14

  1Neeg uas yug ntawm pojniam los
   mas txojsia tsis ntev,
   thiab tsuas yog muaj kev ceeblaj txom nyem xwb.
  2Nws tawm los yam li lub paj ntoo
   thiab tuag tshav lawm,
  nws ploj ntais yam li tus duab ntxoov ntxoo
   thiab tsis nyob mus li.
  3Vajtswv, koj yuav tsa muag ntsia
   cov neeg zoo li ntawd
   thiab coj nws los rau koj txiav txim lov?
  4Leejtwg yuav coj yam uas huv
   tawm ntawm qhov tsis huv tau?
   Tsis muaj leejtwg kiag li.
  5Nws lub hnub nyoog raug muab teem cia lawm,
   thiab nws li txhua lub hli nyob ntawm koj,
  thiab koj tu ciam rau nws
   tsis kheev nws hla dhau mus.
  6Thov koj fee plhu ntawm nws mus
   thiab muab nws tso tseg,
  xwv nws thiaj zoo siab rau nws sim neej
   yam li tus tub zog.

  7“Rau qhov tus ntoo los tseem muaj vam,
   yog raug muab ntov lawm tseem hlav ntsuag tuaj,
   thiab tej ntsuag mos yuav muaj tsis tu ncua.
  8Txawm yog tej cag laus rau hauv av,
   thiab lub hauv paus tuag rau hauv av lawm,
  9los thaum hnov pa dej pa nag yuav tawg cos,
   thiab hlav ntsuag tuaj yam li tsob ntoo mos.
  10Tiamsis neeg tuag thiab ntog lawm,
   neeg tu siav lawm nws nyob qhovtwg?
  11Dej qhuav hauv lub pas li cas,
   thiab tej niag dej nqeg zuj zus qhuav tag li cas,
  12ib yam li ntawd, neeg pw
   mas yuav tsis sawv los li,
  mus txog thaum lub ntuj tsis muaj lawm,
   nws kuj tsis tsim los, tsa tsis tau nws sawv li.
  13Au kuv xav kom koj muab kuv zais
   rau hauv tub tuag teb,
  xav kom koj muab kuv npog cia
   mus txog thaum koj tsis npau taws lawm,
  thiab xav kom koj teem lub sijhawm rau kuv
   thiab nco txog kuv.
  14Yog neeg tuag lawm
   nws yuav rov muaj txojsia lov?
  Txhua hnub uas kuv khwv li no
   kuv yuav tos nrhw
   mus txog thaum koj tso kuv dim.
  15Koj yuav hu thiab kuv yuav teb koj,
   koj yuav xav tau tus uas koj txhais tes tsim.
  16Thaum ntawd koj yuav suav kuv txhua kauj ruam,
   tiamsis koj yuav tsis ntsia ntsoov kuv qhov txhaum.
  17Kuv tej kev fav xeeb
   yuav raug muab kaw cia rau hauv lub hnab,
  thiab koj yuav muab
   kuv tej kev txhaum txim npog cia.

  18“Tej roob nphau pob tag,
   tej txhib zeb raug muab txav mus rau lwm qhov,
  19dej ntws tej pob zeb yaig zuj zus,
   dej ntsawj kuav tej hmoov av mus,
  mas koj rhuav tshem neeg txojkev vam
   ib yam li ntawd.
  20Koj kov yeej nws mus li nws
   thiaj dua tag lawm,
   koj hloov nws lub ntsej muag thiab xa nws mus.
  21Nws tej tub tau koob meej los nws tsis paub,
   lawv poob qes los nws tsis pom.
  22Nws tsuas yog hnov nws lub cev mob,
   thiab nws quaj ntsuag rau nws tus kheej.”