anŭn pơgrĭ hĭ laih ñu, ƀing anŭn jing hĭ hơƀak drak kơ ñu yơh. 18Tơdang ñu ăt dŏ ngă rĭh răm rơđah rơđo̱ng laih anŭn pơrơđah tơlơi mơhlŭn ñu, Kâo hơƀak drak wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu, kar hăng Kâo hơmâo wĕh đuaĭ hĭ laih mơ̆ng amai ñu hlâo adih. 19Samơ̆ ñu ngă rĭh răm hloh dơ̆ng tơdang ñu hơdơr glaĭ khul hrơi ñu dŏ hlak ai, jing tơdang ñu ngă rĭh răm amăng lŏn čar Êjip yơh. 20Pơ anih anŭn yơh ñu kluh amoaih kơ ƀing khăp ñu, jing ƀing boh pơjĕh gơñu kar hăng boh pơjĕh aseh glai laih anŭn pơhlôm kar hăng khul aseh yơh. 21Tui anŭn, ih pơmĭn kơ tơlơi khăp kiăng ih tơdang dŏ hlak ai, jing tơdang dŏ amăng lŏn čar Êjip arăng rơwa tơsâo ih laih anŭn ih rơngiă hĭ tơlơi hơči̱h ih yơh.
22“Hơnŭn yơh, Ơ HʼOholibah hơi, anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či pơtrŭt kơ ƀing khăp ih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, jing ƀing mơnuih ih hơƀak drak hăng wĕh đuaĭ hĭ laih, laih anŭn Kâo či ba rai ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih mơ̆ng djŏp bơnăh yơh. 23Anŭn jing ƀing Babilon hăng abih bang ƀing Khaldea yơh, ƀing mơnuih Pekôd, Sôa hăng Kôa, laih anŭn abih bang ƀing Assiria hăng ƀing gơñu mơ̆n, jing ƀing hlak ai hiam rơkơi, abih bang ƀing gơñu jing ƀing khua prŏng hăng ƀing khua git gai, ƀing khua moa ling tơhan aseh laih anŭn ƀing khua moa prŏng, jing abih bang ƀing đĭ ƀơi aseh yơh. 24Ƀing gơñu či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih hăng khul gơnam pơblah, khul rơdêh aseh hăng rơmok rơdêh aseh wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei kơtang anŭn yơh. Ƀing gơñu či prap pre pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih mơ̆ng djŏp bơnăh hăng khul khiơl prŏng khiơl anet wơ̆t hăng khul muk pơgang yơh. Kâo či jao hĭ ih kơ ƀing gơñu kiăng kơ ƀing gơñu pơkơhma̱l hĭ ih, laih anŭn ƀing gơñu či pơkơhma̱l hĭ ih tui hăng hơnơ̆ng pơkă gơñu pô yơh. 25Yuakơ Kâo hil nač pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Kâo či brơi kơ ƀing gơñu ngă sat kơ ih hăng tơlơi hil gơñu yơh. Ƀing gơñu či khăt hĭ adŭng ih hăng tơngia ih, laih anŭn ƀing hlơi pô amăng ih dŏ hơdip, či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh. Ƀing gơñu či mă pơđuaĭ hĭ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih laih anŭn ƀing hlơi pô dŏ glaĭ arăng či čuh pơrai hĭ yơh. 26Ƀing gơñu ăt či tŏh hĭ sum ao ih laih anŭn mă hĭ khul gơnam pơhrôp hiam ih. 27Tui anŭn, Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi kluh amoaih hăng tơlơi rĭh răm ih čơdơ̆ng ngă laih amăng lŏn čar Êjip. Ih ƀu či lăng ƀơi ƀing gơñu kiăng kơ kluh amoaih ƀôdah hơdơr kơ lŏn čar Êjip dơ̆ng tah.
28“Yuakơ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo jĕ či jao hĭ ih kơ ƀing mơnuih ih pơrơmut, jing kơ ƀing mơnuih ih hơƀak jrak wĕh đuaĭ hĭ laih. 29Ƀing gơñu či ngă kơ ih hăng tơlơi pơrơmut laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam ih hơmâo mă bruă laih kiăng kơ hơmâo. Ƀing gơñu či lui brơi kơ ih dŏ mơhlŭn đôč đač, laih anŭn tơlơi mlâo kơ tơlơi rĭh răm ih či rơđah rơđo̱ng yơh. Tơlơi kluh amoaih ih hăng tơlơi rĭh răm ih yơh 30hơmâo ba laih tơlơi sat ƀơi ih pô, yuakơ ih kluh amoaih kơ ƀing lŏn čar laih anŭn pơgrĭ hĭ ih pô hăng khul rup trah gơñu. 31Ih hơmâo đuaĭ tui laih hơdră jơlan amai ih. Tui anŭn, Kâo či pioh kơčŏk pơkơhma̱l ñu amăng tơngan ih yơh.
32“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “Ih či mơñum kơčŏk amai ih,
   jing kơčŏk prŏng hăng dơlăm mơ̆n.
  Tơlơi anŭn či ba rai tơlơi djik djak hăng tơlơi klao mưč,
   yuakơ kơčŏk anŭn djă̱ lu biă mă.
  33Ih či bă hăng tơlơi măt tơpai laih anŭn tơlơi rơngot hơning,
   jing kơčŏk amai ih Samaria,
   jing kơčŏk tơlơi răm rai laih anŭn tơlơi jing rơngol yơh.
  34Ih či mơñum kơčŏk anŭn laih anŭn pơhŏng hĭ yơh.
   Ih či pơphač hĭ kơčŏk lŏn anŭn jing hĭ lu črăn
   ƀôdah kĕ hak hĭ tơsâo ih yơh.
“Kâo hơmâo pơhiăp laih, Khua Yang Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
35“Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ih hơmâo wơr bĭt hĭ laih Kâo laih anŭn glŏm hĭ Kâo gah rŏng ih, sĭt ih khŏm glăm mă hơdôm boh răm mơ̆ng tơlơi kluh amoaih hăng tơlơi rĭh răm ih yơh.”
36Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, ih yơh či phat kơđi HʼOholah hăng HʼOholibah. Tui anŭn, pơrơđah bĕ hăng ƀing gơñu hơdôm tơlơi hơdip hơdơ̆ng grĭ grañ gơñu, 37yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă tơlơi klĕ pyu laih anŭn tơlơi tuh drah či dŏ ƀơi tơngan gơñu yơh. Ƀing gơñu klĕ pyu hăng khul rup trah gơñu. Ƀing gơñu ăt čuh pơyơr ngă yang ƀing ană bă gơñu mơ̆n, jing ƀing ană ƀing gơñu tơkeng kơ Kâo, jing kar hăng gơnam ƀơ̆ng kơ khul rup trah anŭn. 38Ƀing gơñu hơmâo ngă laih tơlơi anai kơ kâo: Ƀơi mông anŭn mơ̆n ƀing gơñu pơgrĭ hĭ sang yang Kâo laih anŭn pơgrĭ hĭ khul hrơi Saƀat Kâo. 39Ƀơi hrơi ƀing gơñu čuh pơyơr ngă yang ƀing ană bă gơñu kơ khul rup trah gơñu, ƀing gơñu mŭt pơ sang yang Kâo laih anŭn pơgrĭ hĭ. Anŭn yơh jing tơlơi ƀing gơñu ngă laih amăng sang yang Kâo.
40“Ƀing gơñu ăt pơkiaŏ nao ƀing ding kơna kiăng kơ iâu rai ƀing mơnuih mơ̆ng anih ataih, laih anŭn tơdang ƀing gơñu rai truh laih, ih pô mơnơi brơi kơ ƀing gơñu, pik ia ƀơi mơta ih laih anŭn pơhrôp ih hăng gơnam pơhrôp ih. 41Ih dŏ ƀơi grê đih yom hăng sa boh kơƀa̱ng ƀơi anăp grê anŭn, jing ƀơi anih anŭn yơh ih hơmâo pioh laih gơnam ƀâo mơngưi wơ̆t hăng ia rơmuă jing gơnam lŏm kơ Kâo.
42“Dơnai ƀing mơnuih lu hao hao jum dar ñu. Hơmâo lu ƀing đah rơkơi phara phara wơ̆t hăng ƀing măt tơpai mơ̆ng tơdron ha̱r mơ̆n. Ƀing gơñu buh brơi khul kong ƀơi tơkuai tơngan pô đah kơmơi anŭn wơ̆t hăng amai gơ̆ laih anŭn troă brơi guang đoăn hiam rô̆ ƀơi akŏ gơñu. 43Giŏng anŭn, Kâo laĭ kơ pô đah kơmơi gleh rơmơ̆n yuakơ tơlơi rĭh răm tui anai, ‘Ră anai brơi bĕ kơ ƀing gơñu yua pô đah kơmơi anŭn jing kar hăng pô rĭh răm, yuakơ anŭn yơh jing abih bang tơlơi pô đah kơmơi anŭn jing.’ 44Tui anŭn, ƀing gơñu đih hrŏm hăng pô đah kơmơi anŭn. Kar hăng ƀing đah rơkơi pĭt hăng đah kơmơi rĭh răm yơh, kar kaĭ mơ̆n ƀing gơñu pĭt hăng ƀing đah kơmơi kluh amoaih anŭn, jing HʼOholah hăng HʼOholibah. 45Samơ̆ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či klă̱ kơđi pơkơhma̱l hĭ ƀing đah kơmơi anŭn, jing ƀing klĕ pyu hăng ngă tuh drah, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing klĕ pyu laih anŭn drah dŏ ƀơi tơngan gơñu.
46“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ba rai bĕ ƀing mơnuih lu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu laih anŭn jao hĭ bĕ ƀing gơñu kơ tơlơi huĭ hyưt hăng tơlơi arăng sua mă. 47Ƀing mơnuih lu anŭn či glŏm pơtâo kơ ƀing gơñu laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơñu hăng đao gưm. Ƀing mơnuih lu anŭn či pơdjai hĭ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu laih anŭn čuh pơrai hĭ khul sang gơñu yơh.
48“Tui anŭn, Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi kluh amoaih amăng anih lŏn anŭn yơh kiăng kơ abih bang ƀing đah kơmơi thâo kơđiăng laih anŭn ƀu hla̱ tui ƀing gih ôh. 49Ƀing gih či tŭ ruă nuă yuakơ tơlơi kluh amoaih gih laih anŭn glăm mă kơ khul tơlơi soh gih klĕ pyu kơkuh pơpŭ kơ rup trah. Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn yơh Kâo jing Khua Yang Yahweh.”