36

1Mas Elihu rov hais ntxiv tias,
  2“Thov ua siab ntev rau kuv mentsis
   thiab kuv yuav qhia koj,
  vim kuv muaj tej yam
   uas yuav nyob Vajtswv chaw hais rau koj.
  3Kuv yuav coj txojkev paub uas nyob deb los,
   thiab tsa tus uas tsim kuv txojcai.
  4Qhov tseeb, kuv tej lus tsis yog dag,
   tus uas paub ib puas tsav yam huvsi
   nrog koj nyob no.

  5“Saib maj, Vajtswv muaj hwjchim
   thiab tsis tau saib tsis taus leejtwg,
   nws muaj hwjchim nkag siab zoo heev.
  6Nws tsis tsom kwm cov neeg limhiam txojsia,
   tiamsis nws tsa cov uas raug txom nyem txojcai.
  7Nws tsis tau fee plhu ntawm cov uas ncaj ncees,
   tiamsis nws tsa lawv nrog cov
  vajntxwv nyob saum lub zwm txwv mus ib txhis,
   thiab lawv tau nyob saum lub chaw siab.
  8Yog lawv raug saw hlau khi,
   thiab mag kev txom nyem txoj hlua,
  9nws kuj qhia lawv tej haujlwm
   thiab lawv tej kev fav xeeb rau lawv tias,
   lawv tau ua neeg khav theeb.
  10Nws qheb lawv lub qhov ntsej
   mloog tej lus qhuab qhia,
  thiab qhia kom lawv tig
   ntawm lawv tej kev txhaum txim rov los.
  11Yog lawv mloog lus thiab ua koom tu nws,
   lawv yuav nyob txwm nkaus
   lawv lub hnub nyoog vam meej,
  thiab nyob txwm nkaus
   lawv lub xyoo kaj siab lug.
  12Tiamsis yog lawv tsis mloog lus
   lawv yuav raug hniav ntaj puam tsuaj,
   thiab tuag tag vim yog tsis muaj kev paub.

  13“Cov uas tsis hwm Vajtswv
   kuj khaws kev chim cia,
  thaum nws muab lawv khi,
   lawv tsis thov kev pab.
  14Lawv tuag thaum tseem hluas,
   thiab lawv txojsia tag rau hauv plawv
   cov txivneej muag cev ntawm tej tsev dab.
  15Vajtswv siv txojkev txom nyem
   cawm tus uas txom nyem nyuaj siab,
   thiab siv txojkev ceeblaj qheb nws qhov ntsej.
  16Nws yaum koj tawm hauv txojkev ntxhov siab
   los rau hauv lub chaw dav
   uas tsis muaj chaw ti,
  thiab tej uas tso rau saum koj lub rooj mov
   yog tej uas rog nthaws.

  17“Koj raug lub txim uas cov neeg phem
   raug pov khawv nkaus,
  txojkev txiav txim uas ncaj
   los caum ntes tau koj.
  18Cia li ceev faj tsam ces txojkev npau taws
   ntxias kom koj thuam luag,
   thiab txhob cia tej nyiaj xiab ua rau koj yuam kev.
  19Koj tej nyiaj txiag yuav pab tau koj
   dim txojkev ntxhov siab lov?
  Lossis koj lub zog huvsi
   yuav pab koj tau lov?
  20Tsis txhob ntshaw kom tsaus ntuj,
   rau thaum neeg raug muab txiav
   ntawm lawv lub chaw nyob.
  21Ceev faj zoo, tsis txhob tig
   mus nrhiav txojkev txhaum txim,
  vim koj xaiv yam no
   heev dua xaiv kev txom nyem nyuaj siab.
  22Saib maj, Vajtswv uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus nyob lub chaw siab,
   leejtwg yuav txawj qhuab qhia li nws?
  23Leejtwg yog tus uas qhia kev rau nws?
   Lossis leejtwg yuav hais tau tias,
   ‘Koj ua txhaum lawm’?

  24“Cia li nco ntsoov qhuas nws tes haujlwm,
   uas neeg tau hu nkauj txog ntawd lawm.
  25Neeg sawvdaws yeej ntsia ntsoov tej ntawd,
   thiab neeg yeej tuaj deb pom.
  26Saib maj, Vajtswv loj kawg,
   peb tsis txawj paub nws,
  nws lub hnub nyoog
   los yog yam uas tsis paub suav li.
  27Nws rub tej ncos dej mus rau saud
   muab tso hauv cov huab ua nag los,
  28mas tej huab muab hliv los,
   thiaj li los ntau kawg rau neeg.
  29Muaj leejtwg txawj nkag siab
   qhov uas tej huab nthuav dav,
  thiab qhov uas muaj suab xob nthe
   hauv Vajtswv lub chaw nyob lov?
  30Saib maj, nws tso xob laim
   laim puag ncig nws,
  thiab nws npog thoob plaws
   hauv qab thu hiavtxwv.
  31Nws muab tej no los txiav txim
   rau ib tsoom neeg,
   nws pub kom muaj zaub mov noj nplua mias.
  32Nws txhais tes tuav rawv xob laim,
   thiab nws txib mus tua tej qhov
   uas nws twb hom tseg lawm.
  33Lub suab xob nthe yog ceeb toom tias
   nag xob nag cua yuav los,
   thiab tej tsiaj txhu kuj qhia tias nag yuav los.