24

Sa Boh Gŏ Hơtŭk

1Amăng thŭn tal duapăn blan tal pluh ƀơi hrơi tal pluh, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, čih pioh bĕ hrơi anai, jing hrơi anai mơtam, yuakơ pơtao lŏn čar Babilon hơmâo blah hruă laih plei Yerusalaim ƀơi hrơi anai mơtam. 3Pơruai bĕ kơ sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng anŭn hăng tơlơi pơhơmutu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp:
  “ ‘Drŏng đĭ bĕ gŏ hơtŭk tơnă; drŏng đĭ bĕ
   laih anŭn tuh mŭt bĕ ia amăng anŭn.
  4Pioh bĕ amăng gŏ anŭn hơdôm črăn añăm mơnơ̆ng,
   abih bang črăn hiam hloh, anŭn jing añăm pha hăng añăm bra yơh.
   Pơbă bĕ gŏ anŭn hăng khul tơlang hiam hloh anŭn.
  5Ruah mă bĕ añăm triu hiam hloh.
   Pơtŏ bĕ djŭh gah yŭ gŏ anŭn kơ khul tơlang.
  Brơi bĕ kơ gŏ anŭn jur
   laih anŭn hơtŭk tơlang amăng gŏ anŭn.
6“ ‘Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Răm ƀăm yơh kơ plei ngă tuh drah anŭn,
   jing kar hăng gŏ hơtŭk anŭn bă hăng brêng ƀơ̆ng,
   gru brêng anŭn đo̱m ƀu či tơglŏh hĭ ôh!
  Mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng gŏ anŭn rĭm črăn añăm
   ƀu kiăng kơ ngă čram ôh kơ hơdôm črăn anŭn kiăng kơ mă đuaĭ hĭ.

  7“ ‘Yuakơ drah ñu ngă tuh laih amăng tŏng krah ñu tui anai:
   Ñu hơmâo tuh laih drah anŭn ƀơi boh pơtâo.
  Ñu ƀu hơmâo tuh hĭ laih ôh drah anŭn ƀơi lŏn,
   jing anih hơmâo ƀruih lŏn go̱m hĭ drah anŭn yơh.
  8Kiăng kơ čuh đĭ tơlơi hil laih anŭn rŭ nua
   Kâo pioh drah ñu anŭn ƀơi boh pơtâo yơh,
   kiăng kơ drah anŭn ƀu či hơgŏm hĭ ôh.
9“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Răm ƀăm yơh kơ plei prŏng ngă tuh drah ăh!
   Kâo ăt či pơƀut glaĭ kơyâo djŭh lu mơ̆n.
  10Pơƀut glaĭ lu hloh dơ̆ng bĕ kơyâo djŭh
   laih anŭn pơtŏ apui bĕ.
  Hơtŭk tơsă bĕ añăm anŭn,
   lŭk bĕ añăm anŭn hăng gơnam hăng,
   laih anŭn brơi bĕ khul tơlang arăng čuh hĭ.
  11Giŏng anŭn pioh bĕ gŏ hŏng ƀơi ngŏ hơdăng anŭn
   tơl gŏ anŭn pơiă laih anŭn gŏ ko̱ng anŭn ngur mriah hĭ
   kiăng kơ hơdôm djăh gŏ anŭn apui čruih hĭ
   laih anŭn brêng đo̱m ƀơi anŭn apui ƀơ̆ng hĭ yơh.
  12Tơlơi čruih anŭn pơtah hơtai hĭ abih bang tơlơi hiam yơh.
   Brêng đo̱m kơpa̱l anŭn arăng ƀu mă pơđuaĭ hĭ ôh,
   wơ̆t tơdah apui kŏn čuh pơrai hĭ lơi.
13“ ‘Ră anai tơlơi ƀu rơgoh ih jing hĭ tơlơi ƀrưh ƀai. Yuakơ Kâo gir pơrơgoh hĭ ih samơ̆ ih ƀu či rơgoh hĭ ôh mơ̆ng tơlơi ƀu rơgoh ih, tui anŭn ih ƀu či rơgoh hĭ dơ̆ng tah tơl tơlơi hil Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih abih hĭ yơh.
14“ ‘Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih. Hrơi mông hơmâo truh laih kơ Kâo kiăng kơ ngă. Kâo ƀu či kơ̆ng kư ôh. Kâo ƀu či pap mơñai ôh laih anŭn Kâo kŏn či hơngah hĭ lơi. Ih či tŭ tơlơi phat kơđi tui hăng tơlơi bruă ih hăng bruă mơnuă ih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”

Bơnai Yehezekêl Djai

15Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 16“Ơ ană mơnuih hơi, amăng sa wơ̆t taih Kâo jĕ či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ih tơlơi mơak mơta ih khăp lăng yơh. Samơ̆ ih anăm čŏk anăm hia laih anŭn anăm ƀlĕ ia mơta ôh. 17Pơkrao rơiăt bĕ. Anăm kơŭ kơuăn kơ mơnuih djai ôh. Hruă kơjăp bĕ muk ih laih anŭn tơkhŏ sanđal ƀơi tơkai ih. Anăm go̱m hĭ črăn gah yŭ ƀô̆ mơta ih laih anŭn ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng tui hăng tơlơi phiăn rơngot hơning ôh.”
18Tui anŭn, kâo pơhiăp hăng ană plei ƀơi mơguah laih anŭn amăng hrơi klăm bơnai kâo djai hĭ. Ƀơi mơguah hrơi tŏ tui, kâo ngă tui hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo pơtă laih kơ kâo kiăng kơ ngă yơh.
19Giŏng anŭn, ană plei anŭn tơña kơ kâo tui anai, “Ruai bĕ kơ ƀing gơmơi, yua hơget ih ngă hơdôm tơlơi anŭn lĕ?”
20Tui anŭn, laĭ glaĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, “Yahweh pơhiăp laih hăng kâo tui anai: 21Pơhiăp bĕ hăng sang anŏ ƀing Israel tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo jĕ či pơgrĭ hĭ sang yang Kâo yơh, jing anih kơđông kơjăp ih pơư pơang, jing tơlơi pơmơak kơ mơta ih, jing mơta tơlơi ih pơmĭn ƀlơ̆ng biă mă yơh. Ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih pioh glaĭ či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh. 22Laih anŭn ih či ngă tui hăng tơlơi Kâo hơmâo ngă laih yơh. Ih ƀu či go̱m hĭ črăn gah yŭ ƀô̆ mơta ih ôh laih anŭn kŏn ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng tui hăng tơlơi phiăn kơŭ kơuăn lơi. 23Ih či djă̱ pioh khul muk ih ƀơi akŏ ih laih anŭn tơkhŏ sanđal ƀơi tơkai ih. Ih ƀu či čŏk hia ôh samơ̆ či tơdu rơmơ̆n hĭ yuakơ khul tơlơi soh ih laih anŭn khul tơlơi ih pơkrao hăng tơdruă yơh. 24Yehezekêl či jing sa gru kơnăl kơ ih yơh. Rĭm mơta tơlơi ñu hơmâo ngă laih, ih či ngă yơh. Tơdang tơlơi phat kơđi anŭn truh, ih či thâo krăn yơh Kâo jing Khua Yang Yahweh.’
25“Bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih hơi, ƀơi hrơi Kâo mă pơđuaĭ hĭ anih kơđông kơjăp gơñu, tơlơi mơak hăng tơlơi ang yang gơñu, tơlơi amoaih kiăng pran jua gơñu wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu mơ̆n, 26ƀơi hrơi anŭn pô đuaĭ tơklaih yơh či rai laĭ pơthâo tơlơi truh anŭn kơ ih. 27Ƀơi mông anŭn amăng bah ih či ha̱ prŏng yơh. Ih či pơhiăp hăng pô anŭn laih anŭn ƀu či dŏ rơiăt dơ̆ng tah. Tui anŭn, ih či jing sa gru kơnăl kơ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh.”