16

Yauj teb

1Mas Yauj teb tias,
  2“Kuv twb txeev hnov tej zaj li no los lawm ntau.
   Nej txhua tus yog cov uas nplij
   ua rau kuv ntxhov siab xwb.
  3Tej lus huab los cua no yuav tag thaum twg?
   Muaj dabtsi tshum kom koj teb li no?
  4Yog nej raug li kuv mas
   kuv kuj hais tau ib yam li nej hais thiab.
  Kuv kuj txawj txuas lus hais tawm tsam nej
   thiab co taubhau thuam nej thiab.
  5Kuv lub qhov ncauj yuav hais
   txhawb tau nej lub zog,
  thiab kuv tus nplaig tej lus zoo
   yuav pab kho tau nej tej mob zoo mentsis.

  6“Yog kuv hais kuj pab tsis tau
   kuv tej mob zoo mentsis li,
  thiab yog kuv nyob twjywm
   los yuav pab tau npaum twg?
  7Vajtswv, qhov tseeb nimno
   koj ua rau kuv txog siav heev,
   koj ua rau kuv cov neeg raug kev liamsim.
  8Thiab koj ua rau kuv sem zuj zus,
   yog ua timkhawv tias kuv txhaum,
  thiab qhov uas kuv yuag yuag
   sawv tawm tsam kuv,
   kuj yog ua timkhawv tab meeg rov tom kuv.
  9Nws muab kuv dua ua npau taws vog
   thiab nws ntxub kuv,
  nws zim hniav zog rau kuv,
   kuv tus yeeb ncuab saib
   ua qhov muag qauj les rau kuv.
  10Luag rua ncauj hnyos kuv,
   lawv ntaus kuv sab plhu saib tsis taus kuv,
   lawv sau zog ua ke tuaj tawm tsam kuv.
  11Vajtswv muab kuv cob rau
   cov neeg uas tsis hwm nws,
  thiab muab kuv laim rau hauv
   cov neeg limhiam txhais tes.
  12Kuv nyob zoo mas Vajtswv
   muab kuv lov pes ntho,
  nws ntsiab nkaus kuv caj dab
   muab kuv ntsawm tawg ua tej dwb daim.
   Nws muab kuv tsa ua daim phiaj rau nws,
  13nws cov uas txawj tua hneev vij nkaus kuv.
   Nws rab xub chob nkaus kuv lub raum
   tsis khuvleej li,
  nws muab kuv tej kua tsib
   hliv rau hauv av.
  14Nws tuaj tua kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
   nws dhia tuaj ntaus kuv yam li tub rog.
  15Kuv muab khaub seev tsaj los xaws
   rau kuv daim tawv nqaij,
   thiab muab kuv lub zog txo rau hauv av.
  16Kuv quaj plhu liab tag,
   tsaus ntuj nti rau kuv lub qhov muag,
  17txawm yog kuv txhais tes
   tsis tau ua limhiam ntais ntuj rau leejtwg,
   thiab kuv tej lus thov kuj dawb huv los xij.

  18“Lub ntiajteb 'e, tsis txhob npog kuv tej ntshav,
   thiab tsis txhob cia kuv lub suab quaj tau chaw so.
  19Saib maj, nimno
   kuv tus timkhawv nyob saum ntuj,
   thiab tus uas qhwv kuv nyob qhov chaw siab.
  20Kuv cov kwvluag thuam kuv,
   kuv quaj kua muag los tag rau Vajtswv.
  21Thov tus timkhawv ntawd
   tuav kuv txojcai rau Vajtswv,
   yam li tej neeg ua rau lawv tus kwvluag,
  22rau qhov tshuav tsis muaj tsawg xyoo
   kuv yuav tau taug txojkev
   uas kuv tsis rov los lawm.