17

  1Kuv tus ntsuj plig ploj tag,
   kuv lub caij lub nyoog kuj kawg
   kuv lub qhov ntxa twb txhij lawm.
  2Tseeb tiag cov neeg thuam luag
   nyob puag ncig kuv,
  thiab kuv lub qhov muag
   saib ntsoov qhov uas lawv thuam kuv.

  3“Vajtswv, thov koj them cov nqe
   ua pov thawj qhwv kuv rau koj.
  Muaj dua ib tug twg uas yuav ua
   pov thawj qhwv kuv tau?
  4Vim koj kaw lawv lub siab
   ua rau lawv tsis nkag siab,
   yog li no koj thiaj tsis cia lawv kov yeej.
  5Tus uas kom nws cov phoojywg,
   xwv thiaj tau nqe zog,
  nws tej menyuam lub qhov muag
   yuav tsis pom kev.

  6“Vajtswv muab kuv tiag luag ncauj luag lo,
   thiab luag nto qaub ncaug rau kuv lub plhu.
  7Qhov uas kuv lwj siab
   ua rau kuv tsaus muag ntais,
   thiab kuv lub cev huvsi zoo li tus duab xwb.
  8Tus neeg ncaj ncees poob siab nthav txog zaj no,
   thiab tus uas tsis txhaum sawv twv
   cov uas tsis hwm Vajtswv.
  9Tus ncaj ncees tseem tuav rawv nws txojkev,
   thiab tus uas txhais tes huv muaj zog zuj zus tuaj.
  10Tiamsis nej mas txhua tus
   cia li rov tuaj dua ib zaug,
  mas kuv yuav tsis pom nej cov ib tug twg
   muaj tswvyim li.
  11Kuv lub caij lub nyoog kuj dua lawm,
   kuv tej haujlwm uas kuv npaj cia
  kuj raug muab rhuav tag,
   yog tej uas kuv lub siab ntshaw.
  12Lawv muab hmo ntuj ua nruab hnub,
   txawm yog nyob qhov tsaus
   los lawv hais tias, ‘Qhov kaj nyob ze lawm.’
  13Yog kuv tos nrhw tub tuag teb ua kuv lub tsev,
   yog kuv nthuav kuv lub chaw pw
   mus rau hauv qhov tsaus ntuj,
  14thiab yog kuv hais rau lub qhov tuag tias,
   ‘Koj yog kuv txiv,’
  thiab hais rau cov kas tias,
   ‘Yog kuv niam thiab kuv li muam,’
  15ces kuv txojkev vam nyob rau qhovtwg lawm?
   Leejtwg yuav pom kuv qhov chaw vam?
  16Txojkev vam ntawd yuav nqes mus
   rau lub qhov rooj hauv tub tuag teb thiab lov?
  Kuv txojkev vam thiab kuv
   yuav mus ua ke rau hauv hmoov av lov?”