13

  1Saib maj, kuv lub qhov muag
   twb pom tej no huvsi lawm,
  kuv lub qhov ntsej tau hnov
   thiab nkag siab tej no lawm.
  2Tej yam uas nej paub kuv kuj paub thiab,
   kuv tsis qes dua nej.
  3Tiamsis kuv xav hais rau
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thiab kuv xav nrog Vajtswv hais plaub.
  4Nej mas tsuas yog muab tej lus dag
   los npog nej xwb,
  nej sawvdaws yog cov Kws tshuaj
   uas tsis txawj kho.
  5Au, xav kom nej nyob twjywm,
   mas qhov uas nyob twjywm ntawd
   yuav yog nej lub tswvyim.

  6“Nimno nej cia li mloog kuv tej lus hais plaub,
   thiab mloog tej lus uas kuv lub qhov ncauj taij thov.
  7Nej hais lus dag pab Vajtswv
   thiab hais lus ntxias pab nws lov?
  8Nej yuav tuaj nws tog,
   thiab nej yuav pab Vajtswv hais lov?
  9Thaum nws nrhiav xawb tau nej,
   nej yuav tau zoo lov?
   Lossis nej yuav dag tau nws yam li dag neeg lov?
  10Yog nej tuaj nws tog twjywm,
   nws yuav cem nej tiag tiag li.
  11Nws lub hwjchim meej mom
   yuav tsis ua rau nej ntshai kawg lov,
  thiab qhov uas ntshai rwg nws
   yuav tsis poob rau saum nej lov?
  12Nej tej paj lug yog tshauv xwb,
   thiab nej tej cuab yeej tiv thaiv
   yog muab av nplaum ua xwb.

  13“Cia li nyob twjywm, kuv yuav hais,
   thiab yuav muaj dabtsi tshwm los raug kuv kuj xij.
  14Ua cas kuv yuav tsum sev nyog kuv cev nqaij,
   thiab pheej hmoo ua kuv lub neej?
  15Saib maj, nws yuav muab kuv tua,
   kuv tsis muaj vam li lawm,
  tiamsis kuv tseem yuav hais daws kuv zaj
   ntawm nws xubntiag.
  16Qhov no yuav ua txojkev dim rau kuv,
   tus uas tsis hwm Vajtswv
   mas yuav tsis tau los rau ntawm nws xubntiag.
  17Cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus
   thiab cia kuv tej lus nyob hauv nej lub qhov ntsej.
  18Kuv twb npaj hais kuv tshaj plaub lawm,
   kuv paub tias kuv yuav muaj cai.
  19Leejtwg yuav nrog kuv kom plaub?
   Yog muaj mas kuv yuav nyob twjywm thiab tuag.
  20Thov pub ob yam rau kuv,
   mas kuv yuav tsis tsiv nraim
   ntawm koj lub xubntiag.
  21Thov koj nkaum tes deb ntawm kuv,
   thiab txhob cia qhov uas ntshai rwg koj
   ua rau kuv ntshai.
  22Cia koj hu mas kuv yuav teb
   lossis cia kuv hais mas koj teb rau kuv.
  23Kuv tej kev txhaum thiab kuv lub txim
   muaj npaum twg?
  Thov qhia rau kuv paub kuv tej kev fav xeeb
   thiab kuv lub txim.
  24Ua cas koj fee plhu lawm
   thiab suav tias kuv yog koj li yeeb ncuab?
  25Koj yuav ua rau daim nplooj ntoo
   uas raug cua ntsawj ntshai
   thiab yuav raws tej quav nyab qhuav lov?
  26Koj muab tej uas lwj siab
   sau cia tawm tsam kuv,
  thiab ua rau kuv tau lub txim
   uas thaum tseem hluas kuv ua.
  27Koj muab kuv txhais kotaw
   tso rau hauv rab cuab,
  thiab ntsia ntsoov kuv txhua txoj hauv kev,
   thiab koj tu ciam rau kuv xib taws tsuj.
  28Neeg sem zuj zus li tej yam uas lwj,
   thiab yam li tej tsoos tsho uas kab ntsaum noj.