8

Npida hais

1Ces Npida uas yog neeg Su‑a teb tias,
  2“Koj yuav yws li no ntev li cas
   thiab tej lus uas tawm hauv koj lub qhov ncauj
   yuav ua cua daj cua dub ntev li cas?
  3Vajtswv ntxeev txojkev ua ncaj lov?
   Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus qhau cai lov?
  4Yog koj li menyuam ua txhaum rau Vajtswv
   nws thiaj rau txim rau lawv
   raws li lawv tej kev fav xeeb.
  5Yog koj nrhiav Vajtswv thiab taij thov
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  6yog koj dawb huv thiab siab ncaj
   mas nws yuav sawv tsees pab koj,
  thiab yuav thim lub chaw
   uas yog koj teej koj tug rov rau koj.
  7Txawm yog thaum chiv thawj koj me me xwb,
   los thaum kawg koj yuav ua loj kawg.
  8Kuv thov kom koj nug txog yav thaum ub,
   thiab xav saib tej poj koob yawm txwv
   nrhiav tau yam twg,
  9rau qhov peb nyuam qhuav yug nag hmo xwb
   mas tsis paub dabtsi li,
  vim peb lub caij lub nyoog saum lub ntiajteb
   yog tus duab xwb.
  10Lawv yuav tsis qhuab qhia koj
   thiab tsis hais rau koj lov,
  thiab tsis hais tej uas lawv nkag siab rau koj lov?
  11Tauj deg yuav tuaj rau hauv qhov
   uas tsis muaj pas iav tau lov?
  Pias iav yuav hlob zoo
   rau hauv qhov tsis muaj dej tau lov?
  12Thaum txhawv lawm tsis tau muab txiav,
   los twb qhuav nkig nkuav
   ua ntej dua lwm yam ntoo.
  13Txhua tus uas tsis nco Vajtswv lawd
   kuj zoo li ntawd ntag.
  Cov uas tsis hwm Vajtswv
   lawv lub chaw vam yuav puam tsuaj tag.
  14Yam uas lawv tso siab rau kuj lov ntho lawm,
   thiab tej uas lawv cia siab rau
   yog sab kab laug tsov.
  15Yog lawv pheeb tej sab kab laug tsov
   tej sab ntawd tu,
  lawv tuav tej sab ntawd
   tiamsis tej sab ntawd tsis ruaj.
  16Lawv zoo li tsob ntoo
   uas muaj dej yug rau thaum tshav ntuj kub,
  thiab lawv tej ntsuag hlav mus
   puv nkaus lawv lub vaj.
  17Lawv tej cag kuj nrhau mus tuav tej pob zeb,
   thiab ntsia mus rau hauv tej kem pob zeb.
  18Yog tsob ntoo raug muab ua puam tsuaj tag
   ntawm nws lub chaw,
  lub chaw ntawd yuav tsis lees paub nws
   thiab hais tias, ‘Kuv tsis txeev pom dua koj.’
  19Saib maj, no yog lawv txojkev xyiv fab,
   thiab lwm tus yuav ua kaus tawm hauv av tuaj.

  20“Vajtswv yeej yuav tsis tso tus neeg zoo tseg,
   lossis tuav tus neeg ua phem tes.
  21Nws tseem yuav pub
   koj lub qhov ncauj luag puv nkaus,
   thiab ua rau koj daim tawv ncauj qw zoo siab.
  22Cov uas ntxub koj yuav raug txaj muag,
   thiab cov neeg phem lub tsev ntaub
   yuav tsis muaj dua li lawm.”