23

Yauj teb

1Mas Yauj teb tias,
  2“Hnub no kuv yws tej lus iab lus daw,
   txawm yog kuv ntsaj li ntawd
   los Vajtswv txhais tes tseem hnyav rau saum kuv.
  3Kuv xav paub tias kuv yuav ntsib nws qhovtwg,
   xwv kuv thiaj los txog ntawm nws lub zwm txwv.
  4Kuv yuav cev kuv tshaj plaub
   rau ntawm nws xubntiag,
   thiab ntim lus puv ncauj nrog nws sib cav.
  5Kuv xav paub tias nws yuav teb kuv li cas,
   thiab to taub tej uas nws hais rau kuv.
  6Nws yuav siv nws lub hwjchim loj cav kuv lov?
   Tsis yog, nws yuav mloog kuv hais.
  7Qhov chaw ntawd, tus neeg ncaj ncees
   yuav nrog nws sib cav tau,
  mas tus uas tu plaub rau kuv
   yuav tso kuv dim mus ib txhis.

  8“Saib maj, kuv mus rau tom hauv ntej
   los nws tsis nyob qhov ntawd,
   thiab mus rau tom qub qabkuj saib tsis pom nws.
  9Thaum nws ua haujlwm rau sab laug
   kuv kuj tsis pom nws,
  thaum nws tig rau sab xis
   los kuv nrhiav tsis pom nws.
  10Nws paub txojkev uas kuv mus.
   Thaum nws muab kuv sim lawd
   kuv yuav tawm los zoo li cov tseem kub.
  11Kuv txhais kotaw tsuj
   raws nraim nws tus neev taw,
  kuv taug nraim nws txojkev
   thiab tsis tig lug mus rau sab twg li.
  12Kuv tsis ncaim ntawm tej kevcai
   uas nws daim tawv ncauj hais tseg,
  kuv khaws tej lus uas tawm
   ntawm nws lub qhov ncauj los cia
   rau hauv kuv lub siab.
  13Nws yeej tsis txawv txav
   thiab leejtwg yuav ua rau nws ntxeev siab tau?
   Nws xav ua yam twg nws kuj ua yam ntawd.
  14Nws yuav ua tej uas nws tu tseg
   rau kuv lawd kom tiav,
  thiab nws twb npaj ntau yam li ntawd
   rau hauv lub siab lawm.
  15Vim li no kuv thiaj ntshai heev
   rau ntawm nws lub xubntiag.
  Thaum kuv tshuaj saib lawm
   kuv ntshai nws ua siab puas tsus.
  16Vajtswv ua rau kuv lub siab tsis muaj zog,
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tau ua rau kuv ntshai.
  17Tiamsis qhov tsaus ntuj
   tsis tau muab kuv txiav tu,
  thiab qhov tsaus ntuj nti
   tseem laum nkaus kuv lub ntsej muag cia.