2

1Nyob muaj ib hnub cov tubtxib saum ntuja los cuag Yawmsaub, Xatas kuj nrog lawv los rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiab. 2Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Koj mus dabtsi los?” Xatas teb Yawmsaub tias, “Kuv mus mus los los saum lub ntiajteb thiab ncig thoob lub ntiajteb los.” 3Mas Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Koj twb tshuaj saib Yauj uas yog kuv tus qhev los tsis tau? Tag nrho lub ntiajteb tsis muaj leejtwg zoo cuag li nws, nws yog tus neeg zoo tsis muaj chaw thuam li thiab ua ncaj ncees, nws hwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tseg tsis ua txojkev phem. Txawm yog koj tshum kom kuv tawm tsam nws ua kom nws puam tsuaj twb tsis tim li cas, los nws kuj tseem tuav rawv nws txojkev ncaj ncees.” 4Mas Xatas teb Yawmsaub tias, “Tawv nqaij pauv tawv nqaij. Neeg yeem muab txhua yam uas nws muaj pauv nws txojsia. 5Nimno koj cia li cev tes kov nws tej pob txha thiab nws cev nqaij, mas nws yuav tsawm foom koj tab meeg koj.” 6Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Saib nawj, nws nyob hauv koj lub hwjchim, tsuas yog tseg nws txojsia xwb.”
7Xatas txawm tawm ntawm Yawmsaub xubntiag mus lawm, thiab ua rau Yauj mob rwj ua kiav txhab txij ntawm nws xib taws nto plaws saum tiaj taubhau. 8Yauj muab tej txhais laujkaub av los kuam nws lub cev thiab nws zaum hauv cub tshau.
9Mas nws tus pojniam hais rau nws tias, “Koj tseem tuav rawv koj txojkev ncaj ncees lov? Cia li tsawm foom Vajtswv thiab tuag los maj.” 10Yauj hais rau nws tias, “Koj hais lus yam li tej pojniam ruam hais. Peb yuav txais tej uas zoo ntawm Vajtswv txhais tes xwb es tsis txais tej uas tsis zoo thiab lov?” Tej xwm txheej no huvsi Yauj lub qhov ncauj tsis hais ib los txhaum li.

Yauj peb tug kwvluag tuaj

11Thaum Elifa uas yog neeg Themas, thiab Npida uas yog neeg Su‑a thiab Xaufa uas yog neeg Na‑ama, uas yog Yauj peb tug kwvluag tau hnov txog tej xwm txheej phem uas los raug Yauj huvsi, lawv nyias tawm hauv nyias lub tsev sib teem caij tuaj hlub Yauj thiab nplij nws lub siab. 12Thaum lawv tuaj deb deb pom nws lawv cim tsis tau nws. Lawv tsa suab quaj qw thiab dua rhe lawv lub tsho thiab tsuab hmoov av w ntawm lawv taubhau rau saum nruab ntug. 13Lawv nrog Yauj zaum hauv av tau xya hnub xya hmo, tsis muaj ib tug hais ib lo lus rau nws, rau qhov lawv pom tias nws tej kev txom nyem ntawd loj kawg li.