15

Elifa hais

1Mas Elifa uas yog neeg Themas teb tias
  2“Tsim nyog tus uas muaj tswvyim
   yuav teb tej lus huab lus cua,
  thiab ntim tej cua sab hnub tuaj
   puv nkaus nws lub cev lov?
  3Tsim nyog nws yuav cav tej lus uas tsis muaj qabhau,
  thiab tej lus uas tsis muaj nqes lov?
  4Koj tseem rhuav tshem qhov uas
   hwm thiab paub ntshai Vajtswv tseg,
   thiab tav qhov uas tshawb nrhiav Vajtswv los sas.
  5Koj tej kev txhaum qhia koj lub qhov ncauj,
   thiab koj xaiv tej neeg ntse tus nplaig hais.
  6Koj lub qhov ncauj hais tias koj txhaum,
   tsis yog kuv hais,
   thiab koj daim tawv ncauj tom koj tus kheej.
  7Koj yog thawj tug neeg uas yug los lov?
   Lossis koj yug ua ntej tej pov roob lov?
  8Hauv Vajtswv lub rooj sablaj
   koj nyob ntawd mloog lov?
  Thiab koj suav tias koj tib leeg xwb
   thiaj muaj tswvyim lov?
  9Koj paub dabtsi uas peb tsis paub?
   Koj nkag siab dabtsi uas peb tsis nkag siab?
  10Hauv peb cov muaj cov uas
   hnub nyoog nchav thiab dawb hau,
   yog cov uas laus dua koj txiv.
  11Koj pom tias tej lus uas Vajtswv nplij siab
   thiab tej lus hais mos hais muag rau koj
   me dhau rau koj lov?
  12Ua li cas koj lub siab coj koj mus yuam kev,
   thiab ua cas koj lub qhov muag liab khiav,
  13es koj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv
   thiab cia tej lus no
   tawm hauv koj lub qhov ncauj los?
  14Neeg yog dabtsi, lawv thiaj dawb huv tau?
   Tus uas yug ntawm pojniam los yog dabtsi,
   nws thiaj ncaj ncees tau?
  15Saib maj, Vajtswv tsis tso siab
   rau nws cov tubtxib saum ntuj uas dawb huv,
   thiab nws lub qhov muag pom lub ntuj kuj tsis huv.
  16Tus uas qias vuab tsuab thiab ua phem ua qias,
   tus uas haus kev txhaum
   ib yam li haus dej yimhuab tsis huv siab.

  17“Mloog kuv hais, kuv yuav qhia rau koj,
   kuv yuav hais tej uas kuv pom,
  18yog tej uas cov neeg uas muaj tswvyim tau hais lus,
   thiab lawv tej poj koob yawm txwv
   tsis tau muab zais cia.
  19Muab lub tebchaws pub rau lawv tib co xwb,
   tsis muaj lwm haiv neeg tuaj hla hauv lawv kiag li.
  20Tus neeg limhiam yuav raug txom nyem
   mus tag lawv sim neej,
  yog tag txhua xyoo uas tu rau
   tus uas quab yuam tsim txom luag.
  21Lub suab uas txaus ntshai
   nyob hauv nws lub qhov ntsej,
  tub sab yuav tuaj lws
   rau thaum tus ntawd vam meej.
  22Nws tsis ntseeg tias nws yuav rov tawm tau
   hauv txojkev tsaus ntuj los,
   mas twb teem cia rau nws tuag hniav ntaj.
  23Nws mus mus los los nrhiav mov noj
   hais tias, ‘Nyob qhovtwg nev?’
   Nws paub tias hnub tsaus ntuj nyob ti nkaus nws.
  24Kev txom nyem nyuaj siab
   thiab kev lwj siab ua rau nws ntshai,
  thiab kov yeej nws yam li
   tus vajntxwv npaj txhij ua rog.
  25Twb yog vim nws tsa tes tawm tsam Vajtswv,
   thiab khav ntxhias twv
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  26nws ua siab tawv dhia mus tawm tsam Vajtswv
   thiab coj daim hlau tiv thaiv uas tuab.
  27Vim nws noj zoo zoo nws lub plhu thiaj rog tuaj,
   thiab sau zog pav ywj rau ntawm nws lub duav,
  28nws thiaj yuav nyob hauv tej moos
   uas raug puam tsuaj lawd,
  nyob hauv tej tsev uas tsis tsim nyog neeg nyob,
   uas twb teem tseg cia kom pob tag
   ua tej niag pawg.
  29Nws yuav tsis nplua nuj
   thiab tej nyiaj txiag yuav nyob tsis ruaj,
  thiab nws tej cuab txhiaj cuab tam
   yuav tsis tsav rau hauv lub tebchaws.
  30Nws yuav khiav tsis dim qhov tsaus ntuj,
   nplaim taws yuav plhov nws tej ntsuag qhuav lawm,
  thiab tej pa ntawm Vajtswv qhov ncauj
   yuav ntsawj nws mus.
  31Tsis txhob cia nws ntxias nws tus kheej
   es tso siab rau tej uas tsis muaj qabhau,
  vim nws yuav tau tej uas tsis muaj qabhau
   los pauj rau nws.
  32Nws yuav tau tus nqe zog ntawd
   txwm nkaus ua ntej lub sijhawm,
   thiab nws tej ceg yuav tsis ntsuab.
  33Nws yuav zoo li tsob txiv hmab
   uas tej txiv nyoos cia li zeeg,
   thiab zoo li tsob txiv aulib uas paj cia li zeeg.
  34Pab niag neeg uas tsis hwm Vajtswv
   yuav tsis xeeb menyuam,
  thiab hluavtaws yuav hlawv
   cov uas noj nyiaj xiab tej tsev ntaub.
  35Lawv xeeb kev txhaum
   thiab yug tau kev phem los,
   thiab lawv lub siab npaj tej kev dag ntxias.”