38

Yawmsaub hais

1Mas Yawmsaub teb hauv cua daj cua dub tuaj rau Yauj tias,
  2“Leejtwg hais tej lus uas tsis muaj qabhau
   tshum tej uas kuv npaj tseg lawd
   tsaus ntuj nti lawm?
  3Cia li sia siv khov kho
   yam li ib tug txivneej yawg,
   kuv yuav nug koj, koj yuav tsum teb kuv.

  4“Thaum kuv pua daim uas tiag lub ntiajteb
   koj nyob qhovtwg?
   Yog koj nkag siab, cia li qhia rau kuv.
  5Leejtwg yog tus hom tias
   lub ntiajteb yuav tsim loj li cas?
  Koj yeej paub tiag los maj!
   Leejtwg muab hlua ntsuas lub ntiajteb?
  6Daim taw tiag lub ntiajteb
   txawb rau saum dabtsi?
  Leejtwg pua thawj daim lag zeb
   tsim lub ntiajteb,
  7rau thaum cov hnub qub ci
   hu nkauj qhuas thaum kaj ntug txoog,
  thiab cov tubtxib saum ntuj sawvdaws
   qw zoo siab xyiv fab?

  8“Leejtwg muab qhov rooj thaiv dej hiavtxwv cia,
   rau thaum dej tshwm plaws
   hauv ntiajteb lub plab los?
  9Yog thaum kuv tsim huab
   ua tsoos tsho rau hiavtxwv hnav,
  thiab muab qhov tsaus ntuj nti
   ua daim ntaub qhwv hiavtxwv,
  10thiab tu ciam rau dej nyob
   thiab ua qhov rooj ua las tav rau,
  11thiab hais tias,
   ‘Koj mus tau deb npaum li no xwb,
   tsis txhob mus dhau ciam,
  koj tej nthwv dej uas khav ntxhias
   tsuas ntas txij li no xwb.’

  12“Txij thaum yug koj los
   koj tau qhia kev rau qhov kaj thaum tagkis,
  thiab ua rau kaj ntug
   paub nws lub chaw nyob lov,
  13xwv nws thiaj tuav rawv npoo ntiajteb,
   thiab thawv cov neeg limhiam
   tawm hauv lub ntiajteb mus?
  14Lub ntiajteb raug hloov yam li
   cov av nplaum uas ntaus cim rau,
  thiab pom txhua yam meej
   yam li tej tsoos tsho.
  15Cov neeg limhiam qhov kaj
   raug muab txeeb ntawm lawv lawm,
  thiab lawv txhais npab uas tsa hlo
   raug muab lov lawm.

  16“Koj nkag txog hauv qhov
   uas dej hiavtxwv txhawv los,
  lossis mus rau hauv tej chaw nraim nkoos
   hauv nruab tiv txwv lawm lov?
  17Lub qhov rooj kev tuag
   raug muab qhia rau koj pom lov,
  lossis koj pom qhov tsaus ntuj nti
   lub rooj qho lawm lov?
  18Koj twb paub lub ntiajteb
   loj thiab dav li cas lawm lov?
   Yog koj paub tej no huvsi lawm, cia li hais.

  19“Txojkev uas mus txog qhov kaj lub tsev
   nyob rau qhovtwg,
  thiab qhov tsaus ntuj lub chaw nyob,
   nyob rau qhovtwg
  20xwv koj thiaj coj tau qhov kaj qhov tsaus ntuj
   mus rau hauv nws lub chaw,
   thiab paub txojkev uas mus rau nws lub tsev?
  21Nyaj koj paub rau qhov twb yug koj lawm,
   thiab koj li hnub nyoog twb ntau kawg lawm.

  22“Koj twb mus rau hauv tej txhab
   uas rau daus xib daus npu,
  lossis pom tej txhab
   uas rau dej lawg lawm lov?
  23Tej ntawd yog kuv npaj cia
   rau thaum uas raug ceeblaj,
   thiab hnub uas sib tua thiab ua rog.
  24Txojkev uas mus rau lub chaw
   faib qhov kaj tawm los,
  thiab lub chaw uas cua sab hnub tuaj
   tawm mus rau saum lub ntiajteb nyob qhovtwg?

  25“Leejtwg rhawv kwj rau tej nthwv nag los,
   thiab rhawv kev rau xob tua,
  26kom thiaj tso nag los rau saum lub tebchaws
   uas tsis muaj neeg nyob,
  thiab los rau saum lub tebchaws
   ntuj nrag teb do uas tsis muaj leejtwg nyob,
  27kom lub tebchaws uas raug muab tso tseg
   nyob do cuas thiaj li tsau npo,
   thiab ua rau lub tebchaws tuaj nroj tsuag?

  28“Nag muaj txiv thiab lov?
   Leejtwg yug tau dej lwg los?
  29Dej lawg tawm
   hauv leejtwg lub plab menyuam los,
  thiab leejtwg yug tau tej te
   uas poob saum ntuj los,
  30ua rau dej tawv li pob zeb,
   thiab nplaim dej hiavtxwv nkoog khov?

  31“Koj khi tau tej hnub qub Txhiaj Txiv Mim
   ua ib ntsau,
  lossis daws tau txoj hlua khi
   hnub qub Poj Sua Kwv Ntas lov?
  32Koj coj tau tej hnub qub mus los
   raws li nws lub caij lub nyoog,
  lossis coj tau hnub qub Khais
   thiab nws cov menyuam kev lov?
  33Koj paub tej kevcai uas kav lub ntuj lov?
   Koj tsa tau lub ntuj kav lub ntiajteb lov?

  34“Koj tsa tau suab hu mus txog tej huab,
   ua kom nag los hlob nyab laum nkaus koj lov?
  35Koj txib tau xob laim tawm mus lov?
   Thiab xob laim hais rau koj tias,
   ‘Peb nyob ntawm no,’ lov?
  36Leejtwg pub tswvyim rau os dej dawb,
   lossis qhia rau tus lau qaib to taub?
  37Leejtwg muaj tswvyim suav tau tej huab?
   Leejtwg yuav nchuav tau lub hnab dej saum ntuj los,
  38rau thaum tej hmoov av ntws los ua ib pawg,
   thiab tej pob av sib tuav ruaj?

  39“Koj tom tau nqaij rau tsov ntxhuav noj,
   thiab pub tau rau tej thav tsov ntxhuav
   noj tsau lov,
  40rau thaum tsov pw pliab lua
   rau hauv nws lub qhov tsua,
   lossis pw zov rau hauv lub chaw nraim?
  41Leejtwg npaj nqaij rau uab lag noj,
   rau thaum nws menyuam quaj rau Vajtswv,
  thiab thaum mus mus los los
   vim yog tshaib plab?