28

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Pơtao Plei Tir

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ bĕ kơ pô khua plei Tir tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Amăng tơlơi pơgao pran jua ih
   ih laĭ tui anai, “Kâo yơh jing yang.
  Kâo dŏ ƀơi grê pơtao yang
   jing amăng tŏng krah ia rơsĭ yơh.”
  Samơ̆ ih jing mơnuih mơnam ƀu djơ̆ yang ôh,
   wơ̆t tơdah ih pơmĭn kơ ih pô jing rơgơi kar hăng yang yơh.
  3Hiư̆m ngă, ih rơgơi hloh kơ Daniêl hă?
   Ƀu hơmâo tơlơi hơgŏm hơget ôh jing hơgŏm hĭ mơ̆ng ih hă?
  4Hăng tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo hluh ih yơh
   ih hơmâo tŭ mă mŭk dram kơ ih pô
   laih anŭn lu mah hăng amrăk
   amăng dram gơnam ih.
  5Hăng tơlơi thâo thaĭ ih laih anŭn tơlơi sĭ mơnia ih yơh
   ih hơmâo lu tui mŭk dram ih,
   laih anŭn yuakơ mŭk dram ih anŭn yơh
   pran jua ih hơmâo pơgao pơang lu hloh.
6“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Yuakơ ih pơmĭn kơ ih pô jing rơgơi,
   jing rơgơi kar hăng yang yơh,
  7Kâo či brơi ƀing mơnuih tuai rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih,
   jing ƀing lŏn čar kheñ đet biă mă amăng abih bang ƀing lŏn čar.
  Ƀing gơñu či suă đao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi hiam rô̆ laih anŭn tơlơi rơgơi ih
   laih anŭn klâŏ hĭ tơlơi ang yang pơčrang bơngač ih anŭn.
  8Ƀing gơñu či brơi kơ ih trŭn nao pơ hlung dơlăm,
   laih anŭn ih či djai hĭ kar hăng djai driăng
   amăng tŏng krah ia rơsĭ yơh.
  9Giŏng anŭn, hiư̆m ngă, ih ăt či laĭ, “Kâo jing yang,”
   ƀơi anăp ƀing hlơi pô pơdjai hĭ ih mơ̆?
  Ih kơnơ̆ng či sa čô mơnuih đôč, ƀu djơ̆ sa čô yang ôh,
   jing amăng tơngan ƀing hlơi pô pơdjai hĭ ih.
  10Ih či djai kar hăng ƀing ƀu khăt klĭ djai yơh
   jing ƀơi tơngan ƀing tuai.
“ ‘Kâo hơmâo pơhiăp laih, Khua Yang Yahweh pơhaih.’ ”
11Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 12“Ơ ană mơnuih hơi, pơkra bĕ tơlơi čŏk hia kơ pơtao plei Tir laih anŭn laĭ bĕ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Ih yơh jing tơlơi pơhơmutu kơ tơlơi hiam hlo̱m ƀo̱m,
   bă hăng tơlơi rơgơi laih anŭn hiam rô̆ hlo̱m ƀo̱m yơh.
  13Ih dŏ laih amăng đang Iden,
   jing đang Ơi Adai.
  Rĭm boh pơtâo yom anai pơhrôp laih kơ ih:
   Rubi, tôpas hăng emarôt,
   krisolit, ônik hăng jasper,
   saphir, turkos hăng bêril.
  Khul gơnam grŏ̱ ih hăng khul gơnam pơhrôp ih arăng pơkra hăng mah.
   Ƀơi hrơi arăng hrih pơjing rai ih, arăng prap pre laih hơdôm gơnam anŭn.
  14Arăng trôč laih ih jing kar hăng ling jang čerub gak wai,
   yuakơ anŭn yơh Kâo pơkô̆ pơjing ih.
  Ih dŏ ƀơi čư̆ rơgoh hiam Ơi Adai.
   Ih rơbat amăng khul pơtâo apui yơh.
  15Ih jing hiam hơči̱h amăng abih bang hơdră jơlan ih
   čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ih arăng hrih pơjing laih
   tơl tơlơi sat ƀai arăng ƀuh amăng ih.
  16Mŭk dram ih hơmâo mơ̆ng tơlơi ih sĭ mơnia
   ngă kơ ih bă hăng tơlơi ƀrưh ƀai,
   laih anŭn ih ngă soh hĭ yơh.
  Tui anŭn, Kâo puh pơđuaĭ hĭ ih mlâo mlañ mơ̆ng čư̆ Ơi Adai anŭn,
   laih anŭn ba pơđuaĭ hĭ ih, Ơ ling jang gak wai hơi,
   mơ̆ng tŏng krah khul pơtâo hiam yom.
  17Pran jua ih pơgao pơang
   yuakơ ih jing hiam rô̆,
   laih anŭn ih pơgrĭ hĭ tơlơi rơgơi ih
   yuakơ tơlơi ang yang ih.
  Tui anŭn, Kâo glŏm trŭn ih pơ lŏn tơnah yơh.
  Kâo pơjing ih jing gơnam pơkơđiăng ƀơi anăp ƀing pơtao.
  18Hăng lu tơlơi soh ih laih anŭn tơlơi sĭ mơnia ƀu tơpă ih
   ih hơmâo pơgrĭ hĭ laih khul anih kơkuh pơpŭ ih.
  Tui anŭn, Kâo pơjing rai apui tơbiă rai mơ̆ng ih,
   laih anŭn apui anŭn ƀơ̆ng hĭ ih,
   laih anŭn Kâo pơrai hĭ ih truh pơ ƀruih lŏn ƀơi tơnah
   jing anăp abih bang ƀing dŏ lăng kơ ih yơh.
  19Abih bang ƀing lŏn čar jing ƀing thâo krăn kơ ih
   le̱ng kơ dŏ kơtuă huĭ bra̱l biă mă.
  Ih hơmâo truh laih pơ hơnăl tuč răm rai
   laih anŭn ƀu či dŏ dơ̆ng tah.’ ”

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Plei Sidôn

20Yahweh pơhiăp hăng dơ̆ng tui anai, 21“Ơ ană mơnuih hơi, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Sidôn. Laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng ñu tui anai, 22‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ plei Sidôn hơi,
   tui anŭn Kâo či tŭ tơlơi ang yang mơ̆ng tơlơi bruă Kâo ngă amăng ih yơh.
  Ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh,
   tơdang Kâo pơruă pơkơhma̱l hĭ ñu
   laih anŭn pơrơđah Kâo pô rơgoh hiam amăng ñu.
  23Kâo či brơi rai tơlơi kli̱n khe̱ng ƀơi plei anŭn
   laih anŭn ngă kơ drah plei anŭn rô ƀơi khul jơlan ñu yơh.
  Lu mơnuih či djai amăng plei anŭn,
   hăng đao gưm pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn ƀơi rĭm bơnăh yơh.
   Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh.
24“ ‘Ƀing sang anŏ Israel ƀu či hơmâo mơnuih re̱ng gah gơñu jing ƀing djik mưč kơ ƀing gơ̆ kar hăng khul kơyâo pŭng laih anŭn khul rơ̆k drơi dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Khua Yang Yahweh.
25“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tơdang Kâo pơƀut glaĭ ƀing ană plei Israel mơ̆ng ƀing lŏn čar jing anih ƀing gơ̆ hơmâo čơlah đuaĭ hơdip laih, Kâo či pơrơđah Kâo pô rơgoh hiam amăng ƀing gơ̆ ƀơi anăp ƀing lŏn čar. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či hơdip amăng anih lŏn gơñu pô, jing anih Kâo pha brơi laih kơ ding kơna Kâo Yakôb. 26Ƀing gơñu či hơdip pơ anŭn rơnŭk rơnua laih anŭn či pơdơ̆ng đĭ khul sang hăng khul đang boh kơƀâo yơh. Ƀing gơñu či hơdip rơnŭk rơnua tơdang Kâo pơruă pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing mơnuih re̱ng gah gơñu jing ƀing djik mưč laih kơ ƀing gơñu hlâo adih. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gơñu.’ ”